Links

Giới thiệu

Giới thiệu Nhanh.vn

 • Nhanh.vn là giải pháp quản lý bán hàng trên nền tảng điện toán đám mây, đồng bộ dữ liệu với website, dịch vụ vận chuyển, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, tăng doanh thu, giảm chi phí, phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.
 • Các sản phẩm và dịch vụ chính:

Giới thiệu Open API 2.0

 • Nhanh Open API cung cấp các giải pháp để đồng bộ dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tồn kho... giữa Nhanh.vn và các hệ thống khác. Các giải pháp này phù hợp cho cả các website bình thường (website của 1 cá nhân, công ty) và cả các sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng.
 • Phiên bản 2.0 sử dụng access token và cơ chế cấp quyền linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn dữ liệu cho phép ứng dụng được truy cập (thay vì được truy cập toàn bộ dữ liệu nếu dùng bản 1.0). Bản 2.0 cũng nâng cấp và bổ sung thêm nhiều webhooks mới.
 • Xem các thay đổi và cách nâng cấp từ bản 1.0 lên 2.0.
 • API 3.0 dự kiến ra mắt vào quý 4 / 2024 hỗ trợ thêm các API báo cáo và webhooks mới.

Khởi tạo ứng dụng

 • Để bắt đầu sử dụng Nhanh API, bạn cần đăng kí tài khoản developer và tạo ứng dụng tại https://open.nhanh.vn. Chú ý: tài khoản developer chỉ dùng để quản trị ứng dụng trên open.nhanh.vn, không yêu cầu phải có quyền quản trị trên Nhanh.vn, tài khoản cấp quyền cho ứng dụng mới cần có quyền trên Nhanh.vn.
 • Ứng dụng của bạn có thể dùng được cho 1 hoặc nhiều doanh nghiệp ở trên Nhanh.vn, khi người dùng (VD chủ doanh nghiệp) cấp quyền cho ứng dụng của bạn, Nhanh API sẽ tạo ra 1 access token gắn với doanh nghiệp và appId của bạn, kèm theo các permissions (quyền được thao tác với dữ liệu nào) do người dùng chọn ở bước đăng nhập cấp quyền cho app.
Khái niệm
Giải thích
Tên App
Do bạn tự đặt, dùng để hiển thị cho user khi đăng nhập cấp quyền cho app của bạn
Trạng thái
Dùng để bật tắt việc app của bạn có còn đang hoạt động hay không
Redirect URL
Là link trên hệ thống của bạn, sau khi user đăng nhập cấp quyền, Nhanh sẽ redirect về URL này, kèm accessCode, bạn dùng accessCode để đổi lấy accessToken (Đọc thêm các bước lấy accessCode và accessToken bên dưới)
Bật webhooks
Dùng để bật tắt việc nhận webhooks, đọc thêm về webhooks tại đây
Webhooks callback URL
Là link trên hệ thống của bạn dùng để nhận webhooks Nhanh bắn sang
Webhooks verify token
Là 1 chuỗi kí tự do bạn tự định nghĩa, có độ dài từ 16 -> 128 kí tự, bao gồm cả số và chữ. Khi Nhanh.vn gửi webhooks data cho bạn, sẽ bao gồm cả webhooksVerifyToken giúp bạn xác minh request đến từ Nhanh.vn. Chú ý: verify token sẽ được gửi kèm trong request body, không phải gửi theo header Authentication, đọc thêm về việc nhận webhooks tại đây
Tạo ứng dụng

Lấy access token

Sơ đồ 3 bước để lấy access token

Lấy access code

 • Bước 1: Ứng dụng của bạn cần chuyển tới trang đăng nhập của Nhanh.vn https://nhanh.vn/oauth?version={API_VERSION}&appId={YOUR_APPID}&returnLink={YOUR_RETURN_LINK}
  Chú ý: returnLink phải là 1 tên miền chạy https và nằm trong danh sách Redirect URL của ứng dụng.
Param
Type
Description
version
string
^{{\color{red}*}}
Phiên bản API (phiên bản hiện tại: 2.0).
appId
int
^{{\color{red}*}}
ID app.
returnLink
string
^{{\color{red}*}}
Sau khi người dùng đăng nhập và cấp quyền, Nhanh.vn sẽ redirect về URL này, kèm GET param accessCode. Chú ý returnLink bắt buộc chạy https, và phải được đăng ký trên app của bạn.

