Giới thiệu

Giới thiệu Nhanh.vn

 • Nhanh.vn là giải pháp quản lý bán hàng trên nền tảng điện toán đám mây, đồng bộ dữ liệu với website, dịch vụ vận chuyển, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, tăng doanh thu, giảm chi phí, phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

 • Các sản phẩm và dịch vụ chính:

Giới thiệu Open API 2.0

 • Nhanh Open API cung cấp các giải pháp để đồng bộ dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tồn kho... giữa Nhanh.vn và các hệ thống khác. Các giải pháp này phù hợp cho cả các website bình thường (website của 1 cá nhân, công ty) và cả các sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng.

 • Phiên bản 2.0 sử dụng access token và cơ chế cấp quyền linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn dữ liệu cho phép ứng dụng được truy cập (thay vì được truy cập toàn bộ dữ liệu nếu dùng bản 1.0). Bản 2.0 cũng nâng cấp và bổ sung thêm nhiều webhooks mới.

 • Xem các thay đổi và cách nâng cấp từ bản 1.0 lên 2.0.

Khởi tạo ứng dụng

 • Để bắt đầu sử dụng Nhanh API, bạn cần đăng kí tài khoản developer và tạo ứng dụng tại https://open.nhanh.vn. Chú ý: tài khoản developer chỉ dùng để quản trị ứng dụng trên open.nhanh.vn, không yêu cầu phải có quyền quản trị trên Nhanh.vn, tài khoản cấp quyền cho ứng dụng mới cần có quyền trên Nhanh.vn.

 • Ứng dụng của bạn có thể dùng được cho 1 hoặc nhiều doanh nghiệp ở trên Nhanh.vn, khi người dùng (VD chủ doanh nghiệp) cấp quyền cho ứng dụng của bạn, Nhanh API sẽ tạo ra 1 access token gắn với doanh nghiệp và appId của bạn, kèm theo các permissions (quyền được thao tác với dữ liệu nào) do người dùng chọn ở bước đăng nhập cấp quyền cho app.

Khái niệmGiải thích

Tên App

Do bạn tự đặt, dùng để hiển thị cho user khi đăng nhập cấp quyền cho app của bạn

Trạng thái

Dùng để bật tắt việc app của bạn có còn đang hoạt động hay không

Redirect URL

Là link trên hệ thống của bạn, sau khi user đăng nhập cấp quyền, Nhanh sẽ redirect về URL này, kèm accessCode, bạn dùng accessCode để đổi lấy accessToken (Đọc thêm các bước lấy accessCode và accessToken bên dưới)

Bật webhooks

Dùng để bật tắt việc nhận webhooks, đọc thêm về webhooks tại đây

Webhooks callback URL

Là link trên hệ thống của bạn dùng để nhận webhooks Nhanh bắn sang

Webhooks verify token

Là 1 chuỗi kí tự do bạn tự định nghĩa, có độ dài từ 16 -> 128 kí tự, bao gồm cả số và chữ. Khi Nhanh.vn gửi webhooks data cho bạn, sẽ bao gồm cả webhooksVerifyToken giúp bạn xác minh request đến từ Nhanh.vn. Chú ý: verify token sẽ được gửi kèm trong request body, không phải gửi theo header Authentication, đọc thêm về việc nhận webhooks tại đây

Lấy access token

Lấy access code

 • Bước 1: Ứng dụng của bạn cần chuyển tới trang đăng nhập của Nhanh.vn https://nhanh.vn/oauth?version=API_VERSION&appId=YOUR_APPID&returnLink=YOUR_RETURN_LINK

  Chú ý: returnLink phải là 1 tên miền chạy https và nằm trong danh sách Redirect URL của ứng dụng.

ParamTypeDescription

version

string ^{{\color{red}*}}

Phiên bản API (phiên bản hiện tại: 2.0).

appId

int ^{{\color{red}*}}

ID app.

returnLink

string ^{{\color{red}*}}

Sau khi người dùng đăng nhập và cấp quyền, Nhanh.vn sẽ redirect về URL này, kèm GET param accessCode. Chú ý returnLink bắt buộc chạy https, và phải được đăng ký trên app của bạn.

Đăng nhập cấp quyền

 • Bước 2: Người dùng sẽ đăng nhập và chọn các quyền được cấp cho ứng dụng.

Chú ý: Chú ý doanh nghiệp cần mở cài đặt cho phép kết nối Open API: Dùng tài khoản Giám đốc, đăng nhập vào trang quản trị, mục cài đặt chung > Cài đặt Open API và bật "Cho phép kết nối Open API".

 • Giao diện khi user đăng nhập cấp quyền:

 • Các quyền của token sẽ tương ứng với các quyền được thao tác trên Nhanh.vn của tài khoản đang lấy token. VD bạn dùng tài khoản Giám đốc sẽ có thể chọn toàn bộ quyền, bạn dùng tài khoản nhân viên chỉ đang được thao tác với "Danh sách sản phẩm", thì ở bước cấp quyền, tài khoản này cũng chỉ chọn được "Danh sách sản phẩm" và accessToken do tài khoản này tạo ra cũng sẽ chỉ gọi được "/api/product/search" mà không dùng được với các API khác.

