Danh sách coupon

 • Coupon là các mã giảm giá ngẫu nhiên do shop tạo ra trên hệ thống của Nhanh.vn, shop có thể tạo nhiều chương trình coupon, mỗi chương trình có nhiều mã coupon. Mã coupon là duy nhất (unique không trùng nhau) trên toàn bộ các chương trình coupon.

 • Coupon được đùng để tặng cho khách hàng, khi khách mua hàng, có thể đọc mã cho thu ngân, hoặc điền mã coupon trên các form đặt hàng trên website / app để được áp dụng giảm giá.

 • Coupon có thể được cài đặt:

  • Khoảng ngày được áp dụng.

  • Giá trị giảm giá theo %, theo tiền mặt.

  • Chỉ áp dụng cho hóa đơn từ bao nhiêu.

  • Chỉ được dùng ở cửa hàng nào.

  • Chỉ được giảm tối đa bao nhiêu tiền (VD giảm 15% nhưng tối đa 100K).

  • Coupon cũng có thể được cài đặt để chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất hoặc được áp dụng bao nhiêu lần (canUsedTimes), bạn cần chú ý con số này để khi tặng mã Coupon cho khách hàng không nên vượt quá số lượt được sử dụng, tránh tình huống những khách hàng sau không dùng được mã coupon nữa.

Lấy danh sách chương trình Coupon

 • /api/promotion/coupon?act=list

Request

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.

id

int

Tìm kiếm theo ID đợt phát hành coupon.

couponCode

string

Tìm kiếm theo mã coupon.

productStoreId

int

Tìm kiếm theo ID sản phẩm.

depotId

int

Tìm kiếm theo ID kho.

name

string

Tìm kiếm tên đợt phát hành coupon.

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of coupons

data = [
   "totalPages" => int //tổng số page
   "page" => int // page hiện tại
   "result" => [ // Kết quả trả về
     // coupon 1
     [
       "id" => int, //id coupon
       "depotIds" => array, // mảng ID kho được áp dụng
       "name" => string, // Tiêu đề coupon
       "categories" => string, // Danh mục
       "description" => string, // Mô tả,
       "startDate" => string, // Ngày bắt đầu
       "endDate" => string, // Ngày kết thúc
       "fromValue" => int, // Chỉ được áp dụng cho hóa đơn có giá trị từ fromValue
       "numberOfCodes" => int, // Số coupon
       "canUsedTimes" => int, // Số lần có thể sử dụng
       "usedTimes" => int, // Số lần đã sử dụng
       "assignedTimes" => int, // Số lần đã tặng
       "valueType" => int, // Kiểu giảm giá 1 = tiền mặt, 2= %
       "value" => float, // Giá trị coupon
       "valueMax" => float, // Giá trị tối đa (VD Coupon giảm 15% nhưng tối đa chỉ được 100K)
       "status" => int, // Trạng thái 1 = Active, 2 = Inactive
       "createdDatetime" => string // Ngày tạo
       "options" => {
        "notApplyWithDiscountPromotion" => Boolean // chương trình có cho áp dụng cùng chương trình chiết khấu hay không.True: có,False: không
       }
     ],
     ...
   ]
]

Lấy danh sách coupon code

 • /api/promotion/coupon?act=codes: Tính năng này được sử dụng để lấy danh sách mã coupon

Request

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

batchId

ID đợt phát hành coupon, lấy từ /api/promotion/coupon?act=list

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of coupon code

data = [
   "totalPages" => int, //tổng số page
   "page" => int, // page hiện tại
   "result" => [ // Kết quả trả về
     // couponCode 1
     [
       "code" => string, // Mã coupon
       "value" => int, // Giá trị coupon
       "valueType" => int, // Kiểu áp dụng (1 = Tiền mặt, 2 = %)
       "valueMax" => int, // Giá trị giảm giá tối đa (VD được giảm 15% nhưng tối đa 100K)
       "canUsedTimes" => int, // Số lần còn có thể dùng
       "usedTimes" => int, // Số lần đã dùng
       "assignedTimes" => int, // Số lần đã tặng
       "status" => int, // Trạng thái (1 - Mới, 2 - Đã sử dụng, 3 - Đã bị hủy, 4 - Đã tặng)
      ],
      // couponCode 2
      ...
    ]
]

Lấy danh sách sản phẩm được áp dụng coupon

 • /api/promotion/coupon?act=products: Tính năng này được sử dụng để lấy danh sản phẩm coupon, dùng trong tình huống bạn tạo các coupon chỉ muốn áp dụng cho 1 số sản phẩm cụ thể. Nếu kết quả trả về productIds là null hoặc 1 mảng rỗng nghĩa là mã coupon được áp dụng cho tất cả sản phẩm (không bị giới hạn chỉ được áp dụng cho 1 vài sản phẩm nào đó)

Request

ParamTypeDescription

page

int

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

icpp

int

Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 20.

