Links

Tồn kho

{
"event": "inventoryChange",
"businessId": int, // ID doanh nghiệp trên Nhanh.vn
"webhooksVerifyToken": string, // Key xác minh khi nhận dữ liệu, tương ứng với webhooks verify token trong app của bạn
"data": {
"id": {
"id": int, // ID sản phẩm trên Nhanh.vn,
"shopProductId": string, // shop product ID nếu sản phẩm được bắn từ các hệ thống khác sang Nhanh.vn
"remain": int, // số lượng tồn
"shipping": int, // số lượng đang giao hàng
"holding": int, // số lượng tạm giữ
"damage": int, // số lượng hàng lỗi
"available": int, // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
"depots": { // số tồn chi tiết trong từng kho
"depotId1": {
"remain": int, // số lượng tồn
"shipping": int, // số lượng đang giao hàng
"holding": int, // số lượng tạm giữ
"damage": int, // số lượng hàng lỗi
"available": int, // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
},
"depotId2": {
...
}
}
},
"id": {
...
}
}
}
Last modified 3mo ago