Công nợ khách hàng

 • /api/accounting/debts: Tính năng này dùng để lấy danh sách công nợ khách hàng ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50.

Request

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

[
  "totalPages": 30, // int
  "debts": [
    id => [
      ...
    ], // each debts item, all properties are listed in the table below
    ...
  ]
]

Last updated