Danh mục sản phẩm

 • /api/product/category: Tính năng này được sử dụng để lấy toàn bộ danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn.

 • Danh mục sản phẩm thường rất ít khi bị thay đổi, bạn có thể lấy dữ liệu và cache khoảng 24h (và có chức năng để user có thể xóa cache, để lấy dữ liệu mới nhất khi cần) giúp giảm tải việc gọi API.

Request

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of product category (multi-level)

Mảng đệ quy toàn bộ danh mục của doanh nghiệp

data = [
  // category 1
  [
    "id" => int, // ID danh mục
    "parentId" => int, // ID danh mục cha
    "code" => string, // Mã danh mục
    "name" => string, // Tên danh mục
    "order" => int, // Thứ tự
    "image" => string, // Link ảnh danh mục
    "content" => string, // Mô tả danh mục
    "status" => int // Trạng thái: 1 = Active, 2 = Inactive
    "childs" => [ // array mảng các danh mục con
      [
        "id" => int, // ID danh mục con
        "parentId" => int, // ID danh mục cha
        "code" => string, // Mã danh mục
        "name" => string, // Tên danh mục con
        "image" => string, // Link ảnh danh mục con
        "content" => string, // Mô tả danh mục con
        "status" => int // Trạng thái: 1 = Active, 2 = Inactive
        "childs" => [
          
        ]
      ],
      ...
    ]
  ],
  // category 2
  // ...
]

Last updated