Links
Comment on page

Danh sách sản phẩm

  • /api/product/search: Tính năng này dùng để lấy danh sách sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 sản phẩm.

Request

Key
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang, mặc định: 1.
icpp
int (optional)
Số lượng sản phẩm trên 1 trang, mặc định: 20, tối đa: 50.
sort
array (optional)
Sắp xếp kết quả, dữ liệu gửi lên là 1 mảng kiểu [Tiêu chí sắp xếp => cách sắp xếp (asc: tăng dần hoặc desc giảm dần)] Giá trị mặc định sẽ là [id => desc].Các tiêu chí có thể là: id: id sản phẩm, price: giá sản phẩm, name: tên sản phẩm, inventory: tồn kho có thể bán
name
string (optional)
Tìm sản phẩm theo tên, mã, mã vạch
parentId
int (optional)
Tìm theo ID sản phẩm cha. Set 0 nếu muốn chỉ trả về các sản phẩm cha. Set -2 nếu chỉ muốn trả về các sản phẩm con
categoryId
int (optional)
Tìm sản phẩm theo id danh mục sản phẩm, nếu danh mục này có các danh mục con, hệ thống sẽ tìm sản phẩm của toàn bộ danh mục con.
status
string (optional)
Tìm theo trạng thái sản phẩm. Xem bảng mô tả trạng thái sản phẩm
priceFrom
double (optional)
Tìm theo giá >=
priceTo
double (optional)
Tìm theo giá <=
brandId
int (optional)
Tìm theo thương hiệu
imei
string (optional)
Tìm theo IMEI
showHot
int (optional)
Tìm theo sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm hot (Giá trị truyền lên: 1
showNew
int (optional)
Tìm theo sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm mới (Giá trị truyền lên: 1
showHome
int (optional)
Tìm theo sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm trên trang chủ (Giá trị truyền lên: 1
updatedDateTimeFrom
string (optional)
Định dạng: Y-m-d H:i:s, Vd: 2022-05-25 00:00:00 Ngày cập nhật sản phẩm từ ngày
updatedDateTimeTo
string (optional)
Định dạng: Y-m-d H:i:s, Vd: 2022-05-30 23:59:00 Ngày cập nhật sản phẩm đến ngày

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of product list
[
"totalPages": 30, // int
"products": {
{}, // each product item, all properties are listed in the table below
...
}
]
Key
Type
Description
idNhanh
bigint(20)
ID sản phẩm trên Nhanh.vn
categoryId
int
ID danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn
internalCategoryId
int
ID danh mục nội bộ trên Nhanh.vn
parentId
bigint(20)
ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
code
string(255)
Mã sản phẩm
name
string(255)
Tên sản phẩm
otherName
string(255)
Tên khác của sản phẩm
importPrice
doulbe
Giá nhập
oldPrice
double
Giá cũ
price
double
Giá bán lẻ
wholesalePrice
double
Giá bán buôn
vat
int
% thuế giá trị gia tăng (VD: 10)
image
string(255)
Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện
images
array
Đường dẫn tuyệt đối của các ảnh khác của sản phẩm
status
string
Xem bảng mô tả trạng thái sản phẩm
previewLink
string
Link chi tiết của sản phẩm trên website (if status is Active)
showHot
int
(Giá trị 0 or 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm hot
showNew
int
(Giá trị 0 or 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm mới
showHome
int
(Giá trị 0 or 1) Sản phẩm được đánh dấu hiển thị ở trang chủ
width
int
in cm
height
int
in cm
warrantyAddress
string
Địa chỉ bảo hành
warrantyPhone
string
Số điện thoại bảo hành
warranty
int
Số tháng bảo hành
length
int
in cm
shippingWeight
int
in gram
createdDateTime
datetime
định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss
brandId
int
ID thương hiệu
brandName
string
Tên thương hiệu
typeId
int
ID loại sản phẩm
typeName
string
Loại sản phẩm
avgCost
double
Giá vốn sản phẩm
countryName
string
Xuất xứ
unit
string
Đơn vị tính
importType
int
ID Kiểu nhập kho
importTypeLabel
string
Tên kiểu nhập kho
inventory
array
Xem bảng Inventory bên dưới
attributes
array
Xem bảng Attributes bên dưới
units
array
Xem bảng Units bên dưới

Inventory

  • Tồn kho:
[
// Tổng tồn trong tất cả các kho
"remain" => int, // số lượng tồn kho
"shipping" => int, // số lượng đang giao hàng
"holding" => int, // số lượng đang tạm giữ
"damage" => int, // số lượng lỗi
"available" => int, // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
"warranty" => int, // số lượng bảo hành
"warrantyHolding" => int, // Số lượng đang bảo hành
"depots" => { // Tồn tại từng kho
"depotId" => {
"remain" => int, // số lượng tồn kho
"shipping" => int, // số lượng đang giao hàng
"holding" => int, // số lượng đang tạm giữ
"damage" => int, // số lượng lỗi
"available" => int, // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặcvượt quá số tồn).
"warranty" => int, // số lượng bảo hành
"warrantyHolding" => int, // Số lượng đang bảo hành
},
"depotId" => {
// ...
},
}
]

Attributes

  • Thuộc tính sản phẩm:
[
{
"id_thuoc_tinh" => {
"attributeName" => string,
"id" => int,
"name" => string
},
"id_thuoc_tinh" => {
"attributeName" => string,
"id" => int,
"name" => string,
"parent" => { // parent attribute
"id" => int,
"name" => string
}
}
}
]

Units

  • Đơn vị tính
[
{
"id" => int, // ID đơn vị tính
"name" => string // Tên đơn vị tính
"quantity" => int // Số lượng quy đổi
"importPrice" => double // Giá nhập
"price" => double // Giá lẻ
"wholesalePrice" => double // Giá buôn
},
{
...
}
]