Thêm đơn hàng
  • /api/order/add: Tính năng này dùng để gửi thông tin đơn hàng từ website của bạn sang Nhanh.vn. Khi khách hàng đặt hàng trên website của bạn, sau khi lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu, website của bạn gửi thông tin đơn hàng sang Nhanh.vn, sau đó chủ gian hàng có thể xử lý toàn bộ các bước từ việc xác nhận đơn hàng, nhặt hàng và đóng gói, gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển, đối soát tình trạng thanh toán (tiền thu hộ) các đơn hàng với hãng vận chuyển bên trong hệ thống Nhanh.vn.
  • Mỗi khi trạng thái đơn hàng có sự thay đổi, website của bạn sẽ nhận được 1 request cập nhật trạng thái đơn hàng từ Nhanh.vn Xem mục Listen order’s status updated from Nhanh.vn.
Chú ý: Các sàn thương mại điện tử nên có cài đặt riêng cho từng gian hàng (vì không phải toàn bộ gian hàng muốn sử dụng tính năng này). Nhanh.vn cũng có cài đặt này, vì vậy request gửi sang Nhanh có thể nhận được thông báo lỗi là: “This store disabled this feature”.

Request

1
[
2
"id" => 3256,
3
"type" => "Shipping",
4
// more detail in the table below...
5
]
Copied!
Key
Type
Description
id
string(36) (required)
id đơn hàng trên website của bạn
depotId
int (optional)
id kho hàng trên Nhanh.vn
type
string (optional)
Loại đơn hàng, giá trị có thể là: “Shipping” (Chuyển hàng) hoặc “Shopping” (Khách tới mua tại cửa hàng) “PreOrder”(Khách đặt hàng trước). Giá trị mặc định là Shipping.
customerName
string(255) (required)
Tên người nhận hàng
customerMobile
string(255) (required)
Mobile của người nhận hàng. Hệ thống sẽ dựa vào số điện thoại để kiểm tra khách hàng đã tồn tại hay chưa, nếu chưa tồn tại, hệ thống sẽ tự động tạo khách hàng.
customerEmail
string(255) (optional)
Địa chỉ email đặt hàng
customerAddress
string(255) (required)
Địa chỉ người nhận hàng
customerCityName
string(255) (required)
Tên thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerDistrictName
string(255) (required)
Tên quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerWardLocationName
string (optional)
Phường xã người nhận (Lấy từ /api/shipping/location)
moneyDiscount
double (optional)
Tiền chiết khấu
moneyTransfer
double (optional)
Số tiền khách chuyển khoản
moneyTransferAccountId
int (optional)
Tài khoản nhận tiền chuyển khoản
moneyDeposit
double (optional)
Số tiền khách đặt cọc
moneyDepositAccountId
int (optional)
Tài khoản nhận tiền đặt cọc
paymentMethod
string (optional)
Các giá trị có thể là: COD //Thanh toán tại nhà Store // Thanh toán tại cửa hàng Gateway // Thanh toán qua cổng thanh toán Online // thanh toán Online
paymentCode
string(255) (optional)
Mã giao dịch thanh toán
paymentGateway
string(255) (optional)
Tên cổng thanh toán
carrierId
int (optional)
id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee) hoặc set = 12 nếu muốn chọn Tự vận chuyển
carrierServiceId
int (optional)
dịch vụ vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)

Product List

  • Các thuộc tính của 1 sản phẩm trong productList bao gồm:
Key
Type
Description
id
string(20) (required)
id sản phẩm bên website của bạn
idNhanh
bigint(20) (optional)
id sản phẩm bên Nhanh.vn (tham số này là bắt buộc nếu sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn)
quantity
int (required)
số lượng đặt hàng
name
string(255) (required)
Bắt buộc để thêm sản phẩm mới trong tình huống sản phẩm chưa tồn tại (giúp cho việc đồng bộ đơn hàng không bị gián đoạn nếu sản phẩm chưa được đồng bộ trước đó)
code
string(255) (optional)
Mã sản phẩm
imei
string(255) (optional)
Số IMEI sản phẩm
type
string(255) (optional)
Loại sản phẩm (Product, Voucher, IMEI)
price
int (required)
Giá của sản phẩm. Bắt buộc để thêm sản phẩm mới trong tình huống sản phẩm chưa tồn tại
weight
int (optional)
Khối lượng sản phẩm
importPrice
int (optional)
Giá nhập của sản phẩm
description
string (optional)
Mô tả riêng của từng sản phẩm trong đơn hàng
gifts
Array (optional)
Quà tặng của sản phẩm trong đơn hàng [ 0 => [ Id => id sản phẩm trên website , productStoreId => id sản phẩm trên Nhanh , quantity => Số lượng, value => Giá sản phẩm quà tặng ], 1 => [ Id => id sản phẩm trên website, productStoreId => id sản phẩm trên Nhanh, quantity => Số lượng, value => Giá sản phẩm quà tặng ] ... ]

Affiliate

1
[
2
"code" => string, // mã giới thiệu
3
"discount" => double, // Tiền chiết khấu cho đơn hàng theo mã affiliate
4
"bonus" => double // Tiền hoa hồng nhận được theo mã affiliate
5
]
Copied!

Response

1
{
2
"code": 1, // 1 is success, 0 is error
3
"messages": [ ], // error messages if code is 0
4
"data": [
5
"orderId": 125123098, // int ID đơn hàng trên Nhanh.vn
6
// Các trường bên dưới chỉ có giá trị khi đơn hàng có dùng chức năng gửi sang hãng vận chuyển (autoSend=1)
7
"shipFee": 20000, // int: Phí vận chuyển
8
"codFee": 13000, // int: Phí thu tiền hộ
9
"declaredFee": 10000, // int: Phí bảo hiểm (tùy theo giá trị đơn hàng và dịch vụ bạn lựa chọn sẽ có loại phí này)
10
"carrierCode": string // Mã vận đơn, Nếu gửi đơn hàng thành công sang hãng vận chuyển hệ thống sẽ trả về carrierCode (mã vận đơn)
11
]
12
}
Copied!