Change log

2024-06-17

2024-05-28

 • Thêm đơn hàng: Thêm tham số "isPartDelivery" cho phép đơn hàng đánh dấu có giao hàng một phần

2024-04-23

2024-04-22

2024-03-29

 • Lấy accessToken: Đổi link lấy accessToken sang link mới https://open.nhanh.vn/api/oauth/access_token

 • Link cũ deprecated.

2024-03-12

2024-02-06

 • Tính phí vận chuyển: Thêm API tính phí vận chuyển tự kết nối.

 • Thêm đơn hàng: Thêm request param carrierAccountId, carrierShopId, serviceCode hỗ trợ cho trường hợp đơn hàng có tính phí vận chuyển tự kết nối khi truyền sendCarrierType = 2.

 • Tách cài đặt kho lấy tồn cho API ra khỏi cài đặt dùng cho website.

2023-12-10

 • Danh sách khách hàng: Thêm lọc ngày cập nhật khách hàng: updatedDateTimeFrom, updatedDateTimeTo. Đổi request param fromLastBoughtDate, toLastBoughtDate => lastBoughtDateFrom, lastBoughtDateTo

 • Danh sách đơn hàng: Đổi request param updatedFromDateTime, updatedToDateTime => updatedDateTimeFrom, updatedDateTimeTo

 • Danh sách sản phẩm: Đổi request param updatedFromDateTime, updatedToDateTime => updatedDateTimeFrom, updatedDateTimeTo

2023-10-03

2023-08-14

 • Bán lẻ: Thêm dataOptions: tags trả về danh sách tags của hóa đơn

2023-06-14

 • Danh sách sản phẩm: Thêm request param updatedFromDateTime và updatedToDateTime để lọc danh sách sản phẩm theo ngày cập nhật mới nhất

2023-05-10

 • Danh mục: trả về thêm trạng thái danh mục (status)

 • Coupon: trả về thêm options : notApplyWithDiscountPromotion chương trình có cho áp dụng cùng chương trình chiết khấu hay không

2023-04-06

 • Ngừng hỗ trợ request params dạng GET, chỉ hỗ trợ dạng POST từ version 2.0 (Chuẩn bị tắt bản 1.0)

 • Phiếu xuất nhập kho: Thêm request param dataOptions để lấy thêm dữ liệu cần thiết, VD: giftProducts để lấy sản phẩm quà tặng

2023-03-01

 • Danh sách đơn hàng: Thêm request param dataOptions để lấy thêm dữ liệu cần thiết, VD: giftProducts để lấy sản phẩm quà tặng; marketingUtm để lấy thông tin utmSource, utmMedium, utmCampaign

2023-01-16

 • Tính phí vận chuyển: Response trả về thêm isRequiredInsurance là biến đánh dấu bảng giá có bắt buộc mua bảo hiểm hàng hóa hay không

2022-12-07

2022-10-05

2022-09-21

 • Thay đổi loại đơn hàng: Thêm 2 loại chuyển hàng mới, bỏ loại chuyển hàng shippingType (trước đó là 1 mục nhỏ bên trong loại đơn Chuyển hàng), chi tiết xin đọc thông báo tại đây.

 • Cập nhật đơn hàng: Thêm thông tin moneyTransferAccountId (Tài khoản nhận tiền chuyển khoản - Áp dụng với doanh nghiệp sử dụng kế toán)

 • Danh sách coupon:

  • /api/promotion/coupon?act=addbatch: Tạo chương trình coupon.

  • /api/promotion/coupon?act=increasecode: Cập nhật thêm mã vào chương trình coupon.

2022-08-01

2022-07-07

2022-06-30

2022-03-28

 • Danh sách sản phẩm: /api/product/search: Tìm theo sản phẩm được đánh dấu (showHot: Sản phẩm hot showNew: Sản phẩm mới showHome: Sản phẩm trên trang chủ,giá trị truyền lên 1 | 0)

2022-03-17

 • Danh sách đơn hàng, Phiếu xuất nhập kho: Nếu bạn truyền param customerId hoặc customerMobile thì sẽ không bị giới hạn lấy dữ liệu trong khoảng 10 ngày.

 • Danh sách coupon: /api/promotion/coupon?act=products trả về danh sách sản phẩm được áp dụng coupon(ID sản phẩm).

2022-03-08

 • Request params businessId required: Trước đây request params gửi sang open.nhanh.vn chỉ yêu cầu 4 params: version, appId, accessToken, data nhưng developer hay nhầm lẫn về việc 1 accessToken có thể dùng cho nhiều bussinessId, khiến cho việc POST dữ liệu từ 1 doanh nghiệp A sang 1 doanh nghiệp B, gây sai dữ liệu nghiêm trọng, để tránh tình huống có thể gây ra sai sót này:

  • Từ 2022-01-01: Tài liệu Open API đã sửa lại Request params yêu cầu thêm businessId.

  • Từ 2022-03-07: Thông báo trên hệ thống, và gửi email cho các tài khoản developer về việc Request params bắt buộc cần thêm businessId.

  • Từ 2022-05-10: Developer có 2 tháng (từ 2022-03-07 tới 2022-05-10) để sửa code truyền thêm bussinessId, tới ngày này tất cả các request thiếu businessId sẽ bị báo lỗi.

2022-02-28

2022-01-11

 • Quà tặng sản phẩm: /api/product/gift thêm promotionFromDate, promotionToDate, promotionStatus, promotionDepotIds.

2021-12-28

 • Danh sách sản phẩm xuất nhập kho nháp: Giới hạn khoảng ngày chỉ hỗ trợ lấy dữ liệu trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2021-09-01 => 2021-09-10, 2021-09-11 => 2021-09-20)

 • Webhooks đơn hàng: thêm webhooks cho đơn từ các sàn TMĐT (Lazada, Shopee, Tiki, Sendo...).

 • Đơn hàng: /api/order/update thêm orderId giúp cập nhật đơn hàng theo ID trên Nhanh.vn.

Last updated