Links

Sản phẩm

  • Khi thông tin sản phẩm trên Nhanh.vn có thay đổi, Nhanh.vn sẽ bắn webhooks về cho hệ thống của bạn.
  • Trên trang quản trị Nhanh.vn, bạn có thể vào trang chi tiết của 1 sản phẩm, tab API, để xem lịch sử webhooks của sản phẩm đó (cả webhooks thay đổi thông tin sản phẩm cũng như webhooks thay đổi tồn kho).

Thêm mới sản phẩm

{
"event": "productAdd",
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
"data": {
"productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
"categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
"brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
"parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
"code": string, // mã sản phẩm
"name": string, // tên sản phẩm
"vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
"image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
"images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
"status": string, // Trạng thái của sản phẩm
"description": string, // Mô tả của sản phẩm
"content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
"length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
"width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
"height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
"createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
"inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
"attributes": array // Xem bảng Attributes bên dưới
}
}

Attributes

[
{
"attributeName": string // Tên thuộc tính, VD: Size, Color,...
"id": int, // id giá trị thuộc tính
"name": string, // Tên giá trị thuộc tính, VD: S,M,L, Màu đỏ, Màu xanh,...
"content": string, // content giá trị thuộc tính
},
{
...
},
...
]

Sửa sản phẩm

{
"event": "productUpdate",
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
"data": {
"productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
"categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
"brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
"parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
"code": string, // mã sản phẩm
"name": string, // tên sản phẩm
"vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
"image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
"images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
"status": string, // Trạng thái của sản phẩm
"description": string, // Mô tả của sản phẩm
"content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
"length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
"width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
"height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
"createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
"inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
"attributes": array // Xem bảng Attributes bên trên
}
}

Xóa sản phẩm

{
"event": "productDelete",
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
"webhooksVerifyToken": string, //Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooksVerifyToken trong app
"data": [
"productId1", // ID sản phẩm trên Nhanh
"productId2", // ID sản phẩm trên Nhanh
...
]
}

Inventory

Một mảng thông tin tồn kho của sản phẩm:
{
// Số tổng tồn trên tất cả các kho đang hoạt động
"remain": int // số lượng tồn
"shipping": int // số lượng đang giao hàng
"holding": int // số lượng tạm giữ
"damage": int // số lượng hàng lỗi
"available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
"depots": { // số tồn chi tiết trong từng kho
depotId1: {
"remain": int // số lượng tồn
"shipping": int // số lượng đang giao hàng
"holding": int // số lượng tạm giữ
"damage": int // số lượng hàng lỗi
"available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
},
depotId2: {
...
}
}
}