Lịch sử IMEI

 • /api/product/imeihistory: Tính năng này dùng để lấy danh sách lịch sử của IMEI trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 lịch sử.

Request

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.

icpp

int

Số lượng lịch sử trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 20.

IMEI

IMEI sản phẩm

step

int

Hành động IMEI Xem bảng Steps bên dưới

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

is an array of product imei list

data = [
  totalPages: int,
  histories: [
    [], // each history item, all properties are listed in the table below
    ...
  ]
]

Histories

KeyTypeDescription

step

Int

Hành động Xem bảng Steps bên dưới

stepName

String

Tên hành động Xem bảng Steps bên dưới

itemType

String

Loại

itemId

Int

itemId

productName

String

Tên sản phẩm

productCode

String

Mã sản phẩm

productBarcode

String

Mã vạch sản phẩm

supplier

String

Nhà cung cấp

sale

String

Nhân viên bán hàng

createdBy

String

Người tạo

createdDateTime

Datetime

Ngày tạo

Steps

KeyHành động

1

Mới

2

Bán hàng

3

Kích hoạt

4

Bảo hành

5

Trả bảo hành

6

NVBH lập phiếu

7

Đã kích hoạt

8

Hủy kích hoạt

9

Khách trả lại hàng

10

Nhập nhà cung cấp

11

Trả nhà cung cấp

12

Xuất chuyển kho

13

Bán hàng nội bộ

14

Mua máy cũ

15

Đổi sản phẩm

17

Nhập chuyển kho

18

XNK khác

19

Sửa thông tin

20

Nhập bù trừ kiểm kho

21

Xuất bù trừ kiểm kho

22

Thêm đơn hàng

23

Sửa đơn hàng

24

Xác nhận đơn hàng

25

Nhặt hàng

26

Cập nhật trạng thái đơn hàng

27

Xóa sản phẩm trong đơn hàng

28

Xóa đơn hàng

29

Đổi IMEI trong hóa đơn

30

Đổi IMEI trong đơn hàng

31

Chuyển trung tâm bảo hành

31

Nhận từ trung tâm bảo hành

33

Yêu cầu chuyển kho

34

Hủy yêu cầu chuyển kho

35

Đổi trạng thái

35

Sửa bảo hành

37

Chưa trả bảo hành

38

Duyệt yêu cầu chuyển kho

39

Sửa ghi chú

Last updated