Giới thiệu
 • Webhooks giúp bạn đăng kí lắng nghe các sự kiện phát sinh từ hệ thống của Nhanh.vn, VD:
  • Khi có đơn hàng mới, khi đơn gửi sang hãng vận chuyển, khi đơn hàng thay đổi trạng thái.
  • Khi có sản phẩm mới, khi có cập nhật sản phẩm, khi xóa sản phẩm.
  • Khi có hóa đơn bán hàng mới.
  • Khi có phiếu bảo hành mới.

 • Vào danh sách ứng dụng, click vào tên ứng dụng để vào trang chi tiết.
 • Click sửa ứng dụng, kéo xuống mục webhooks:
  • Tích chọn Bật webhooks.
  • Điền Webhooks callback URL (bắt buộc chạy https và response http code = 200).
  • Điền Webhooks verify token (giá trị này do bạn tự điền, Nhanh API sẽ gửi kèm webhooksVerifyToken khi bắn webhooks để bạn có thể xác minh dữ liệu là từ Nhanh API bắn sang).
  • Chọn các sự kiện muốn đăng kí nhận webhooks và nhấn Lưu.
Bật Webhooks
 • Nhanh API sẽ gửi request webhooksEnabled tới Webhooks callback URL của bạn để kiểm tra xem URL này có hoạt động hay không.
{
"event":"webhooksEnabled", // Sự kiện khi bật webhooks
"webhooksVerifyToken":"YOUR_WEBHOOKS_VERIFY_TOKEN", // Webhooks verify token điền trong app của bạn
"data": {
"registeredEvents": { // Các events đã đăng kí
"101":"productAdd",
"102":"productUpdate",
"110":"inventoryChange",
"202":"orderUpdate"
}
}
}

 • Với mỗi sự kiện Nhanh.vn sẽ gửi sang 1 request có Content type: application/json và request body là json string
 • VD với sự kiện bật webhooks lên, Nhanh Open API sẽ bắn sang link webhooks của bạn 1 request như sau:
Event: Webhooks enabled
curl --location --request POST 'https://webhook.site/a1f7177c-f622-4570-b420-ddf79f3b83e9' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"event":"webhooksEnabled",
"webhooksVerifyToken":"YOUR_WEBHOOKS_VERIFY_TOKEN",
"data": {
"registeredEvents": {
"101":"productAdd",
"102":"productUpdate",
"110":"inventoryChange",
"202":"orderUpdate"
}
}
}'

 • event: (string) Tên sự kiện, VD: webhooksEnabled, productAdd, productUpdate, inventoryChange, orderAdd, orderUpdate...
 • businessId: (int) ID doanh nghiệp trên nhanh.vn, dùng khi ứng dụng của bạn tích hợp cho nhiều doanh nghiệp, thì businessId giúp phân biệt dữ liệu của doanh nghiệp nào.
  • Riêng sự kiện event = webhooksEnabled sẽ không có businessId.
 • webhooksVerifyToken: (string) Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn.
 • data: (json string) Dữ liệu của sự kiện này.
{
"event": "orderAdd", // Sự kiện khi có đơn hàng mới
"businessId": int,
"webhooksVerifyToken": string,
"data": {
// order's information
"customerName": string,
"customerMobile": string,
...
// order product's information
"products": [
]
}
}

 • Hệ thống của bạn cần reponse http code 200 để NhanhAPI xác nhận bạn đã xử lý thành công.
 • Nếu hệ thống của bạn không phản hồi trong vòng 15 giây, hoặc http code != 200, webhooks sẽ được bắn lại tối đa 3 lần (cách nhau 5, 10, 30 phút).
 • Nếu hệ thống của bạn xử lý webhooks với tỉ lệ thành công thấp, tùy mức độ, NhanhAPI sẽ có thể:
  • Tắt webhooks của app: Bạn cần làm lại các bước bật webhooks như đã mô tả ở trên để mở lại webhooks.
  • Khóa app: Bạn cần liên hệ với đội kĩ thuật của Nhanh.vn qua email [email protected] để được mở lại app.
Chú ý: bạn chỉ nên bật webhooks và điền Webhooks callback URL khi bạn đã có link này, không để link liên tục ở tình trạng lỗi (301, 302, 403, 404, 500...) để tránh bị tắt webhooks hoặc khóa app.

 1. 1.
  Nếu bạn dùng Wordpress và có cài plugin Wordfence thì có thể bị lỗi trả về http code 503 và không bật được webhooks lên hoặc nhận webhooks từ Nhanh.vn bắn sang bị chập chờn.
  • Các khắc phục: Gỡ plugin này khỏi Wordpress.
 2. 2.
  Khi bạn test bằng Postman, mặc định Postman sẽ bật "Automatically follow redirects", bạn cần tắt cài đặt này đi, nếu không khi tự test sẽ thấy http code trả về 200 nhưng thực tế đang trả về 301 / 302. Có 2 cách tắt:
 • Cách 1: Tắt cho toàn bộ request: Vào menu File > Settings > Tắt: Automatically follow redirects
Postman: Tắt toàn bộ Automatically follow redirects
 • Cách 2: Tắt từng tab request: chọn Settings và tắt Automatically follow redirects
Postman: Tắt từng tab Automatically follow redirects
Copy link
On this page
Bật webhooks
Nhận webhooks
Webhooks data
Webhooks response
Lỗi thường gặp