Links

Hạn sử dụng sản phẩm

  • /api/product/expire: Tính năng này dùng để lấy hạn sử dụng sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50 sản phẩm.

Request

Key
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp
int (optional)
Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 30.
billId
int (optional)
ID hóa đơn trên Nhanh
depotId
int (optional)
Tìm theo ID cửa hàng /api/store/depot
productName
string(optional)
Tên/ Mã/ Mã vạch sản phẩm
categoryId
int(optional)
ID danh mục sản phẩm
internalCategoryId
int(optional)
ID danh mục sản phẩm
expiredFromDate
date (optional)
Tìm kiếm thời gian hết hạn bắt đầu từ ngày định dạng (yyyy-mm-dd). VD: 2022-09-25
expiredToDate
date (optional)
Tìm kiếm thời gian hết hạn đến ngày (yyyy-mm-dd). VD: 2022-09-25
fromDaysWarning
int (optional)
Số ngày cảnh báo từ ngày
toDaysWarning
int (optional)
Số ngày cảnh báo đến ngày
status
int (optional)
Tìm theo trạng thái sản phẩm. Giá trị có thể là: 1: Mới 2: Đã kiểm tra

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of product imei list
data = [
totalPages: int,
products: [
[ ], // each product item, all properties are listed in the table below
...
]
]

Products

Key
Type
Description
id
bigint(20)
ID sản phẩm trên Nhanh.vn
depotName
string
Kho
productName
string
Tên sản phẩm
billId
int
Bill ID
quantity
float
Số lượng
expiredDate
date
Hạn sử dụng
priorWarningDays
int
Số ngày cảnh báo trước
status
int
Trạng thái