Links

Thêm đơn hàng

 • /api/order/add: Tính năng này dùng để gửi thông tin đơn hàng từ website của bạn sang Nhanh.vn. Khi khách hàng đặt hàng trên website của bạn, sau khi lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu, website của bạn gửi thông tin đơn hàng sang Nhanh.vn, sau đó chủ gian hàng có thể xử lý toàn bộ các bước từ việc xác nhận đơn hàng, nhặt hàng và đóng gói, gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển, đối soát tình trạng thanh toán (tiền thu hộ) các đơn hàng với hãng vận chuyển bên trong hệ thống Nhanh.vn.
 • Đơn hàng tạo từ API nếu có gắn kho hàng (depotId) sẽ áp dụng các logic tính số Tạm giữ và Đang chuyển như đơn tạo từ trang quản trị. VD 1 sản phẩm trên hệ thống đang tồn 10, tạm giữ 1, sau khi API có bắn về thêm 1 đơn hàng trạng thái Mới, số lượng = 1, có gắn depotId, thì hệ thống sẽ tự động tính toán lại số Tạm giữ = 2.
 • Nếu đơn hàng không gắn kho hàng (depotId), Nhanh API sẽ có logic tự động gắn kho như sau:
  • Nếu doanh nghiệp có 1 kho: gắn luôn kho này cho đơn hàng.
  • Nếu doanh nghiệp có nhiều kho, và chỉ có 1 kho chọn loại chuyển hàng, gắn luôn kho này cho đơn hàng.
  • Nếu doanh nghiệp có nhiều kho chuyển hàng, ưu tiên gắn đơn hàng cho kho cùng thành phố địa chỉ nhận hàng.
 • Mỗi khi trạng thái đơn hàng có sự thay đổi, website của bạn sẽ nhận được 1 webhooks cập nhật trạng thái đơn hàng từ Nhanh.vn.

Request

Key
Type
Description
id
string(36) (required)
id đơn hàng trên website của bạn
depotId
int (optional)
id kho hàng trên Nhanh.vn
type
string (optional)
Loại đơn hàng, giá trị có thể là: “Shipping” (Chuyển hàng) hoặc “Shopping” (Khách tới mua tại cửa hàng) “PreOrder”(Khách đặt hàng trước). Giá trị mặc định là Shipping.
customerName
string(255) (required)
Tên người nhận hàng
customerMobile
string(255) (required)
Mobile của người nhận hàng. Hệ thống sẽ dựa vào số điện thoại để kiểm tra khách hàng đã tồn tại hay chưa, nếu chưa tồn tại, hệ thống sẽ tự động tạo khách hàng.
customerEmail
string(255) (optional)
Địa chỉ email đặt hàng
customerAddress
string(255) (optional)
Địa chỉ người nhận hàng
customerCityName
string(255) (optional)
Tên thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerDistrictName
string(255) (optional)
Tên quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerWardLocationName
string (optional)
Phường xã người nhận (Lấy từ /api/shipping/location)
moneyDiscount
double (optional)
Tiền chiết khấu
moneyTransfer
double (optional)
Số tiền khách chuyển khoản
moneyTransferAccountId
int (optional)
Tài khoản nhận tiền chuyển khoản
moneyDeposit
double (optional)
Số tiền khách đặt cọc
moneyDepositAccountId
int (optional)
Tài khoản nhận tiền đặt cọc
paymentMethod
string (optional)
Các giá trị có thể là: COD //Thanh toán tại nhà Store // Thanh toán tại cửa hàng Gateway // Thanh toán qua cổng thanh toán Online // thanh toán Online
paymentCode
string(255) (optional)
Mã giao dịch thanh toán
paymentGateway
string(255) (optional)
Tên cổng thanh toán
carrierId
int (optional)
id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee) hoặc set = 12 nếu muốn chọn Tự vận chuyển
carrierServiceId
int (optional)
dịch vụ vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)
customerShipFee
int (optional)
Phí ship báo khách (Bạn có thể điền 0 nếu báo với khách hàng là miễn phí vận chuyển, hoặc điền các giá trị cố định như 20K, 30K, hoặc lấy theo tổng Phí vận chuyển shipFee + phí thu tiền hộ codFee + phí bảo hiểm declaredFee lấy từ /api/shipping/fee) )
deliveryDate
date (optional)
Ngày giao hàng của đơn hàng này, định dạng yyyy-mm-dd
status
string (optional)
Trạng thái của đơn hàng: New (Mới) hoặc Confirmed (Đã xác nhận).
description
string(255) (optional)
Ghi chú của khách hàng về đơn hàng này
privateDescription
string(255) (optional)
Ghi chú của chăm sóc khách hàng (Nội bộ)
trafficSource
string (optional)
Nguồn truy cập đơn hàng, bạn có thể đánh dấu xem đơn hàng đến từ nguồn nào qua referrer hoặc marketing campaign (utm_source, utm_medium, utm_campaign) và gửi kèm thông tin này theo đơn hàng để xem báo cáo thống kê theo nguồn truy cập ở bên Nhanh.vn
productList
array (optional)
Xem bảng dữ liệu bên dưới. Danh sách sản phẩm của đơn hàng là không bắt buộc, để hỗ trợ cả các đơn đồng bộ từ landing về, CSKH vẫn có số điện thoại để gọi điện tư vấn.
couponCode
string (optional)
Mã coupon
allowTest
int (optional)
1 - Cho xem hàng, không cho thử 2 - Cho phép thử 3 - Không cho xem hàng 4 - Cho xem, không lấy thu ship
saleId
int (optional)
Nhân viên bán hàng
autoSend
int (optional)
Biến đánh dấu gửi luôn đơn hàng sang hãng vận chuyển (Dùng trong tình huống bạn có hệ thống xác nhận đơn hàng từ trước, chỉ dùng Nhanh để hỗ trợ vận chuyển). Set value = 1: Gửi luôn đơn hàng sang hãng vận chuyển. Nếu gửi thành công hệ thống sẽ trả về mã vận đơn carrierCode. Chú ý khi có tham số này, hệ thống sẽ phải kết nối sang hãng vận chuyển, nên thời gian phản hồi có thể bị chậm hơn bình thường tùy thuộc vào phản hồi của các hãng vận chuyển.
sendCarrierType
int (optional)
Biến đánh dấu gửi đơn dùng bảng giá vận chuyển: 1 = Dùng bảng giá của Nhanh.vn, 2 = Dùng bảng giá kết nối tài khoản riêng của doanh nghiệp
utmCampaign
string (optional)
param khi gắn link đo đếm marketing utm_campaign
utmSource
string (optional)
param khi gắn link đo đếm marketing utm_source
utmMedium
string (optional)
param khi gắn link đo đếm marketing utm_medium
affiliate
array (optional)
Mã giới thiệu cho đơn hàng, xem Affiliate bên dưới
usedPoints
int (optional)
Tiêu điểm khách hàng

