Links

Quà tặng sản phẩm

  • /api/product/gift: Tính năng này dùng để lấy danh sách quà tặng theo sản phẩm. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID sản phẩm.

Request

Key
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp
int (optional)
Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 20.
ids
array (optional)
Tìm kiếm theo ID sản phẩm có quà tặng

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
Mảng danh sách sản phẩm có quà tặng
data = [
[
"productId" => int, // id sản phẩm có quà tặng
"productCode" => string, // mã sản phẩm có quà tặng
"productName" => string, // tên sản phẩm có quà tặng
"productGiftId" => int, // id sản phẩm quà tặng
"productGiftCode" => string, // mã sản phẩm quà tặng
"productGiftName" => string, // tên sản phẩm quà tặng
"quantity" => int, // số lượng quà tặng
"value" => int, // giá trị quà tặng (tính theo quantity = 1),
"promotionFromDate" => string, // ngày bắt đầu chương trình,
"promotionToDate" => string, // ngày kết thúc chương trình
"promotionStatus" => int, // trạng thái chương trình( Trạng thái 1 = Active, 2 = Inactive)
"promotionDepotIds" => array // danh sách cửa hàng được áp dụng (Vì có thể áp dụng offline, online riêng), VD [1,2,3]
],
[...]
]
Chú ý: quantity của quà tặng có hệ số là 1. VD mua 1 sản phẩm A được tặng 2 sản phẩm B, thì nếu mua 2 sản phẩm A sẽ được tặng 4 sản phẩm B