Kho hàng

 • /api/store/depot: Tính năng này dùng để lấy danh sách kho của doanh nghiệp. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID kho.

 • Chú ý: Dữ liệu này rất ít khi bị thay đổi (chỉ xảy ra khi doanh nghiệp mở thêm kho mới), bạn có thể cache dữ liệu trên hệ thống của bạn để giảm tải việc phải gọi API liên tục, thời gian cache khuyến cáo là 24h.

Request

KeyTypeDescription

depotId

Int

Tìm kiếm theo ID kho

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

Mảng danh sách kho của doanh nghiệp

data = [
  "id" => [
    "id" => int, // ID kho hàng
    "name" => string, // Tên kho hàng,
    "mobile" => string, // Số điện thoại kho hàng,
    "cityId" => int, // ID thành phố,
    "cityName" => string, // Tên thành phố,
    "districtId" => int, // ID quận huyện,
    "districtName" => string, // Tên quận huyện,
    "wardId" => int, // ID phường xã,
    "wardName" => string, // Tên phường xã,
    "address" => string // Địa chỉ kho
  ],
  "id" => [
    "id" => int, // ID kho hàng
    "name" => string, // Tên kho hàng,
    "mobile" => string, // Số điện thoại kho hàng,
    "cityId" => int, // ID thành phố,
    "cityName" => string, // Tên thành phố,
    "districtId" => int, // ID quận huyện,
    "districtName" => string, // Tên quận huyện,
    "wardId" => int, // ID phường xã,
    "wardName" => string, // Tên phường xã,
    "address" => string // Địa chỉ kho
  ]
]

Last updated