Links

Thêm khách hàng

 • /api/customer/add: Tính năng này dùng để thêm và sửa thông tin khách hàng. Hệ thống dùng trường mobile làm key, nếu chưa tồn tại thì sẽ thêm mới khách hàng, nếu tồn tại rồi thì sẽ cập nhật thông tin khách hàng.
 • Tối đa mỗi lần không quá 50 khách hàng.

Request

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:
  // each request can send maximum 50 customers
  [
  [ // customer 1 ], // see the structure in the table below
  [ // customer 2 ],
  ...
  ]
Key
Type
Description
fromCustomer
string (optional)
Số điện thoại khách hàng giới thiệu (khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)
saleName
string (optional)
Nhân viên phụ trách (username/email của nhân viên thuộc doanh nghiệp đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)
name
string (required)
Tên khách hàng
type
int (optional)
1 - Khách lẻ, 2 - Khách buôn
address
string (optional)
địa chỉ khách hàng
mobile
string (required)
Số điện thoại khách hàng
businessName
string (optional)
Tên công ty
taxCode
string (optional)
Mã số thuế
points
int (optional)
điểm tích lũy của khách hàng
gender
int (optional)
1 - Nam, 2 - Nữ
birthday
date (optional)
Sinh nhật khách hàng (ngày/tháng/năm)
cityName
string (optional)
Tên thành phố (Lấy từ /api/shipping/location)
districtName
string (optional)
Tên quận huyện (Lấy từ /api/shipping/location)
wardName
string (optional)
Tên phường xã (Lấy từ /api/shipping/location)
email
string (optional)
Email khách hàng
pid
string (optional)
Số CMND
description
string (optional)
Mô tả
facebookLink
string (optional)
Facebook link
groupId
int (optional)
ID nhóm khách hàng trên Nhanh.vn