Nhà cung cấp

 • /api/supplier/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh nhà cung cấp trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id nhà cung cấp > id nhà cung cấp truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

data = [
  "totalPages" => int, //tổng số page
  "page" => int, // page hiện tại
  "result" => [ // Kết quả trả về
    // supplier 1
    [
      "id" => int, // id nhà cung cấp
      "typeId" => int, // Loại: 1 = Cá nhân, 2 = Doanh nghiệp, null = Chưa xác định
      "code" => string, // Mã nhà cung cấp
      "name" => string, // Tên nhà cung cấp
      "representativeName" => string, // Tên người đại diện
      "representativePosition" => string, // Vị trí người đại diện,
      "representativeMobile" => int, // Số điện thoại người đại diện
      "address" => string, // Địa chỉ nhà cung cấp
      "mobile" => string, // Số điện thoại nhà cung cấp
      "email" => string, // Email nhà cung cấp
      "bankName" => string, // Ngân hàng
      "bankBranch" => string, // Chi nhánh
      "bankAccountNumber" => string, // Số tài khoản
      "status" => int, // Trạng thái: 1 = Active, 2 = Inactive
      "note" => string // Ghi chú
    ],
    ...
  ]
]

Last updated