Lịch sử đơn hàng
  • /api/order/history: Tính năng này dùng để lấy lịch sử thao tác với đơn hàng.

Request

Param
Type
Description
orderId
Int (required)
ID đơn hàng trên Nhanh.vn

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Param
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
Mảng danh sách lịch sử thao tác của đơn hàng
1
[
2
// history 1
3
[
4
"step" => string // Hành động,
5
"createdBy" => string // Được thao tác bởi ai,
6
"createdDateTime" => string // Thời gian thao tác, định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ii
7
"oldStatus" => string // Trạng thái trước khi thao tác,
8
"newStatus" => string // Trạng thái sau khi thao tác
9
],
10
// history 2
11
...
12
]
Copied!
Copy link