Danh mục tin tức

 • /api/article/categories: Tính năng này được sử dụng để lấy toàn bộ danh mục tin tức của doanh nghiệp trên Nhanh.vn.

Request

Xem các common request params

Response

JSON decode the response to get the structure:

[
  [
    "id" => int,
    "name" => string,
    "status" => int,
    "parentId" => int,
    "childs" => [ // child categories
      [
        "id" => int,
        "name" => string,
        "status" => int,
        "parentId" => int,
        "childs" => [
          ...
        ],
      ],
      ...
    ]
  ],
  ...
]

Last updated