Kho hàng
  • /api/store/depot: Tính năng này dùng để lấy danh sách kho của doanh nghiệp. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID kho.

Request

Param
Type
Description
depotId
Int (optional)
Tìm kiếm theo ID kho

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
Mảng danh sách kho của doanh nghiệp
1
data = [
2
[
3
"id" => int, // ID kho hàng
4
"name" => string, // Tên kho hàng,
5
"cityId" => int, // ID thành phố,
6
"cityName" => string, // Tên thành phố,
7
"districtId" => int, // ID quận huyện,
8
"districtName" => string, // Tên quận huyện,
9
"wardId" => int, // ID phường xã,
10
"wardName" => string, // Tên phường xã,
11
"address" => string // Địa chỉ kho
12
],
13
[
14
"id" => int, // ID kho hàng
15
"name" => string, // Tên kho hàng,
16
"cityId" => int, // ID thành phố,
17
"cityName" => string, // Tên thành phố,
18
"districtId" => int, // ID quận huyện,
19
"districtName" => string, // Tên quận huyện,
20
"wardId" => int, // ID phường xã,
21
"wardName" => string, // Tên phường xã,
22
"address" => string // Địa chỉ kho
23
]
24
]
Copied!
Copy link