Đơn hàng
  • Xem cấu trúc dữ liệu với từng sự kiện liên quan tới đơn hàng ở bên dưới
  • Các khái niệm chung của đơn hàng

Khi có đơn hàng mới

1
[
2
event: orderAdd,
3
data: {
4
businessId: int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
5
orderId: int, // order id trên Nhanh.vn
6
shopOrderId: string, // shop order id nếu đơn được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
7
products: [
8
{
9
10
},
11
{
12
13
}
14
]
15
}
16
]
Copied!

Khi đổi trạng thái đơn hàng

1
[
2
event: orderUpdate,
3
data: {
4
businessId: int, ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
5
orderId: int, // order id trên Nhanh.vn
6
shopOrderId: string, // shop order id nếu đơn được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
7
status: string
8
}
9
]
Copied!

Khi xóa đơn hàng

1
[
2
event: orderDelete,
3
data: {
4
businessId: int, ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
5
orderId: int, // order id trên Nhanh.vn
6
shopOrderId: string, // shop order id nếu đơn được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
7
}
8
]
Copied!
Last modified 3mo ago