Links

Tin tức

  • /api/article/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh sách bài viết trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id bài viết > id bài viết truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

Param
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp
int (optional)
Số lượng bài viết trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 50.
lastId
int (optional)
Tìm kiếm bài viết lấy từ bài viết có id > lastId
categoryId
int (optional)
Tìm kiếm theo danh mục bài viết
status
int (optional)
Tìm kiếm theo trạng thái bài viết: 1 - hiện, 2 - ẩn
fromPublishedDate
date (optional)
Tìm kiếm ngày đăng bài viết >= fromPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
toPublishedDate
date (optional)
Tìm kiếm ngày đăng bài viết viết <= toPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
fromExpiredDate
date (optional)
Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết >= fromExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
toExpiredDate
date (optional)
Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết <= toExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of articles
[
"totalPages" => int, //tổng số page
"page" => int, // page hiện tại
"result" => [ // Kết quả trả về
// article 1
[
"id" => int, //id bài viết
"categoryId" => int, // category id
"status" => int, // Trạng thái
"title" => string, // tiêu đề bài viêt
"intro" => string, // giới thiệu ngắn gọn bài viết
"content" => string, // Nội dung bài viết,
"publishedDate" => string, // Ngày đăng bài viết
"expiredDate" => string, // Ngày hết hạn bài viết
],
// article 2
]
]