Nhà cung cấp

 • /api/supplier/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh nhà cung cấp trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id nhà cung cấp > id nhà cung cấp truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

icpp

int

Số lượng nhân viên trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 50.

lastId

int

Tìm kiếm nhà cung cấp có id > lastId.

name

string

Tìm kiếm theo tên nhà cung cấp.

code

string

Tìm kiếm theo mã nhà cung cấp.

mobile

string

Tìm kiếm theo số điện thoại nhà cung cấp.

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of suppliers

data = [
  "totalPages" => int, //tổng số page
  "page" => int, // page hiện tại
  "result" => [ // Kết quả trả về
    // supplier 1
    [
      "id" => int, // id nhà cung cấp
      "typeId" => int, // Loại: 1 = Cá nhân, 2 = Doanh nghiệp, null = Chưa xác định
      "code" => string, // Mã nhà cung cấp
      "name" => string, // Tên nhà cung cấp
      "representativeName" => string, // Tên người đại diện
      "representativePosition" => string, // Vị trí người đại diện,
      "representativeMobile" => int, // Số điện thoại người đại diện
      "address" => string, // Địa chỉ nhà cung cấp
      "mobile" => string, // Số điện thoại nhà cung cấp
      "email" => string, // Email nhà cung cấp
      "bankName" => string, // Ngân hàng
      "bankBranch" => string, // Chi nhánh
      "bankAccountNumber" => string, // Số tài khoản
      "status" => int, // Trạng thái: 1 = Active, 2 = Inactive
      "note" => string // Ghi chú
    ],
    ...
  ]
]

Last updated