Đơn hàng
  • Khác với bản 1.0 chỉ hỗ trợ webhooks với các đơn hàng bắn qua API, bản 2.0 hệ thống đã hỗ trợ gửi webhooks cho tất cả đơn hàng (cả đơn tự tạo ở trang quản trị, đơn từ các sàn Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, và đơn từ các ứng dụng khác bắn về Nhanh.vn)

Khi có đơn hàng mới

1
{
2
"event": "orderAdd",
3
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
4
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
5
"data": {
6
"orderId": int, // ID đơn hàng trên Nhanh.vn
7
"shopOrderId": string, // shop order ID nếu đơn được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
8
"typeId": int, //mã loại đơn hàng
9
"type": string, // Loại đơn hàng (Shipping | Shopping,...)
10
"shippingTypeId": int, //Mã loại chuyển hàng
11
"shippingType": string, // Loại chuyển hàng (Chuyển hàng tận nhà | khách trả hàng,....)
12
"moneyDiscount": double, // Tiền chiết khấu
13
"moneyDeposit": double, // Tiền đặt cọc
14
"moneyTransfer": double, // Tiền chuyển khoản
15
"shipFee": double, // Phí vận chuyển
16
"codFee": double, // Phí thu tiền hộ
17
"customerShipFee": double,// Phí thu của khách,
18
"calcTotalMoney": double, // Tổng thu của khách,
19
"description": string, // ghi chú của khách hàng
20
"customerId": int, // Mã khách hàng
21
"customerName": string, // Tên khách hàng
22
"customerMobile": string, // Họ tên khách hàng
23
"customerEmail": string, // Email khách hàng
24
"customerAddress": string, // Địa chỉ khách hàng
25
"shipToCityLocationId": int, // Mã thành phố
26
"shipToDistrictLocationId": int, // Mã quận/huyện
27
"shipToWardLocationId": int, // Mã phường/xã
28
"customerCity": string, // Thành phố
29
"customerDistrict": string, // Quận huyện
30
"customerWard": string, // phường xã
31
"createdById" : int, // ID người tạo đơn
32
"couponCode": string, // Mã coupon,
33
"status": string, // trạng thái đơn hàng. VD: New | Confirming | CustomerConfirming,...
34
"statusDescription": string, // status description. VD: Mới | Đang xác nhận | Chờ khách xác nhận,...
35
"products": [
36
{
37
"id": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn
38
"quantity": int, // số lượng sản phẩm đặt hàng
39
"price": double, // giá sản phẩm
40
"discount": double, // giá trị khuyến mại của sản phẩm
41
"weight": int // trọng lượng của đơn hàng (tính bằng gram) do doanh nghiệp khai báo.
42
},
43
{
44
...
45
},
46
...
47
]
48
}
49
}
Copied!

Khi cập nhật đơn hàng

  • Sự kiện khi người dùng sửa đơn, đổi trạng thái đơn hàng.
1
{
2
"event": "orderUpdate",
3
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
4
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
5
"data": {
6
"businessId": int, //ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
7
"orderId": int, // ID đơn hàng trên Nhanh.vn
8
"shopOrderId": string, // shop order ID nếu đơn được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
9
"status": string // trạng thái đơn hàng. VD: New | Confirming | CustomerConfirming,...
10
"statusDescription" : string // status description. VD: Mới | Đang xác nhận | Chờ khách xác nhận,...
11
}
12
}
Copied!

Khi xóa đơn hàng

1
{
2
"event": "orderDelete",
3
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
4
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
5
"data": {
6
"orderId1", // ID đơn hàng trên Nhanh
7
"orderId2", // ID đơn hàng trên Nhanh
8
...
9
}
10
}
Copied!