Đăng nhập cấp quyền

 • Bước 2: Người dùng sẽ đăng nhập và chọn các quyền được cấp cho ứng dụng.
Chú ý: Chú ý doanh nghiệp cần mở cài đặt cho phép kết nối Open API: Dùng tài khoản Giám đốc, đăng nhập vào trang quản trị, mục cài đặt chung > Cài đặt Open API và bật "Cho phép kết nối Open API".
Bật cài đặt mở Open API
 • Giao diện khi user đăng nhập cấp quyền:
Chọn quyền
 • Các quyền của token sẽ tương ứng với các quyền được thao tác trên Nhanh.vn của tài khoản đang lấy token. VD bạn dùng tài khoản Giám đốc sẽ có thể chọn toàn bộ quyền, bạn dùng tài khoản nhân viên chỉ đang được thao tác với "Danh sách sản phẩm", thì ở bước cấp quyền, tài khoản này cũng chỉ chọn được "Danh sách sản phẩm" và accessToken do tài khoản này tạo ra cũng sẽ chỉ gọi được "/api/product/search" mà không dùng được với các API khác.
 • Khi người dùng chọn "Đồng ý", Nhanh.vn sẽ redirect ngược lại về YOUR_RETURN_LINK kèm theo mã accessCode. VD bên trên nếu YOUR_RETURN_LINK = https://example.org/nhanh/auth thì Nhanh API sẽ redirect ngược lại về link https://example.org/nhanh/auth?accessCode=

Đổi access token

 • Bước 3: App của bạn dùng accessCode này POST sang https://nhanh.vn/oauth/access_token để lấy được accessToken và các permissions được cấp cho accessToken này.
  • Request params:
Param
Type
Description
version
string
^{{\color{red}*}}
Phiên bản API (phiên bản hiện tại: 2.0)
appId
int
^{{\color{red}*}}
Your appId
accessCode
string
^{{\color{red}*}}
accessCode chỉ tồn tại trong vòng 10 phút, và sẽ hết hạn ngay sau khi lấy accessToken thành công
secretKey
string
^{{\color{red}*}}
Vào Danh sách app, click vào tên app, vào trang chi tiết để lấy secretKey của app
Dùng accessCode lấy accessToken
 • Response data:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
accessToken
string
Access token (random from 128 to 256 characters)
expiredDateTime
string
Hạn sử dụng accessToken (Y-m-d H:i:s), VD: 2022-09-25 15:30:00. - Token sẽ có hạn 1 năm. - Hiện Nhanh chưa hỗ trợ refresh token. Hệ thống của bạn cần có cơ chế cảnh báo người dùng để đăng nhập cấp quyền và lấy token mới khi gần hết hạn token cũ.
businessId
int
ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
depotIds
array
Các kho hàng được phép thao tác theo token. Nếu mảng rỗng thì sẽ được thao tác với toàn bộ các kho hàng.
permissions
string
Các quyền được phép thao tác: Sản phẩm, đơn hàng... Do user chọn ở bước cấp quyền