couponBatchId

ID đợt phát hành coupon, lấy từ /api/promotion/coupon?act=list

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of coupon code

data = [
  "totalPages" => int, // tổng số page
  "page" => int, // page hiện tại
  "data" => [
    productIds => [ productId, productId...] // mảng int các sản phẩm được áp dụng
  ]
]

Lấy thông tin coupon code

 • /api/promotion/coupon?act=check: Tính năng này được sử dụng để kiểm tra mã coupon có hợp lệ hay không (khoảng ngày, điều kiện được áp dụng, sản phẩm được áp dụng)

Request

ParamTypeDescription

couponCode

Mã coupon

Response

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of coupon

data = [
  "result" => [ // Kết quả trả về
    // coupon
    [
      "batchId" => int, // ID đợt phát hành coupon
      "batchName" => string, // Tên đợt phát hành coupon
      "depotIds" => array, // Mảng ID kho được áp dụng
      "categoryIds" => array, // Mảng ID danh mục
      "fromValue" => int, // Giá trị áp dụng
      "canUsedTimes" => int, // Số lần có thể sử dụng coupon
      "usedTimes" => int, // Số lần đã sử dụng coupon
      "code" => string, // Mã coupon
      "value" => string, // Giá trị
      "valueMax" => string, // Giá trị tối đa
      "startDate" => string, // Ngày bắt đầu,
      "endDate" => string, // Ngày kết thúc
      "description" => string, // Mô tả
      "products" => array, // Mảng danh sách sản phẩm được áp dụng
    ]
  ]
]

Tặng mã coupon

 • /api/promotion/coupon?act=giveaway: Tính năng này được sử dụng để bạn tặng mã coupon cho khách hàng xong, thì cần báo để server cập nhật lại số lần đã tặng, tránh việc 1 mã được tặng nhiều lần và khách khác không thể sử dụng được nữa.

Request

ParamTypeDescription

couponCode

Mã coupon

Response

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

[
  "code" => 1, // 1 = đã cập nhật thành công, 0 = failed
  "messages" => array
]

Sử dụng mã coupon

 • /api/promotion/coupon?act=use: Tính năng này được sử dụng để thông báo cho server biết 1 mã coupon đã được sử dụng, tránh việc 1 mã được sử dụng nhiều lần.

Request

ParamTypeDescription

couponCode

Mã coupon

Response

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

[
  "code" => 1 // 1 = đã cập nhật thành công, 0 = failed,
  "messages" => array
]

Tạo chương trình coupon

 • /api/promotion/coupon?act=addbatch: Tính năng này được sử dụng để tạo chương trình coupon

Request

ParamTypeDescription

name

Tên chương trình coupon

status

Trạng thái: 1 - Hoạt động, 2 - Ngừng hoạt động

startDate

Định dạng: Y-m-d. Ngày áp dụng từ

endDate

Định dạng: Y-m-d. Ngày áp dụng đến

codeLength

Độ dài mã coupon: 5 - 5 kí tự, 6 - 6 kí tự, 7 - 7 kí tự, 8 - 8 kí tự, 9 - 9 kí tự, 10 - 10 kí tự

numberOfCodes

Số lượng mã coupon muốn tạo (Tối đa 20.000 mã)

canUsedTimes

Số lần sử dụng của từng mã

valueType

Kiểu giảm giá: 1 - Tiền mặt, 2 - Chiết khấu

value

Giá trị coupon

depotId

int or array

ID hoặc mảng ID kho được áp dụng mã coupon

categoryId

int or array

ID hoặc mảng ID doanh mục được áp dụng mã coupon

fromValue

int

Áp dụng cho hóa đơn có tổng tiền từ

toValue

int

Áp dụng cho hóa đơn có tổng tiền đến

prefix

string(5)

Kí tự thêm vào trước mã coupon

suffix

string(5)

Kí tự thêm vào sau mã coupon

valueMax

int

Giá trị giảm giá tối đa

description

string(255)

Mô tả

notApplyWithDiscountPromotion

int

Không áp dụng cùng chương trình chiết khấu. Giá trị truyền lên: 1

Response

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array if code = 1

[
  "code" => 1 // 1 = đã cập nhật thành công, 0 = failed,
  "messages" => array
  "data" => [
    'couponBacthId' => 1251230 // ID chương trình coupon trên Nhanh.vn
  ]
]

Thêm mã coupon vào chương trình

 • /api/promotion/coupon?act=increasecode: Tính năng này được sử dụng để cập nhật thêm mã vào chương trình coupon đã có trên hệ thống

Request

ParamTypeDescription

couponBatchId

ID chương trình coupon

couponNumber

Số lượng mã coupon muốn thêm (Tối đa 1000 mã)

canUsedTimes

Số lần sử dụng từng mã coupon

Response

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

[
  "code" => 1 // 1 = đã cập nhật thành công, 0 = failed,
  "messages" => array
]

Last updated