Thêm sản phẩm

 • API này dùng để tạo sản phẩm trên Nhanh.vn, API này dùng được cho cả tình huống thêm và sửa sản phẩm (NhanhAPI sẽ kiểm tran sản phẩm đã tồn tại dựa vào trường idNhanh hoặc id).

 • Chú ý: API 2.0 hiện chưa hỗ trợ việc tạo thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước...). Bạn nên tạo sản phẩm trên Nhanh.vn rồi nhận webhooks sản phẩm mới hoặc gọi API lấy sản phẩm về. API 3.0 dự kiến sẽ hỗ trợ việc này.

 • Hiện hệ thống chưa cho xóa sản phẩm qua API, bạn có thể dùng API để sửa trạng thái về Ngừng bán (status = Inactive). Trên Nhanh.vn mặc định sẽ không hiện ra các sản phẩm ngừng bán trừ khi lọc chính xác sản phẩm hoặc lọc trạng thái = Ngừng bán.

Request

 • URI: /api/product/add. Xem các common request params.

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:

// each request can send maximum 300 products
[
  [product 1], // see the structure in the table below
  [product 2],
  // ...
]
KeyTypeDescription

id

id sản phẩm trên hệ thống riêng của bạn

idNhanh

bigint

code

string(255)

Mã sản phẩm

barcode

string(20)

Mã vạch của sản phẩm

name

Tên sản phẩm

shippingWeight

int

Cân nặng cả vỏ hộp tính bằng gram, được sử dụng để tính phí vận chuyển khi đặt hàng.

vat

int

% thuế giá trị gia tăng (VD: 10)

price

Giá bán của sản phẩm

importPrice

int

Giá nhập của sản phẩm

wholesalePrice

int

Giá bán buôn của sản phẩm

status

string

Xem bảng mô tả trạng thái sản phẩm

categoryId

int

ID danh mục sản phẩm

Response:

The response: JSON decode the response to get the structure:

[
  "ids" => [
    "id sản phẩm website tích hợp 1" => "id sản phẩm trên Nhanh 1",
    "id sản phẩm website tích hợp 2" => "id sản phẩm trên Nhanh 2",
    ...
  ]
  "barcodes" => [
    "id sản phẩm website tích hợp 1" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 1",
    "id sản phẩm website tích hợp 2" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 2",
    ...
  ]
]

Last updated