Request params

 • Sau khi lấy được accessToken, bạn có thể bắt đầu gọi các API tới open.nhanh.vn, bản 2.0 sẽ dùng POST method, body form-data và các params bắt buộc như sau:
Chú ý: Bạn chỉ nên gọi nhanh.vn để lấy accessCode và accessToken, các API 2.0 về sau đều dùng open.nhanh.vn, không dùng nhanh.vn để tránh lỗi có thể xảy ra khi hệ thống bỏ hỗ trợ bản 1.0
Chú ý: Nếu param type có dấu
^{{\color{red}*}}
là param bắt buộc (required), nếu không có là param không bắt buộc (optional).
Param
Type
Description
version
string
^{{\color{red}*}}
2.0
appId
int
^{{\color{red}*}}
Your app ID
businessId
int
^{{\color{red}*}}
ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn. Lúc bạn lấy accessToken, Nhanh API có trả về businessId
accessToken
string
^{{\color{red}*}}
Your access token
data
string
^{{\color{red}*}}
json string của data array. Các key của data array bạn xem tại từng API cụ thể

Postman sample

 • Dùng Postman lấy danh sách sản phẩm có phân trang.
 • Khi bạn gửi request và nhận được response là invalid data: Lỗi này do data không phải là 1 chuỗi json string hợp lệ, thường do bạn không dùng các hàm json encode mà gõ thủ công gây thừa thiếu dấu hoặc không encode các kí tự đặc biệt. Bạn có thể kiểm tra chuỗi data json string bằng cách vào https://jsonformatter.org copy paste chuỗi của bạn vào textarea và click Validate.
Postman: Lấy danh sách sản phẩm có phân trang
 • Lấy danh sách địa chỉ vận chuyển
Postman: Lấy danh sách địa chỉ vận chuyển

Postman collection

 • Bạn có thể dùng NhanhAPI Postman Collection tham khảo params cho 1 số API hay dùng.
 • Để sử dụng: Bạn click vào collection mình cần -> click Fork
Postman: Tải về và tạo collection trên My Workspace của bạn
 • Ở phần Create Fork: điền Fork label (Tên collection ở Workspace của bạn), Workspace (Chọn một không gian làm việc mà bạn muốn phân nhánh), xong click Fork Collection
Postman: Tải về và tạo collection trên My Workspace của bạn

Code sample

Bạn có thể dùng Postman điền các params và click vào Code Snippet trên Postman để xem cách tạo syntax cho các ngôn ngữ (Nodejs, PHP, C#, Javascript...):
Postman generate code syntax

Thuật ngữ

Trạng thái sản phẩm

Value
Mô tả
New
Mới: Trạng thái này dùng để bán hàng ở cửa hàng offline
Active
Đang bán: Trạng thái này dùng để hiện bán ở trên website online (nếu dùng website của Nhanh.vn) và cửa hàng offline
Inactive
Ngừng bán: Trạng thái này để ẩn sản phẩm cả webiste online và cửa hàng offline, gõ gợi ý và mặc định ở danh sách sản phẩm cũng không hiện ra trừ khi lọc trạng thái Ngừng bán hoặc lọc chính xác id sản phẩm đó
OutOfStock
Hết hàng: Dùng để hiện trên website nhưng sẽ hiện thêm chữ Hết hàng và không cho đặt hàng, thường để website giữ link sản phẩm cũ, tránh lỗi 404

