Danh mục sản phẩm
  • /api/product/category: Tính năng này được sử dụng để lấy toàn bộ danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn.
  • Danh mục sản phẩm thường rất ít khi bị thay đổi, bạn có thể lấy dữ liệu và cache khoảng 24h (và có chức năng để user có thể xóa cache, để lấy dữ liệu mới nhất khi cần) giúp giảm tải việc gọi API.

Request

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of product category (multi-level)
Mảng đệ quy toàn bộ danh mục của doanh nghiệp
1
data = [
2
// category 1
3
[
4
"id" => int, // ID danh mục
5
"parentId" => int, // ID danh mục cha
6
"code" => string, // Mã danh mục
7
"name" => string, // Tên danh mục
8
"image" => string, // Link ảnh danh mục
9
"content" => string, // Mô tả danh mục
10
"childs" => [ // array mảng các danh mục con
11
[
12
"id" => int, // ID danh mục con
13
"parentId" => int, // ID danh mục cha
14
"code" => string, // Mã danh mục
15
"name" => string, // Tên danh mục con
16
"image" => string, // Link ảnh danh mục con
17
"content" => string, // Mô tả danh mục con
18
"childs" => [
19
20
]
21
],
22
...
23
]
24
],
25
// category 2
26
// ...
27
]
Copied!
Copy link