Thêm liên hệ

 • /api/website/addcontact: Tính năng này dùng để thêm và sửa liên hệ. Hệ thống dùng trường email làm key, nếu chưa tồn tại thì sẽ thêm mới, nếu tồn tại rồi thì sẽ cập nhật thông tin.

 • Tối đa mỗi lần không quá 100 liên hệ.

Request

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:

  // each request can send maximum 100 customers
  [
   [ // contact 1 ], // see the structure in the table below
   [ // contact 2 ],
   ...
  ]
KeyTypeDescription

name

Tên

email

Email

mobile

string

Số điện thoại

address

string

Địa chỉ

subject

string

Tiêu đề

content

string

Nội dung

note

string

Ghi chú

Last updated