Thêm khách hàng

 • /api/customer/add: Tính năng này dùng để thêm và sửa thông tin khách hàng. Hệ thống dùng trường mobile làm key, nếu chưa tồn tại thì sẽ thêm mới khách hàng, nếu tồn tại rồi thì sẽ cập nhật thông tin khách hàng.

 • Tối đa mỗi lần không quá 50 khách hàng.

Request

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:

  // each request can send maximum 50 customers
  [
   [ // customer 1 ], // see the structure in the table below
   [ // customer 2 ],
   ...
  ]
KeyTypeDescription

fromCustomer

string

Số điện thoại khách hàng giới thiệu (khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)

saleName

string

Nhân viên phụ trách (username/email của nhân viên thuộc doanh nghiệp đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)

name

Tên khách hàng

type

int

1 - Khách lẻ, 2 - Khách buôn

address

string

địa chỉ khách hàng

mobile

Số điện thoại khách hàng

businessName

string

Tên công ty

taxCode

string

Mã số thuế

points

int

điểm tích lũy của khách hàng

gender

int

1 - Nam, 2 - Nữ

birthday

date

Sinh nhật khách hàng (ngày/tháng/năm)

cityName

string

Tên thành phố (Lấy từ /api/shipping/location)

districtName

string

Tên quận huyện (Lấy từ /api/shipping/location)

wardName

string

Tên phường xã (Lấy từ /api/shipping/location)

email

string

Email khách hàng

pid

string

Số CMND

description

string

Mô tả

facebookLink

string

Facebook link

groupId

int

ID nhóm khách hàng trên Nhanh.vn

Last updated