Nhân viên

 • /api/user/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách nhân viên của doanh nghiệp

Request

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

icpp

Int

Số lượng nhân viên trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 50.

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

string

is a error message if code = 0

data

array

is an array of articles

[
  "totalPages" => int // Tổng số page
  "page" => int // Page hiện tại
  "users" => [ // Kết quả trả về
    "id" => [ // user 1
      "id" => int, // Id nhân viên
      "username" => string, // username
      "fullName" => string, // Tên đầy đủ
      "email" => string, // Email
      "mobile" => string, // Mobile
      "roleName" => string, // Nhóm quyền nhân viên
      "depots" => [ // Danh sách kho nhân viên đang quản lý
        // Key này sẽ không được trả về nếu nhân viên
        // không bị giới hạn kho (được quản lý hết các kho)
        "id kho 1" => string, // Tên kho 1
        "id kho 2" => string, // Tên kho 2
        ...
      ]
    ],
    "id" => [ // user 2
      ...  
    ]
  ]
]

Last updated