Sản phẩm
  • Khi thông tin sản phẩm trên Nhanh.vn có thay đổi, Nhanh.vn sẽ bắn webhooks về cho hệ thống của bạn.
  • Trên trang quản trị Nhanh.vn, bạn có thể vào trang chi tiết của 1 sản phẩm, tab API, để xem lịch sử webhooks của sản phẩm đó (cả webhooks thay đổi thông tin sản phẩm cũng như webhooks thay đổi tồn kho).

{
"event": "productAdd",
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
"data": {
"productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
"categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
"brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
"parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
"code": string, // mã sản phẩm
"name": string, // tên sản phẩm
"vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
"image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
"images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
"status": string, // Trạng thái của sản phẩm
"description": string, // Mô tả của sản phẩm
"content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
"length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
"width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
"height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
"createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
"inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
"attributes": array // Xem bảng Attributes bên dưới
}
}

[
{
"attributeName": string // Tên thuộc tính, VD: Size, Color,...
"id": int, // id giá trị thuộc tính
"name": string, // Tên giá trị thuộc tính, VD: S,M,L, Màu đỏ, Màu xanh,...
"content": string, // content giá trị thuộc tính
},
{
...
},
...
]

{
"event": "productUpdate",
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
"data": {
"productId": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
"categoryId": int, // ID danh mục sản phẩm
"brandId": int, // ID thương hiệu sản phẩm
"parentId": int, // ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
"code": string, // mã sản phẩm
"name": string, // tên sản phẩm
"vat": int, // % thuế giá trị gia tăng
"image": string, // Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
"images": array, // Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm
"status": string, // Trạng thái của sản phẩm
"description": string, // Mô tả của sản phẩm
"content": string, // Bài viết chi tiết sản phẩm
"length": float, // Chiều dài sản phẩm (tính bằng cm)
"width": float, // Chiều rộng sản phẩm (tính bằng cm)
"height": float, // Chiều cao sản phẩm (tính bằng cm)
"createdDateTime": string, // Ngày tạo sản phẩm định dạng: Y-m-d, VD: 2021-09-25
"inventory": array, // Xem bảng Inventory bên dưới
"attributes": array // Xem bảng Attributes bên trên
}
}

{
"event": "productDelete",
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
"webhooksVerifyToken": string, //Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooksVerifyToken trong app
"data": [
"productId1", // ID sản phẩm trên Nhanh
"productId2", // ID sản phẩm trên Nhanh
...
]
}

Một mảng thông tin tồn kho của sản phẩm:
{
// Số tổng tồn trên tất cả các kho đang hoạt động
"remain": int // số lượng tồn
"shipping": int // số lượng đang giao hàng
"holding": int // số lượng tạm giữ
"damage": int // số lượng hàng lỗi
"available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
"depots": { // số tồn chi tiết trong từng kho
depotId1: {
"remain": int // số lượng tồn
"shipping": int // số lượng đang giao hàng
"holding": int // số lượng tạm giữ
"damage": int // số lượng hàng lỗi
"available": int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
},
depotId2: {
...
}
}
}
Copy link
On this page
Thêm mới sản phẩm
Attributes
Sửa sản phẩm
Xóa sản phẩm
Inventory