Kho hàng
  • /api/store/depot: Tính năng này dùng để lấy danh sách kho của doanh nghiệp. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID kho.

Param
Type
Description
depotId
Int (optional)
Tìm kiếm theo ID kho

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
Mảng danh sách kho của doanh nghiệp
data = [
"id" => [
"id" => int, // ID kho hàng
"name" => string, // Tên kho hàng,
"mobile" => string, // Số điện thoại kho hàng,
"cityId" => int, // ID thành phố,
"cityName" => string, // Tên thành phố,
"districtId" => int, // ID quận huyện,
"districtName" => string, // Tên quận huyện,
"wardId" => int, // ID phường xã,
"wardName" => string, // Tên phường xã,
"address" => string // Địa chỉ kho
],
"id" => [
"id" => int, // ID kho hàng
"name" => string, // Tên kho hàng,
"mobile" => string, // Số điện thoại kho hàng,
"cityId" => int, // ID thành phố,
"cityName" => string, // Tên thành phố,
"districtId" => int, // ID quận huyện,
"districtName" => string, // Tên quận huyện,
"wardId" => int, // ID phường xã,
"wardName" => string, // Tên phường xã,
"address" => string // Địa chỉ kho
]
]
Copy link
On this page
Request
Response