Nhân viên
  • /api/user/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách nhân viên của doanh nghiệp

Request

Param
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp
Int (optional)
Số lượng nhân viên trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 50.

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
string
is a error message if code = 0
data
array
is an array of articles
1
[
2
"totalPages" => int // Tổng số page
3
"page" => int // Page hiện tại
4
"users" => [ // Kết quả trả về
5
// user 1
6
[
7
"id" => int, // Id nhân viên
8
"username" => string, // username
9
"fullName" => string, // Tên đầy đủ
10
"email" => string, // Email
11
"mobile" => string, // Mobile
12
"roleName" => string, // Nhóm quyền nhân viên
13
"depots" => [ // Danh sách kho nhân viên đang quản lý
14
// Key này sẽ không được trả về nếu nhân viên
15
// không bị giới hạn kho (được quản lý hết các kho)
16
"id kho 1" => string, // Tên kho 1
17
"id kho 2" => string, // Tên kho 2
18
...
19
]
20
],
21
...
22
]
Copied!
Copy link