Tính phí vận chuyển

 • Nhanh.vn hỗ trợ 2 hình thức kết nối với các hãng vận chuyển:

  • Dùng bảng giá qua cổng vận chuyển của Nhanh.vn

  • Dùng bảng giá do shop tự đăng ký riêng với hãng vận chuyển.

 • Tùy theo shop đang sử dụng hình thức kết nối vận chuyển nào, bạn cần gọi đúng API tính phí phù hợp, để lấy các thông tin cần thiết dùng cho API tạo đơn hàng

Dùng cổng Nhanh.vn

 • /api/shipping/fee: Tính năng này dùng để tính phí vận chuyển cho một đơn hàng. Mỗi khi khách hàng vào trang Giỏ hàng, hoặc ở bước thanh toán, website của bạn có thể call API này để tính phí vận chuyển cho đơn hàng và hiển thị chi tiết tổng tiền của đơn hàng bao gồm cả phí vận chuyển và phí thu tiền hộ (nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng).

 • Mặc định hệ thống sẽ trả về bảng giá của tất cả các hãng vận chuyển, chú ý 1 hãng vận chuyển có thể có nhiều bảng giá (VD Giao nhanh / Giao chậm).

Request

KeyTypeDescription

fromCityName

Tên thành phố của kho gửi hàng (Lấy từ /api/shipping/location).

fromDistrictName

Tên quận huyện của kho gửi hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

toCityName

Tên thành phố của khách nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

toDistrictName

Tên quận huyện của khách nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

codMoney

int

Giá trị tiền cần thu hộ của đơn hàng (Tổng giá nhân số lượng sản phẩm trong đơn hàng), set 0 nếu đơn hàng này không cần thu tiền hộ (VD tình huống khách đã chuyển khoản trước)

shippingWeight

int

Tổng trọng lượng các sản phẩm của đơn hàng tính bằng gram. Hiện tại Nhanh.vn hỗ trợ đơn hàng tối đa 100000 gr (100 kg).

productIds

array

Danh sách các ID sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn (idNhanh), dùng để tính khối lượng đơn hàng theo giá trị sản phẩm khai báo bên Nhanh (Truyền biến này thì không cần truyền shippingWeight), cấu trúc: [productId1 => quantity, productId2 => quantity, ...], hệ thống sẽ lấy quantity nhân với khối lượng sản phẩm khai báo trên Nhanh.vn để tính tổng khối lượng của đơn hàng

carrierIds

array

Dùng để giới hạn các hãng vận chuyển muốn dùng (Lấy từ /api/shipping/carrier). VD: [5,7,8,9]

length

int

Chiều dài gói hàng tính theo cm.

width

int

Chiều rộng gói hàng tính theo cm.

height

int

Chiều cao gói hàng tính theo cm.

Chú ý: API này có 2 tình huống:

 • Nếu các sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn (Nhanh.vn đã có thông tin shippingWeight của các sản phẩm này): website của bạn có thể gửi sang 1 mảng productIds, Nhanh.vn sẽ tự tính toán tổng trọng lượng của đơn hàng này.

 • Website của bạn tự tính tổng trọng lượng shippingWeight của đơn hàng này.

  Nếu bạn có truyền sang các tham số length, width, height: Nhanh.vn sẽ tính toán trọng lượng của đơn hàng theo công thức quy ra kg: A = dài * rộng * cao / 6000 (so sánh số A và shippingWeight tham số nào lớn hơn sẽ lấy theo tham số đó để tính toán cước phí) và trả về kết quả đánh dấu nếu gói hàng thuộc loại hàng cồng kềnh.

Response

 • JSON string: mảng danh sách các dịch vụ vận chuyển

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of all supported shipping services

 • data is an array of all supported shipping services

data = [
  // service 1
  {
    "carrierId" => int, // id hãng vận chuyển
    "carrierName" => string, // tên hãng vận chuyển
    "logo" => string, // image src, logo hãng vận chuyển
    "serviceId" => int, // id dịch vụ vận chuyển
    "serviceTypeName" => string, // loại dịch vụ (Giao nhanh | Giao chậm)
    "serviceName" => string, // tên dịch vụ vận chuyển
    "serviceDescription" => string, // mô tả dịch vụ vận chuyển
    "estimatedDeliveryTime" => int, // Thời gian dự kiến giao hàng
    "shipFee" => int, // phí vận chuyển
    "codFee" => int, // phí thu tiền hộ (phát sinh khi bạn cần giao hàng thu tiền), mỗi hãng vận chuyển có quy định riêng về việc được miễn phí hoặc mức phí khác nhau.
    "declaredFee" => int, // phí bảo hiểm (khi mua dịch vụ khai giá để đền bù trong tình huống hãng vận chuyển làm mất hàng)
    "isBulkyGoods" => 1 | 0 // Biến đánh dấu hàng cồng kềnh nếu cân nặng hoặc kích thước của đơn hàng đạt tới mức hàng cồng kềnh theo quy định của từng hãng
    "isRequiredInsurance" => 1 | 0 // Biến đánh dấu bảng giá có bắt buộc mua bảo hiểm hay không
  },
  {
   // service 2
  },
  // service 3, 4, 5 ...
 ]

