Links

Thêm sản phẩm

  • /api/product/add: Tính năng này dùng để gửi thông tin sản phẩm từ website của bạn sang Nhanh.vn, API này dùng được cho cả tình huống thêm và sửa sản phẩm (NhanhAPI sẽ kiểm tran sản phẩm đã tồn tại dựa vào trường idNhanh hoặc id).
  • Hiện hệ thống chưa cho xóa sản phẩm qua API, bạn có thể dùng API để sửa trạng thái về Ngừng bán (status = Inactive). Trên Nhanh.vn mặc định sẽ không hiện ra các sản phẩm ngừng bán trừ khi lọc chính xác sản phẩm hoặc lọc trạng thái = Ngừng bán.

Request

// each request can send maximum 300 products
[
[product 1], // see the structure in the table below
[product 2],
// ...
]
Key
Type
Description
id
string(20) (required)
id sản phẩm trên hệ thống riêng của bạn
idNhanh
bigint (optional)
code
string(255) (optional)
Mã sản phẩm
barcode
string(20) (optional)
Mã vạch của sản phẩm
name
string(255) (required)
Tên sản phẩm
shippingWeight
int (optional)
Cân nặng cả vỏ hộp tính bằng gram, được sử dụng để tính phí vận chuyển khi đặt hàng.
vat
int (optional)
% thuế giá trị gia tăng (VD: 10)
price
int (required)
Giá bán của sản phẩm
importPrice
int (optional)
Giá nhập của sản phẩm
wholesalePrice
int (optional)
Giá bán buôn của sản phẩm
status
string (optional)
Xem bảng mô tả trạng thái sản phẩm
categoryId
int (optional)
ID danh mục sản phẩm

Response:

The response: JSON decode the response to get the structure:
[
"ids" => [
"id sản phẩm website tích hợp 1" => "id sản phẩm trên Nhanh 1",
"id sản phẩm website tích hợp 2" => "id sản phẩm trên Nhanh 2",
...
]
"barcodes" => [
"id sản phẩm website tích hợp 1" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 1",
"id sản phẩm website tích hợp 2" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 2",
...
]
]