Sản phẩm

 • Khi thông tin sản phẩm trên Nhanh.vn có thay đổi, Nhanh.vn sẽ bắn webhooks về cho hệ thống của bạn.

 • Trên trang quản trị Nhanh.vn, bạn có thể vào trang chi tiết của 1 sản phẩm, tab API, để xem lịch sử webhooks của sản phẩm đó (cả webhooks thay đổi thông tin sản phẩm cũng như webhooks thay đổi tồn kho).

 • Để nhận được webhooks thêm, sửa, xóa sản phẩm, app phải có quyền Danh sách sản phẩm

Thêm mới sản phẩm

{
  "event": "productAdd",
  "businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
  "webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
  "data": {
    "productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
    "shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
    "categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
    "brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
    "parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
    "code": string, // mã sản phẩm
    "name": string, // tên sản phẩm
    "vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
    "image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
    "images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
    "status": string, // Trạng thái của sản phẩm
    "description": string, // Mô tả của sản phẩm
    "content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
    "length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
    "width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
    "height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
    "createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
    "inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
    "attributes": array // Xem bảng Attributes bên dưới
    "createdById": int // ID user tạo sản phẩm
  }
}

Attributes

[
  {
    "attributeName": string // Tên thuộc tính, VD: Size, Color,...
    "id": int, // id giá trị thuộc tính
    "name": string, // Tên giá trị thuộc tính, VD: S,M,L, Màu đỏ, Màu xanh,...
    "content": string, // content giá trị thuộc tính
  },
  {
    ...
  },
  ...
]

Sửa sản phẩm

{
  "event": "productUpdate",
  "businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
  "webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
  "data": {
    "productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
    "shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
    "categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
    "brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
    "parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
    "code": string, // mã sản phẩm
    "name": string, // tên sản phẩm
    "vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
    "image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
    "images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
    "status": string, // Trạng thái của sản phẩm
    "description": string, // Mô tả của sản phẩm
    "content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
    "length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
    "width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
    "height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
    "createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
    "inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
    "attributes": array // Xem bảng Attributes bên trên
  }
}

Xóa sản phẩm

{
  "event": "productDelete",
  "businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
  "webhooksVerifyToken": string, //Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooksVerifyToken trong app
  "data": [
    "productId1", // ID sản phẩm trên Nhanh
    "productId2", // ID sản phẩm trên Nhanh
    ...
  ]
}

Inventory

Một mảng thông tin tồn kho của sản phẩm:

{
  // Số tổng tồn trên tất cả các kho đang hoạt động
  "remain": int // số lượng tồn
  "shipping": int // số lượng đang giao hàng
  "holding": int // số lượng tạm giữ
  "damage": int // số lượng hàng lỗi
  "available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
  "depots": { // số tồn chi tiết trong từng kho
    depotId1: {
      "remain": int // số lượng tồn
      "shipping": int // số lượng đang giao hàng
      "holding": int // số lượng tạm giữ
      "damage": int // số lượng hàng lỗi
      "available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
    },
    depotId2: {
      ...
    }
  }
}

Last updated