Product List

 • Các thuộc tính của 1 sản phẩm trong productList bao gồm:
Key
Type
Description
id
string(20) (required)
id sản phẩm bên website của bạn
idNhanh
bigint(20) (optional)
id sản phẩm bên Nhanh.vn (tham số này là bắt buộc nếu sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn)
quantity
int or double (required)
số lượng đặt hàng
name
string(255) (required)
Bắt buộc để thêm sản phẩm mới trong tình huống sản phẩm chưa tồn tại (giúp cho việc đồng bộ đơn hàng không bị gián đoạn nếu sản phẩm chưa được đồng bộ trước đó)
code
string(255) (optional)
Mã sản phẩm
imei
string(255) (optional)
Số IMEI sản phẩm
type
string(255) (optional)
Loại sản phẩm (Product, Voucher, IMEI)
price
int (required)
Giá của sản phẩm. Bắt buộc để thêm sản phẩm mới trong tình huống sản phẩm chưa tồn tại
weight
int (optional)
Khối lượng sản phẩm
importPrice
int (optional)
Giá nhập của sản phẩm
description
string (optional)
Mô tả riêng của từng sản phẩm trong đơn hàng
gifts
Array (optional)
Quà tặng của sản phẩm trong đơn hàng [ 0 => [ Id => id sản phẩm trên website , productStoreId => id sản phẩm trên Nhanh , quantity => Số lượng, value => Giá sản phẩm quà tặng ], 1 => [ Id => id sản phẩm trên website, productStoreId => id sản phẩm trên Nhanh, quantity => Số lượng, value => Giá sản phẩm quà tặng ] ... ]

Affiliate

[
"code" => string, // mã giới thiệu
"discount" => double, // Tiền chiết khấu cho đơn hàng theo mã affiliate
"bonus" => double // Tiền hoa hồng nhận được theo mã affiliate
]

Response

{
"code": 1, // 1 is success, 0 is error
"messages": [ ], // error messages if code is 0
"data": [
"orderId": 125123098, // int ID đơn hàng trên Nhanh.vn
// Các trường bên dưới chỉ có giá trị khi đơn hàng có dùng chức năng gửi sang hãng vận chuyển (autoSend=1)
"shipFee": 20000, // int: Phí vận chuyển
"codFee": 13000, // int: Phí thu tiền hộ
"declaredFee": 10000, // int: Phí bảo hiểm (tùy theo giá trị đơn hàng và dịch vụ bạn lựa chọn sẽ có loại phí này)
"carrierCode": string // Mã vận đơn, Nếu gửi đơn hàng thành công sang hãng vận chuyển hệ thống sẽ trả về carrierCode (mã vận đơn)
]
}