Tra cứu IMEI bán ra theo ngày
  • /api/product/imeisold: Tính năng này dùng để tra cứu danh sách IMEI bán ra theo ngày ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50 IMEI.

Request

Param
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp
int (optional)
Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 50.
fromDate
string (optional)
Ngày bán imei (từ ngày) định dạng yyyy-mm-dd
toDate
string (optional)
Ngày bán imei (đến ngày) định dạng yyyy-mm-dd
productIds
int (optional)
Tìm theo ID những sản phẩm /api/product/search
brandId
int (optional)
Tìm theo thương hiệu
imei
string (optional)
Tìm theo IMEI

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of product imei list
1
data = [
2
[
3
"imei" => string, // IMEI number
4
"soldDate" => string, // Ngày bán ra
5
"depotId" => int, // ID cửa hàng bán ra
6
"depotName" => string, // Tên cửa hàng bán ra
7
"mode" => int, // loại xuất bán" => 1 = Chuyển hàng, 2 = Bán lẻ, 6 = Bán sỉ
8
"modeName" => string, // Chuyển hàng || Bán lẻ || bán sỉ,
9
"productName" => string, // Tên sản phẩm
10
"productPrice" => double, // Giá sản phẩm
11
"customer" => [ // Thông tin khách hàng
12
"id" => int, // ID khách hàng
13
"code" => string, // Mã khách hàng
14
"phone" => string, // Điện thoại khách hàng
15
"name" => string, // Tên khách hàng
16
"email" => string, // Email khách hàng
17
"address" => string // Địa chỉ khách hàng
18
]
19
],
20
...
21
]
Copied!
Copy link