Links
Comment on page

Danh mục nội bộ

  • /api/product/internalcategory: Tính năng này được sử dụng để lấy toàn bộ danh mục nội bộ trên Nhanh.vn.
  • Danh mục nội bộ thường rất ít khi bị thay đổi, bạn có thể lấy dữ liệu và cache khoảng 24h (và có chức năng để user có thể xóa cache, để lấy dữ liệu mới nhất khi cần) giúp giảm tải việc gọi API.

Request

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of internal category (multi-level)
Mảng đệ quy toàn bộ danh mục nội bộ của doanh nghiệp
data = [
// internal category 1
[
"id" => int, // ID danh mục nội bộ
"parentId" => int, // ID danh mục nội bộ cha
"name" => string, // Tên danh mục nội bộ
"code" => string, // Mã danh mục nội bộ
"childs" => [ // array mảng các danh mục nội bộ con
[
"id" => int, // ID danh mục nội bộ con
"parentId" => int, // ID danh mục nội bộ cha
"name" => string, // Tên danh mục nội bộ con
"code" => string, // Mã danh mục nội bộ
"childs" => [
]
],
...
]
],
// internal category 2
// ...
]