Links

Tra cứu IMEI bán ra theo ngày

  • /api/product/imeisold: Tính năng này dùng để tra cứu danh sách IMEI bán ra theo ngày ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50 IMEI.

Request

Key
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp
int (optional)
Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 50.
fromDate
string (optional)
Ngày bán imei (từ ngày) định dạng yyyy-mm-dd
toDate
string (optional)
Ngày bán imei (đến ngày) định dạng yyyy-mm-dd
productIds
int (optional)
Tìm theo ID những sản phẩm /api/product/search
brandId
int (optional)
Tìm theo thương hiệu
imei
string (optional)
Tìm theo IMEI

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of product imei list
data = [
[
"imei" => string, // IMEI number
"soldDate" => string, // Ngày bán ra
"depotId" => int, // ID cửa hàng bán ra
"depotName" => string, // Tên cửa hàng bán ra
"mode" => int, // loại xuất bán" => 1 = Chuyển hàng, 2 = Bán lẻ, 6 = Bán sỉ
"modeName" => string, // Chuyển hàng || Bán lẻ || bán sỉ,
"productName" => string, // Tên sản phẩm
"productPrice" => double, // Giá sản phẩm
"customer" => [ // Thông tin khách hàng
"id" => int, // ID khách hàng
"code" => string, // Mã khách hàng
"phone" => string, // Điện thoại khách hàng
"name" => string, // Tên khách hàng
"email" => string, // Email khách hàng
"address" => string // Địa chỉ khách hàng
]
],
...
]