Links

Thêm subscriber

 • /api/website/addsubscriber: Tính năng này dùng để thêm và sửa subscriber. Hệ thống dùng trường email làm key, nếu chưa tồn tại thì sẽ thêm mới, nếu tồn tại rồi thì sẽ cập nhật thông tin.
 • Tối đa mỗi lần không quá 100 subscriber.

Request

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:
  // each request can send maximum 100 customers
  [
  [ // subscriber 1 ], // see the structure in the table below
  [ // subscriber 2 ],
  ...
  ]
Key
Type
Description
name
string (required)
Tên
mobile
string (optional)
Số điện thoại
gender
int (optional)
1 - Nam, 2 - Nữ
email
string (required)
Email
content
string (optional)
Nội dung
note
string (optional)
Ghi chú