Tồn kho

 • Khi tồn kho trên Nhanh.vn có thay đổi, Nhanh.vn sẽ bắn webhooks về cho hệ thống của bạn.

  • Khi các hóa đơn, đơn hàng phát sinh xuất nhập kho gần nhau, hoặc khi app của bạn lỗi xử lý webhooks: Nhanh bắn webhooks có thể gom nhiều sản phẩm lại chung 1 request webhooks, tối đa 100 sản phẩm (Chú ý số 100 này có thể thay đổi trong tương lai, xin vui lòng theo dõi tài liệu để cập nhật).

 • Để nhận được webhooks tồn kho, app phải có quyền Danh sách sản phẩm

{
  "event": "inventoryChange",
  "businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
  "webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
  "data": {
    "id": {
      "id": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn,
      "shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
      "remain": int, // số lượng tồn
      "shipping": int, // số lượng đang giao hàng
      "holding": int, // số lượng tạm giữ
      "damage": int, // số lượng hàng lỗi
      "available": int, // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
      "depots": { // số tồn chi tiết trong từng kho
        "depotId1": {
          "remain": int, // số lượng tồn
          "shipping": int, // số lượng đang giao hàng
          "holding": int, // số lượng tạm giữ
          "damage": int, // số lượng hàng lỗi
          "available": int, // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
        },
        "depotId2": {
          ...
        }
      }
    },
    "id": {
      ...
    }
  }
}

Last updated