Chú ý:

 • Khi isRequiredInsurance == 1, nghĩa là dịch vụ đó luôn bắt buộc mua bảo hiểm, dù đơn hàng không chọn mua bảo hiểm thì tổng tiền cước phải trả cho hãng vận chuyển luôn có khoản phí bảo hiểm này, nên bạn cần chú ý cộng thêm khoản tiền này vào tổng cước.

Dùng tự kết nối

 • /api/shipping/feeselfconnect: Tính năng này dùng để tính phí vận chuyển của 1 hãng vận chuyển mà doanh nghiệp của bạn đã cấu hình kết nối trên trang quản trị của Nhanh.vn. Mỗi khi khách hàng vào trang Giỏ hàng, hoặc ở bước thanh toán, website của bạn có thể call API này để tính phí vận chuyển cho đơn hàng và hiển thị chi tiết tổng tiền của đơn hàng bao gồm cả phí vận chuyển (nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng).

Request

KeyTypeDescription

carrierId

ID hãng vận chuyển cần tính phí vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/carrier).

fromMobile

string

Số điện thoại của kho gửi hàng (required khi carrierId = 5 (Giao hàng nhanh) ).

fromCityName

Tên thành phố của kho gửi hàng (Lấy từ /api/shipping/location).

fromDistrictName

Tên quận huyện của kho gửi hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

fromWardName

string

Tên phường/xã của kho gửi hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

fromAddress

string

Địa chỉ của kho gửi hàng (Bắt buộc truyền khi tính phí vận chuyển hãng vận chuyển Giao hàng nhanh)

toCityName

Tên thành phố của khách nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

toDistrictName

Tên quận huyện của khách nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

toWardName

string

Tên phường/xã của khách nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location). Bắt buộc truyền khi tính phí vận chuyển của một trong các hãng vận chuyển: Giao hàng nhanh, JT Express, Shopee Express

toAddress

string

Địa chỉ của khách nhận hàng

codMoney

int

Giá trị tiền cần thu hộ của đơn hàng (Tổng giá nhân số lượng sản phẩm trong đơn hàng), set 0 nếu đơn hàng này không cần thu tiền hộ (VD tình huống khách đã chuyển khoản trước)

shippingWeight

int

Tổng trọng lượng các sản phẩm của đơn hàng tính bằng gram.

productIds

array

Danh sách các ID sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn (idNhanh), dùng để tính khối lượng đơn hàng theo giá trị sản phẩm khai báo bên Nhanh (Truyền biến này thì không cần truyền shippingWeight), cấu trúc: [productId1 => quantity, productId2 => quantity, ...], hệ thống sẽ lấy quantity nhân với khối lượng sản phẩm khai báo trên Nhanh.vn để tính tổng khối lượng của đơn hàng

Chú ý:

 • Nếu các sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn (Nhanh.vn đã có thông tin shippingWeight của các sản phẩm này): website của bạn có thể gửi sang 1 mảng productIds, Nhanh.vn sẽ tự tính toán tổng trọng lượng của đơn hàng này.

 • Website của bạn tự tính tổng trọng lượng shippingWeight của đơn hàng này.

Response

 • JSON string: mảng danh sách các dịch vụ vận chuyển

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of all supported shipping services

 • data is an array of all supported shipping services

data = [
  // service 1
  {
    "carrierAccountId" => int, // ID tài khoản kết nối
    "carrierAccountName" => string, // Tên gợi nhớ kết nối
    "carrierShopId" => int, // ID cửa hàng trên hệ thống hãng vận chuyển (nếu có)
    "carrierName" => string, // Tên hãng vận chuyển
    "logo" => string, // Image src, logo hãng vận chuyển
    "serviceCode" => string, // Mã dịch vụ vận chuyển
    "serviceName" => string, // Tên dịch vụ vận chuyển
    "customerShipFee" => int, // Phí ship báo khách
    "totalFee" => int, // Tổng phí
    "shipFee" => int, // Phí vận chuyển
  },
  {
   // service 2
  },
  // service 3, 4, 5 ...
 ]

Last updated