 • Khi người dùng chọn "Đồng ý", Nhanh.vn sẽ redirect ngược lại về YOUR_RETURN_LINK kèm theo mã accessCode. VD bên trên nếu YOUR_RETURN_LINK = https://example.org/nhanh/auth thì Nhanh API sẽ redirect ngược lại về link https://example.org/nhanh/auth?accessCode=

Đổi access token

 • Bước 3: App của bạn dùng accessCode này POST sang https://open.nhanh.vn/api/oauth/access_token để lấy được accessToken và các permissions được cấp cho accessToken này.

  • Request params:

ParamTypeDescription

version

string ^{{\color{red}*}}

Phiên bản API (phiên bản hiện tại: 2.0)

appId

int ^{{\color{red}*}}

Your appId

accessCode

string ^{{\color{red}*}}

accessCode chỉ tồn tại trong vòng 10 phút, và sẽ hết hạn ngay sau khi lấy accessToken thành công

secretKey

string ^{{\color{red}*}}

Vào Danh sách app, click vào tên app, vào trang chi tiết để lấy secretKey của app

 • Response data:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

accessToken

string

Access token (random from 128 to 256 characters)

expiredDateTime

string

Hạn sử dụng accessToken (Y-m-d H:i:s), VD: 2022-09-25 15:30:00. - Token sẽ có hạn 1 năm. - Hiện Nhanh chưa hỗ trợ refresh token. Hệ thống của bạn cần có cơ chế cảnh báo người dùng để đăng nhập cấp quyền và lấy token mới khi gần hết hạn token cũ.

businessId

int

ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn

depotIds

array

Các kho hàng được phép thao tác theo token. Nếu mảng rỗng thì sẽ được thao tác với toàn bộ các kho hàng.

permissions

string

Các quyền được phép thao tác: Sản phẩm, đơn hàng... Do user chọn ở bước cấp quyền

Request params

 • Sau khi lấy được accessToken, bạn có thể bắt đầu gọi các API tới open.nhanh.vn, bản 2.0 sẽ dùng POST method, body form-data và các params bắt buộc như sau:

Chú ý: Nếu param type có dấu ^{{\color{red}*}} là param bắt buộc (required), nếu không có là param không bắt buộc (optional).

ParamTypeDescription

version

string ^{{\color{red}*}}

2.0

appId

int ^{{\color{red}*}}

Your app ID

businessId

int ^{{\color{red}*}}

ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn. Lúc bạn lấy accessToken, Nhanh API có trả về businessId

accessToken

string ^{{\color{red}*}}

Your access token

data

string ^{{\color{red}*}}

json string của data array. Các key của data array bạn xem tại từng API cụ thể

Postman sample

 • Dùng Postman lấy danh sách sản phẩm có phân trang.

 • Khi bạn gửi request và nhận được response là invalid data: Lỗi này do data không phải là 1 chuỗi json string hợp lệ, thường do bạn không dùng các hàm json encode mà gõ thủ công gây thừa thiếu dấu hoặc không encode các kí tự đặc biệt. Bạn có thể kiểm tra chuỗi data json string bằng cách vào https://jsonformatter.org copy paste chuỗi của bạn vào textarea và click Validate.

 • Lấy danh sách địa chỉ vận chuyển

Postman collection

 • Bạn có thể dùng NhanhAPI Postman Collection tham khảo params cho 1 số API hay dùng.

 • Để sử dụng: Bạn click vào collection mình cần -> click Fork

 • Ở phần Create Fork: điền Fork label (Tên collection ở Workspace của bạn), Workspace (Chọn một không gian làm việc mà bạn muốn phân nhánh), xong click Fork Collection

Code sample

Chú ý: Bản 2.0 hệ thống chưa hỗ trợ dùng javascript để gọi API (Sẽ bị báo lỗi CORS). API 3.0 dự kiến sẽ hỗ trợ mở CORS. Bạn có thể dùng Postman điền các params và click vào Code Snippet trên Postman để xem cách tạo syntax cho các ngôn ngữ (Nodejs, PHP, C#, Go, Java...):

Thuật ngữ

Trạng thái sản phẩm

ValueMô tả

New

Mới: Trạng thái này dùng để bán hàng ở cửa hàng offline

Active

Đang bán: Trạng thái này dùng để hiện bán ở trên website online (nếu dùng website của Nhanh.vn) và cửa hàng offline

Inactive

Ngừng bán: Trạng thái này để ẩn sản phẩm cả webiste online và cửa hàng offline, gõ gợi ý và mặc định ở danh sách sản phẩm cũng không hiện ra trừ khi lọc trạng thái Ngừng bán hoặc lọc chính xác id sản phẩm đó

OutOfStock

Hết hàng: Dùng để hiện trên website nhưng sẽ hiện thêm chữ Hết hàng và không cho đặt hàng, thường để website giữ link sản phẩm cũ, tránh lỗi 404

Order

Các thuật ngữ của đơn hàng online

 • shippingWeight: bao gồm cân nặng thực tế của sản phẩm và toàn bộ cân nặng của các phụ kiện và vỏ hộp đóng gói đi kèm. Shipping weight được sử dụng để tính phí vận chuyển của đơn hàng. VD: Sản phẩm “Samsung Galaxy S2” nặng 300gr, Sản phẩm fullbox còn bao gồm 1 sạc (30gr), 1 tai nghe (10gr) and vỏ hộp đóng gói (30gr), vậy thì shippingWeight để tính phí vận chuyển sẽ là: 300 + 30 + 10 + 30 = 370 gr.

