Tồn kho
1
{
2
"event": "inventoryChange",
3
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
4
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
5
"data": {
6
"id": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn,
7
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
8
"remain": int, // số lượng tồn
9
"shipping": int, // số lượng đang giao hàng
10
"holding": int, // số lượng tạm giữ
11
"damage": int, // số lượng hàng lỗi
12
"available": int, // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
13
"depots": { // số tồn chi tiết trong từng kho
14
"depotId1": {
15
"remain": int, // số lượng tồn
16
"shipping": int, // số lượng đang giao hàng
17
"holding": int, // số lượng tạm giữ
18
"damage": int, // số lượng hàng lỗi
19
"available": int, // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
20
},
21
"depotId2": {
22
...
23
}
24
}
25
}
26
}
Copied!
Last modified 29d ago
Copy link