Gửi tin Zalo ZNS

 • API này dùng để gửi tin nhắn qua Zalo ZNS qua API. Chú ý: Các hành động cài đặt gửi ZNS trên nhanh.vn sẽ do Nhanh.vn tự động gửi, bạn chỉ nên dùng API này cho các hành động phát sinh riêng từ hệ thống của bên bạn.

Request

 • URI: /api/zalo/sendzns. Xem các common request params.

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:

KeyTypeDescription

zaloOaId

Zalo OA Id

znsTemplateId

Các mẫu tin đã được Zalo duyệt sẽ có ZNS template Id, xem tại danh sách template

mobile

Số điện thoại cần gửi

keywords

Từ khóa, giá trị

 • keywords: mảng các giá trị thay thế các từ khóa trong mẫu tin Zalo ZNS

  • Chú ý: Khi Zalo duyệt mẫu tin, các từ khóa thường có dạng <_TEN_KHACH_HANG_> nhưng gửi qua API cần bỏ qua 2 dấu < > chỉ gửi sang _TEN_KHACH_HANG_, Zalo sẽ tự xử lý nối thêm < >

  [
   '_KEY_1_' : 'value1',
   '_KEY_2_' : 'value2',
   ...
  ]

Sample request

curl --location 'https://open.nhanh.vn/api/zalo/sendzns' \
--form 'accessToken="your_accessToken"' \
--form 'businessId="your_businessId"' \
--form 'appId="your_appId"' \
--form 'version="2.0"' \
--form 'data="{\"znsTemplateId\":\"TEMPLATE_ID\",\"mobile\":\"0988999999\",\"zaloOaId\":\"OA_ID\",\"keywords\":{\"TEN_KHACH_HANG\":\"Nguy\\u1ec5n V\\u0103n \\u0110\\u1ee9c\",\"ID_DON_HANG\":\"19837512\",\"TONG_TIEN\":\"190000\"}}"'

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

errorCode

string

Xem bảng mã lỗi bên dưới

messages

array

Nội dung cảnh báo hoặc chi tiết lỗi

data

array

errorCodeDescription

ERR_ZNS_OA_404

Doanh nghiệp chưa kết nối OA

ERR_ZNS_INVALID_OA

Zalo OA Id không hợp lệ

ERR_ZNS_OA_NOT_ENOUGH_BALANCE

Số dư tài khoản không đủ

ERR_ZNS_INVALID_PHONE_NUMBER

Số điện thoại gửi đi không hợp lệ

ERR_ZNS_INVALID_TEMPLATE

ZNS template Id không hợp lệ

ERR_ZNS_PROHIBITED_TIMEFRAME

Tin nhắn chỉ được gửi trong khoảng thời gian từ 06-22h

ERR_ZNS_REQUIRED_KEYWORDS

Từ khóa không đúng định dạng hoặc null

ERR_ZNS_KEYWORDS_NOT_MATCH

Từ khóa không khớp với từ khóa trong mẫu

ERR_ZNS_INVALID_KEYWORD_VALUES

Giá trị từ khóa không hợp lệ

Last updated