 • COD: Cash on delivery (Collect on delivery) là 1 loại giao dịch mà người mua hàng sẽ trả tiền khi nhận được hàng. Nếu người mua không đồng ý thanh toán khi nhận hàng, đơn hàng sẽ được chuyển trả lại cho người bán. Phí thu tiền hộ codFee tùy thuộc vào số tiền cần thu của đơn hàng.

 • shipFee: Phí vận chuyển, được tính dựa vào trọng lượng đơn hàng, địa chỉ gửi hàng và địa chỉ nhận hàng.

 • customerShipFee: Phí thu của khách, là mức phí mà website thông báo cho khách đặt hàng, thường sẽ lấy bằng shipFee + codFee. Tình huống website có chương trình miễn phí vận chuyển cho khách thì set customerShipFee = 0.

 • Order Status:

  Trạng thái đơn hàng

StatusDescription

New

Đơn mới

Confirming

Đang xác nhận

CustomerConfirming

Chờ khách xác nhận

Confirmed

Đã xác nhận

Packing

Đang đóng gói

Packed

Đã đóng gói

ChangeDepot

Đổi kho xuất hàng

Pickup

Chờ thu gom

Shipping

Đang chuyển

Success

Thành công

Failed

Thất bại

Canceled

Khách hủy

Aborted

Hệ thống hủy

CarrierCanceled

Hãng vận chuyển hủy đơn

SoldOut

Hết hàng

Returning

Đang chuyển hoàn

Returned

Đã chuyển hoàn

 • Order Reason

  Lý do theo trạng thái đơn hàng

ReasonDescription

WrongProduct

Đặt nhầm sản phẩm

HighShipFee

Phí vận chuyển cao

NotTransfer

Không muốn chuyển khoản

Duplicated

Đơn trùng

CannotCall

Không gọi được khách

SoldOut

Hết hàng

WaitingTransfer

Chờ chuyển khoản

NotLikeProduct

Khách không thích sản phẩm

NotPleasureDeliverer

Khách không hài lòng về nhân viên vận chuyển

SlowShipping

Giao hàng chậm

Bought

Đã mua sản phẩm tại cửa hàng

CustomerNotAtHome

Khách đi vắng (sẽ giao hàng vào hôm khác)

WrongAddress

Sai địa chỉ người nhận

NotBuy

Khách không muốn mua nữa

CannotCallSender

Không liên hệ được với người gửi

SellerNotSellOnline

Người gửi không bán hàng Online / Ngoại tỉnh

SellerNotHandoverCarrier

Người gửi không bàn giao hàng cho hãng vận chuyển

SellerNotProcessOrder

Người gửi không xử lý đơn hàng

WrongPickupAddress

Sai địa chỉ kho lấy hàng

WrongPrice

Sai giá sản phẩm

SelfShipping

Người gửi tự vận chuyển

CarrierPickupLate

Hãng vận chuyển lấy hàng muộn

CarrierLostProduct

Hãng vận chuyển làm mất hàng

Other

Lý do khác

Inventory

Các thuật ngữ về kho hàng

 • Phiếu XNK, Sản phẩm XNK có 2 loại (type) là phiếu nhập, phiếu xuất và nhiều kiểu (mode) XNK khác nhau:

 • Loại XNK:

Type (int)Description

1

Loại nhập kho

2

Loại xuất kho

 • Kiểu XNK:

Mode (int)Description

1

Kiểu giao hàng

2

Kiểu bán lẻ

3

Kiểu chuyển kho

4

Kiểu quà tặng ở hóa đơn bán lẻ

5

Kiểu nhà cung cấp

6

Kiểu bán sỉ

8

Kiểu kiểm kho

10

Kiểu khác

18

Kiểu quà tặng ở đơn hàng

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Nếu bạn có câu hỏi xin vui lòng gửi email tới dev@nhanh.vn để được giải đáp (mô tả rõ doanh nghiệp cần hỗ trợ, tình huống thao tác với dữ liệu, các request params gọi sang Nhanh Open API).

 • Cách dùng Postman để test và copy các request params xin vui lòng xem ảnh bên dưới:

  • Bước 1: Điền đầy đủ các request params bạn đang test.

  • Bước 2: Click nút Send và đợi Nhanh Open API phản hồi, chụp ảnh postman như hình bên dưới.

  • Bước 3: Click icon Code Snippet, chọn cURL và click icon Copy để copy hết request params.

Last updated