Hạn sử dụng sản phẩm

 • /api/product/expire: Tính năng này dùng để lấy hạn sử dụng sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50 sản phẩm.

Request

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.

icpp

int

Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 30.

billId

int

ID hóa đơn trên Nhanh

depotId

int

Tìm theo ID cửa hàng /api/store/depot

productName

string(optional)

Tên/ Mã/ Mã vạch sản phẩm

categoryId

int(optional)

ID danh mục sản phẩm

internalCategoryId

int(optional)

ID danh mục sản phẩm

expiredFromDate

date

Tìm kiếm thời gian hết hạn bắt đầu từ ngày định dạng (yyyy-mm-dd). VD: 2022-09-25

expiredToDate

date

Tìm kiếm thời gian hết hạn đến ngày (yyyy-mm-dd). VD: 2022-09-25

fromDaysWarning

int

Số ngày cảnh báo từ ngày

toDaysWarning

int

Số ngày cảnh báo đến ngày

status

int

Tìm theo trạng thái sản phẩm. Giá trị có thể là: 1: Mới 2: Đã kiểm tra

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of product imei list

data = [
  totalPages: int,
  products: [
    [ ], // each product item, all properties are listed in the table below
    ...
  ]
]

Products

KeyTypeDescription

id

bigint(20)

ID sản phẩm trên Nhanh.vn

depotName

string

Kho

productName

string

Tên sản phẩm

billId

int

Bill ID

quantity

float

Số lượng

expiredDate

date

Hạn sử dụng

priorWarningDays

int

Số ngày cảnh báo trước

status

int

Trạng thái

Last updated