Sản phẩm

Thêm mới sản phẩm

1
{
2
"event": "productAdd",
3
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
4
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
5
"data": {
6
"productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
7
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
8
"categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
9
"brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
10
"parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
11
"code": string, // mã sản phẩm
12
"name": string, // tên sản phẩm
13
"vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
14
"image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
15
"images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
16
"status": string, // Trạng thái của sản phẩm
17
"description": string, // Mô tả của sản phẩm
18
"content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
19
"length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
20
"width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
21
"height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
22
"createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
23
"inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
24
"attributes": array // Xem bảng Attributes bên dưới
25
}
26
}
Copied!

Attributes

1
[
2
{
3
"attributeName": string // Tên thuộc tính, VD: Size, Color,...
4
"id": int, // id giá trị thuộc tính
5
"name": string, // Tên giá trị thuộc tính, VD: S,M,L, Màu đỏ, Màu xanh,...
6
"content": string, // content giá trị thuộc tính
7
},
8
{
9
...
10
},
11
...
12
]
Copied!

Sửa sản phẩm

1
{
2
"event": "productUpdate",
3
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
4
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
5
"data": {
6
"productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
7
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
8
"categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
9
"brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
10
"parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
11
"code": string, // mã sản phẩm
12
"name": string, // tên sản phẩm
13
"vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
14
"image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
15
"images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
16
"status": string, // Trạng thái của sản phẩm
17
"description": string, // Mô tả của sản phẩm
18
"content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
19
"length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
20
"width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
21
"height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
22
"createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
23
"inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
24
"attributes": array // Xem bảng Attributes bên trên
25
}
26
}
Copied!

Xóa sản phẩm

1
{
2
"event": "productUpdate",
3
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
4
"webhooksVerifyToken": string, //Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooksVerifyToken trong app
5
"data": [
6
"productId1", // ID sản phẩm trên Nhanh
7
"productId2", // ID sản phẩm trên Nhanh
8
...
9
]
10
}
Copied!

Inventory

Một mảng thông tin tồn kho của sản phẩm:
1
{
2
// Số tổng tồn trên tất cả các kho đang hoạt động
3
"remain": int // số lượng tồn
4
"shipping": int // số lượng đang giao hàng
5
"holding": int // số lượng tạm giữ
6
"damage": int // số lượng hàng lỗi
7
"available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
8
"depots": { // số tồn chi tiết trong từng kho
9
depotId1: {
10
"remain": int // số lượng tồn
11
"shipping": int // số lượng đang giao hàng
12
"holding": int // số lượng tạm giữ
13
"damage": int // số lượng hàng lỗi
14
"available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
15
},
16
depotId2: {
17
...
18
}
19
}
20
}
Copied!