Tin tức

 • /api/article/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh sách bài viết trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id bài viết > id bài viết truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

ParamTypeDescription

page

int

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

icpp

int

Số lượng bài viết trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 50.

lastId

int

Tìm kiếm bài viết lấy từ bài viết có id > lastId

categoryId

int

Tìm kiếm theo danh mục bài viết

status

int

Tìm kiếm theo trạng thái bài viết: 1 - hiện, 2 - ẩn

fromPublishedDate

date

Tìm kiếm ngày đăng bài viết >= fromPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)

toPublishedDate

date

Tìm kiếm ngày đăng bài viết viết <= toPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)

fromExpiredDate

date

Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết >= fromExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)

toExpiredDate

date

Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết <= toExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of articles

[
  "totalPages" => int, //tổng số page
  "page" => int, // page hiện tại
  "result" => [ // Kết quả trả về
    // article 1
    [
      "id" => int, //id bài viết
      "categoryId" => int, // category id
      "status" => int, // Trạng thái
      "title" => string, // tiêu đề bài viêt
      "intro" => string, // giới thiệu ngắn gọn bài viết
      "content" => string, // Nội dung bài viết,
      "publishedDate" => string, // Ngày đăng bài viết
      "expiredDate" => string, // Ngày hết hạn bài viết
    ],
    // article 2
  ]
]

Last updated