Thêm subscriber

 • /api/website/addsubscriber: Tính năng này dùng để thêm và sửa subscriber. Hệ thống dùng trường email làm key, nếu chưa tồn tại thì sẽ thêm mới, nếu tồn tại rồi thì sẽ cập nhật thông tin.

 • Tối đa mỗi lần không quá 100 subscriber.

Request

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:

  // each request can send maximum 100 customers
  [
   [ // subscriber 1 ], // see the structure in the table below
   [ // subscriber 2 ],
   ...
  ]
KeyTypeDescription

name

Tên

mobile

string

Số điện thoại

gender

int

1 - Nam, 2 - Nữ

email

Email

content

string

Nội dung

note

string

Ghi chú

Last updated