Lịch sử đơn hàng

 • /api/order/history: Tính năng này dùng để lấy lịch sử thao tác với đơn hàng.

Request

KeyTypeDescription

orderId

ID đơn hàng trên Nhanh.vn

type

string

"lognhanh": lấy lịch sự thao tác với đơn hàng từ nhanh. "logcarrier" lấy lịch trình đơn hàng từ hãng vận chuyển. Không truyền thì giá trị mặc định là "lognhanh".

 • Chú ý: Chỉ các đơn đã bắn sang hãng vận chuyển mới có dữ liệu logcarrier. Chỉ các hãng vận chuyển sau có logcarrier (Các hãng chưa có API hỗ trợ sẽ trả về mảng rỗng): + Giao hàng nhanh + Best Express + Shopee Xpress + NinjaVan + Giao hàng tiêu chuẩn + Ahamove + Việt Nam POST + SuperShip

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

Mảng danh sách lịch sử thao tác của đơn hàng

Không truyền type hoặc type = "lognhanh": 

[
  // history 1
  [
    "step" => string // Hành động,
    "createdBy" => string // Được thao tác bởi ai,
    "createdDateTime" => string // Thời gian thao tác, định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ii
    "oldStatus" => string // Trạng thái trước khi thao tác,
    "newStatus" => string // Trạng thái sau khi thao tác
  ],
  // history 2
  ...
]

Type = "logcarrier":
[
  "carrierLink" => "", // Link của hãng với case Grab / Ahamove
  "lastDelivererMobile" => "*********", // Số điện thoại bưu tá (số gần nhất, vì đơn có thể giao nhiều lần mới thành công)
  "lastDelivererName" => "Vương Quốc Đạt", // Tên bưu tá
  "logs" => [
    //[  
    // timestamp: convert từ datetime sang timestamp
    // step: các bước lịch trình đơn hàng
    // content: nội dung hãng vận chuyển trả về
    // icon: Tạo đơn: fa-plus 
    // 		 Lấy hàng: fa-person-carry-box / hoặc inbox nếu bản cũ chưa có icon
    // 		 Hàng đang chuyển: fa-truck
    // 		 Giao thành công: fa-handshake
    // "delivererPhone" => "*******", số điện thoại bưu tá
    // "driverName" => "*******", tên bưu tá
    //],
    [
      "timestamp" => 1695627527,
      "step" => "Shipping",
      "icon" => "fal fa-truck",
      "content" => "Hàng đang vận chuyển",
      "delivererPhone" => "********",
      "driverName" => "Vương Quốc Đạt"
    ],
    [
      "timestamp" => 1695637887,
      "step" => "Shipping",
      "icon" => "fal fa-truck",
      "content" => "Hàng đang vận chuyển",
      "delivererPhone" => null,
      "driverName" => "Vương Quốc Đạt"
    ]
    // ......
  ]
]

Demo hiển thị lịch trình

 • Ở trang chi tiết đơn hàng, trang danh sách đơn hàng, đã có sẵn chức năng Copy link lịch trình gửi cho khách hàng.

Last updated