Order

Các thuật ngữ của đơn hàng online
 • shippingWeight: bao gồm cân nặng thực tế của sản phẩm và toàn bộ cân nặng của các phụ kiện và vỏ hộp đóng gói đi kèm. Shipping weight được sử dụng để tính phí vận chuyển của đơn hàng. VD: Sản phẩm “Samsung Galaxy S2” nặng 300gr, Sản phẩm fullbox còn bao gồm 1 sạc (30gr), 1 tai nghe (10gr) and vỏ hộp đóng gói (30gr), vậy thì shippingWeight để tính phí vận chuyển sẽ là: 300 + 30 + 10 + 30 = 370 gr.
 • COD: Cash on delivery (Collect on delivery) là 1 loại giao dịch mà người mua hàng sẽ trả tiền khi nhận được hàng. Nếu người mua không đồng ý thanh toán khi nhận hàng, đơn hàng sẽ được chuyển trả lại cho người bán. Phí thu tiền hộ codFee tùy thuộc vào số tiền cần thu của đơn hàng.
 • shipFee: Phí vận chuyển, được tính dựa vào trọng lượng đơn hàng, địa chỉ gửi hàng và địa chỉ nhận hàng.
 • customerShipFee: Phí thu của khách, là mức phí mà website thông báo cho khách đặt hàng, thường sẽ lấy bằng shipFee + codFee. Tình huống website có chương trình miễn phí vận chuyển cho khách thì set customerShipFee = 0.
 • Order Status:
  Trạng thái đơn hàng
Status
Description
New
Đơn mới
Confirming
Đang xác nhận
CustomerConfirming
Chờ khách xác nhận
Confirmed
Đã xác nhận
Packing
Đang đóng gói
Packed
Đã đóng gói
ChangeDepot
Đổi kho xuất hàng
Pickup
Chờ thu gom
Shipping
Đang chuyển
Success
Thành công
Failed
Thất bại
Canceled
Khách hủy
Aborted
Hệ thống hủy
CarrierCanceled
Hãng vận chuyển hủy đơn
SoldOut
Hết hàng
Returning
Đang chuyển hoàn
Returned
Đã chuyển hoàn
 • Order Reason
  Lý do theo trạng thái đơn hàng
Reason
Description
WrongProduct
Đặt nhầm sản phẩm
HighShipFee
Phí vận chuyển cao
NotTransfer
Không muốn chuyển khoản
Duplicated
Đơn trùng
CannotCall
Không gọi được khách
SoldOut
Hết hàng
WaitingTransfer
Chờ chuyển khoản
NotLikeProduct
Khách không thích sản phẩm
NotPleasureDeliverer
Khách không hài lòng về nhân viên vận chuyển
SlowShipping
Giao hàng chậm
Bought
Đã mua sản phẩm tại cửa hàng
CustomerNotAtHome
Khách đi vắng (sẽ giao hàng vào hôm khác)
WrongAddress
Sai địa chỉ người nhận
NotBuy
Khách không muốn mua nữa
CannotCallSender
Không liên hệ được với người gửi
SellerNotSellOnline
Người gửi không bán hàng Online / Ngoại tỉnh
SellerNotHandoverCarrier
Người gửi không bàn giao hàng cho hãng vận chuyển
SellerNotProcessOrder
Người gửi không xử lý đơn hàng
WrongPickupAddress
Sai địa chỉ kho lấy hàng
WrongPrice
Sai giá sản phẩm
SelfShipping
Người gửi tự vận chuyển
CarrierPickupLate
Hãng vận chuyển lấy hàng muộn
CarrierLostProduct
Hãng vận chuyển làm mất hàng
Other
Lý do khác

Inventory

Các thuật ngữ về kho hàng
 • Phiếu XNK, Sản phẩm XNK có 2 loại (type) là phiếu nhập, phiếu xuất và nhiều kiểu (mode) XNK khác nhau:
 • Loại XNK:
Type (int)
Description
1
Loại nhập kho
2
Loại xuất kho
 • Kiểu XNK:
Mode (int)
Description
1
Kiểu giao hàng
2
Kiểu bán lẻ
3
Kiểu chuyển kho
4
Kiểu quà tặng ở hóa đơn bán lẻ
5
Kiểu nhà cung cấp
6
Kiểu bán sỉ
8
Kiểu kiểm kho
10
Kiểu khác
18
Kiểu quà tặng ở đơn hàng

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Nếu bạn có câu hỏi xin vui lòng gửi email tới [email protected] để được giải đáp (mô tả rõ doanh nghiệp cần hỗ trợ, tình huống thao tác với dữ liệu, các request params gọi sang Nhanh Open API).
 • Cách dùng Postman để test và copy các request params xin vui lòng xem ảnh bên dưới:
  • Bước 1: Điền đầy đủ các request params bạn đang test.
  • Bước 2: Click nút Send và đợi Nhanh Open API phản hồi, chụp ảnh postman như hình bên dưới.
  • Bước 3: Click icon Code Snippet, chọn cURL và click icon Copy để copy hết request params.
Postman copy request params
Last modified 5d ago