Chi tiết sản phẩm

 • /api/product/detail: Tính năng này dùng để lấy thông tin chi tiết của sản phẩm. Nếu sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn, đôi khi bạn sẽ muốn lấy thêm thông tin chi tiết của sản phẩm đó.

Request

Response

JSON decode the response to get the structure:

data = [
  [
    // all properties are listed in the table below
  ],
  ...
]

Inventory

[
  // Tổng tồn trong tất cả các kho
  "remain" => int, // số lượng tồn kho
  "shipping" => int, // số lượng đang giao hàng
  "holding" => int, // số lượng đang tạm giữ
  "damage" => int, // số lượng lỗi
  "available" => int, // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website,chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
  // Tồn tại từng kho
  "depots" => [
    "depotId1" => [
      "remain" => int, // số lượng tồn kho
      "shipping" => int, // số lượng đang giao hàng
      "holding" => int, // số lượng đang tạm giữ
      "damage" => int, // số lượng lỗi
      "available" => int, // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
    ],
    "depotId2" => [
      ...
    ],
    ...
  ]
]

Website info

[
  "metaTitle" => string, // metaTitle content
  "metaDescription" => string, // metaDescription content
  "metaKeywords" => string, // metaKeywords content
  "highlights" => array, // Đặc điểm nổi bật sản phẩm ( ['đặc điểm 1', 'Đặc điểm 2', ...] )
  "tags" => array, // tags sản phẩm ( ['tag 1', 'tag 2', ...] )
  "videos" => array // videos sản phẩm
]

Last updated