Links

Thêm liên hệ

 • /api/website/addcontact: Tính năng này dùng để thêm và sửa liên hệ. Hệ thống dùng trường email làm key, nếu chưa tồn tại thì sẽ thêm mới, nếu tồn tại rồi thì sẽ cập nhật thông tin.
 • Tối đa mỗi lần không quá 100 liên hệ.

Request

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:
  // each request can send maximum 100 customers
  [
  [ // contact 1 ], // see the structure in the table below
  [ // contact 2 ],
  ...
  ]
Key
Type
Description
name
string (required)
Tên
email
string (required)
Email
mobile
string (optional)
Số điện thoại
address
string (optional)
Địa chỉ
subject
string (optional)
Tiêu đề
content
string (optional)
Nội dung
note
string (optional)
Ghi chú