Links

Gửi khiếu nại đơn hàng

  • /api/order/addcomplain: Tính năng này dùng để đồng bộ khiếu nại giữa đơn hàng của bạn và đơn hàng trên Nhanh.vn.

Request

Key
Type
Description
id
int (required)
ID đơn hàng bên website của bạn
reason
int (optional)
Lý do khiếu nại: 6: Lý do khác 7: Chậm chuyển tiền 8: Báo hàng hoàn 9: Báo phát lại 10: Yêu cầu miễn giảm cước vận chuyển, bồi thường 33: Báo lưu kho tại bưu cục 34: Yêu cầu cập nhật lại trạng thái 35: Báo hủy đơn 36: Thay đổi thông tin đơn hàng, đổi tiền thu hộ COD 37: Báo gom đơn
description
string (required)
Nội dung khiếu nại

Response

{
"code": 1, // 1 is success, 0 is error
"messages": [ ], // error messages if code is 0
"data": [
"complainId" => 5174985,
// complainId: ID khiếu nại trả về. Khi Nhanh.vn trả kết quả phản hồi khiếu nại sẽ kèm thêm complainId này.
]
}
Xem thêm kết quả phản hồi khiếu nại tại đây