Tra cứu IMEI bán ra theo ngày

 • /api/product/imeisold: Tính năng này dùng để tra cứu danh sách IMEI bán ra theo ngày ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50 IMEI.

Request

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.

icpp

int

Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 50.

fromDate

string

Ngày bán imei (từ ngày) định dạng yyyy-mm-dd

toDate

string

Ngày bán imei (đến ngày) định dạng yyyy-mm-dd

productIds

int

Tìm theo ID những sản phẩm /api/product/search

brandId

int

Tìm theo thương hiệu

imei

string

Tìm theo IMEI

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of product imei list

data = [
  [
    "imei" => string, // IMEI number
    "soldDate" => string, // Ngày bán ra
    "depotId" => int, // ID cửa hàng bán ra
    "depotName" => string, // Tên cửa hàng bán ra
    "mode" => int, // loại xuất bán" => 1 = Chuyển hàng, 2 = Bán lẻ, 6 = Bán sỉ
    "modeName" => string, // Chuyển hàng || Bán lẻ || bán sỉ,
    "productName" => string, // Tên sản phẩm
    "productPrice" => double, // Giá sản phẩm
    "customer" => [ // Thông tin khách hàng
      "id" => int, // ID khách hàng
      "code" => string, // Mã khách hàng
      "phone" => string, // Điện thoại khách hàng
      "name" => string, // Tên khách hàng
      "email" => string, // Email khách hàng
      "address" => string // Địa chỉ khách hàng
    ]
  ],
  ...
]

Last updated