Change log

2022-01-11

  • Quà tặng sản phẩm: /api/product/gift thêm promotionFromDate, promotionToDate, promotionStatus, promotionDepotIds.

2021-12-28

  • Danh sách sản phẩm xuất nhập kho nháp: Giới hạn khoảng ngày chỉ hỗ trợ lấy dữ liệu trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2021-09-01 => 2021-09-10, 2021-09-11 => 2021-09-20)
  • Webhooks đơn hàng: thêm webhooks cho đơn từ các sàn TMĐT (Lazada, Shopee, Tiki, Sendo...)

2021-12-20

  • Đơn hàng: /api/order/update thêm orderId giúp cập nhật đơn hàng theo ID trên Nhanh.vn.
Last modified 13d ago