Links

Lịch sử IMEI

  • /api/product/imeihistory: Tính năng này dùng để lấy danh sách lịch sử của IMEI trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 lịch sử.

Request

Key
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp
int (optional)
Số lượng lịch sử trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 20.
IMEI
string (required)
IMEI sản phẩm
step
int (optional)
Hành động IMEI Xem bảng Steps bên dưới

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
is an array of product imei list
data = [
totalPages: int,
histories: [
[], // each history item, all properties are listed in the table below
...
]
]

Histories

Key
Type
Description
step
Int
Hành động Xem bảng Steps bên dưới
stepName
String
Tên hành động Xem bảng Steps bên dưới
itemType
String
Loại
itemId
Int
itemId
productName
String
Tên sản phẩm
productCode
String
Mã sản phẩm
productBarcode
String
Mã vạch sản phẩm
supplier
String
Nhà cung cấp
sale
String
Nhân viên bán hàng
createdBy
String
Người tạo
createdDateTime
Datetime
Ngày tạo

Steps

Key
Hành động
1
Mới
2
Bán hàng
3
Kích hoạt
4
Bảo hành
5
Trả bảo hành
6
NVBH lập phiếu
7
Đã kích hoạt
8
Hủy kích hoạt
9
Khách trả lại hàng
10
Nhập nhà cung cấp
11
Trả nhà cung cấp
12
Xuất chuyển kho
13
Bán hàng nội bộ
14
Mua máy cũ
15
Đổi sản phẩm
17
Nhập chuyển kho
18
XNK khác
19
Sửa thông tin
20
Nhập bù trừ kiểm kho
21
Xuất bù trừ kiểm kho
22
Thêm đơn hàng
23
Sửa đơn hàng
24
Xác nhận đơn hàng
25
Nhặt hàng
26
Cập nhật trạng thái đơn hàng
27
Xóa sản phẩm trong đơn hàng
28
Xóa đơn hàng
29
Đổi IMEI trong hóa đơn
30
Đổi IMEI trong đơn hàng
31
Chuyển trung tâm bảo hành
31
Nhận từ trung tâm bảo hành
33
Yêu cầu chuyển kho
34
Hủy yêu cầu chuyển kho
35
Đổi trạng thái
35
Sửa bảo hành
37
Chưa trả bảo hành
38
Duyệt yêu cầu chuyển kho
39
Sửa ghi chú