Danh sách đơn hàng

 • /api/order/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách đơn hàng.

 • Chú ý:

  • Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2020-09-01 => 2020-09-10, 2020-09-11 => 2020-09-20).

  • Nếu bạn lọc theo id hoặc customerId hoặc customerMobile thì có thể bỏ qua việc bắt buộc lọc fromDate, toDate.

  • Nếu bạn hay thường xuyên cần gọi toàn bộ đơn hàng, bạn nên lưu giá trị thời gian lần cuối cùng quét toàn bộ, sau đó dùng 2 request params là updatedDateTimeFrom và updatedDateTimeTo để chỉ lấy về các đơn hàng có cập nhật mới, không cần gọi lại toàn bộ đơn cũ không có thay đổi gì.

Request

 • VD dùng Postman lấy đơn hàng tạo trong ngày 2022-06-16, có phân trang, lấy dữ liệu ở trang 2:

 • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:

KeyTypeDescription

page

int

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

fromDate

string

Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.

toDate

string

Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.

id

int

ID đơn hàng trên Nhanh.vn

customerMobile

string

điện thoại của người nhận hàng

customerId

int

Tìm kiếm theo ID khách hàng

statuses

array

Trạng thái đơn hàng xem tại đây

fromDeliveryDate

string

Định dạng: Y-m-d. Ngày giao hàng

toDeliveryDate

string

Định dạng: Y-m-d. Ngày giao hàng

carrierId

int

id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)

carrierCode

string(36)

Mã vận đơn hãng vận chuyển

type

int

Loại đơn hàng: 1 = Giao hàng tận nhà. 12 = Đổi sản phẩm. 14 = Khách trả lại hàng. 15 = Hàng chuyển kho. 16 = Đơn hoàn một phần. 17 = Đền bù mất hàng. 2 = Mua tại quầy. 3 = Đặt trước. 4 = Dùng thử. 5 = Đổi quà. 10 = Xin báo giá.

customerCityId

int

Mã thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

customerDistrictId

int

Mã quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

handoverId

int

ID biên bản bàn giao

depotId

int

ID kho hàng trên Nhanh.vn

updatedDateTimeFrom

string

Định dạng: Y-m-d H:i:s, Vd: 2022-05-25 00:00:00 Ngày cập nhật đơn hàng từ ngày

updatedDateTimeTo

string

Định dạng: Y-m-d H:i:s, Vd: 2022-05-30 23:59:00 Ngày cập nhật đơn hàng đến ngày

dataOptions

array

Lựa chọn dữ liệu cần lấy thêm, VD "dataOptions":["giftProducts"]. Các giá trị: - giftProducts: Lấy thông tin quà tặng của sản phẩm trong đơn hàng. - marketingUtm: Lấy thông tin utmSource, utmMedium, utmCampaign

Response

JSON decode the response to get the structure:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

Mảng danh sách đơn hàng

data =
[
  "totalPages" => int, // Tổng số trang
  "totalRecords" => int, // Tổng số bản ghi tất cả các trang
  "page" => int, // Trang hiện tại
  "orders" => { // Danh sách đơn hàng trang hiện tại
     "orderId" => {
      // Đơn hàng 1
      "id" => int, // Id đơn hàng
      "privateId" => string, // Id website tích hợp (deprecated, nên dùng key mới là shopOrderId)
      "shopOrderId" => string, // Id website tích hợp
      "depotId" => int, // Id kho hàng
      "depotName" => string, // Tên kho hàng
      "typeId" => int, // mã loại đơn hàng
      "type" => string, // Loại đơn hàng (Shipping | Shopping)
      "moneyDiscount" => double, // Tiền chiết khấu
      "moneyDeposit" => double, // Tiền đặt cọc
      "moneyTransfer" => double, // Tiền chuyển khoản
      "usedPoints" => int, // Số điểm đã tiêu
      "moneyUsedPoints" => double, // Số tiền tiêu điểm đã tiêu
      "serviceId" => int, // Mã dịch vụ vận chuyển
      "carrierId" => int, // Id hãng vận chuyển
      "carrierCode" => string, // Mã vận đơn, đơn hàng đã bắn sang hãng vận chuyển mới có thông tin mã vận đơn.
      "carrierName" => string, // Tên hãng vận chuyển
      "carrierServiceName" => string, // Dịch vụ vân chuyển
      "shipFee" => double, // Phí vận chuyển,
      "codFee" => double, // Phí thu tiền hộ,
      "declaredFee" => double, // Phí bảo hiểm (Nếu đơn có mua bảo hiểm và hãng có thu phí bảo hiểm)
      "customerShipFee" => double,// Phí thu của khách,
      "returnFee" => double,// Phí chuyển hoàn,
      "overWeightShipFee" => double,// Phí vượt cân,
      "description" => string, // ghi chú của khách hàng
      "privateDescription" string, // ghi chú nội bộ
      "customerId" => int, // Mã khách hàng
      "customerName" => string, // Tên khách hàng
      "customerMobile" => string, // Họ tên khách hàng
      "customerEmail" => string, // Email khách hàng
      "customerAddress" => string, // Địa chỉ khách hàng
      "customerCityId" => int, // Mã tỉnh
      "customerCity" => string, // Thành phố
      "customerDistrictId" => int, // Mã quận/huyện
      "customerDistrict" => string, // Quận huyện
      "createdById" => int, // ID người tạo đơn
      "createdByName" => string,// Người tạo đơn
      "createdDateTime" => string, // Thời gian tạo đơn hàng VD 2021-12-22 09:30:21
      "deliveryDate" => string, // Ngày giao hàng, VD 2021-12-24
      "statusCode" => string, // Mã trạng thái
      "statusName" => string, // Trạng thái đơn hàng
      "calcTotalMoney" => double, // Tổng thu của khách
      "trafficSourceId" => int, // Id nguồn đơn hàng
      "trafficSourceName" => string, // Tên nguồn đơn hàng
      "saleId" => int, // ID nhân viên bán hàng
      "saleName" => string, // Tên nhân viên bán hàng,
      "returnFromOrderId" => int, // với đơn loại trả hàng, có thể có thêm thuộc tính này để biết trả từ đơn hàng nào
      "affiliateCode" => string, // mã giới thiệu
      "affiliateBonusCash" => int, // tiền hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu
      "affiliateBonusPercent" => int, // phần trăm hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu,
      "tags" => array, // [tagName1, tagName2...] mảng các nhãn của đơn hàng
      "saleChannel" => int, // Kênh bán phát sinh đơn hàng. Xem bảng Sale channels bên dưới
      "couponCode" => string, // Mã coupon,
      "products" => array, // Xem bảng Order product bên dưới
      "utmSource" => string, // utm Source,
      "utmMedium" => string, // utm Medium,
      "utmCampaign" => string, // utm Campaign
      "facebook" => [
        "fanpageId" => string,
        "adId" => string
      ]
    },
    "orderId" => {
      // Đơn hàng 2
    },
    // ...
  }
]

Order product

  [
    "productId" => int, // ID sản phẩm
    "productName" => string, // Tên sản phẩm
    "productCode" => int, // Mã sản phẩm
    "productBarcode" => string, // Mã vạch sản phẩm
    "price" => double, // Giá sản phẩm
    "quantity" => double, // Số lượng sản phẩm
    "weight" => int , // Trọng lượng sản phẩm
    "imei" => string, // IMEI của sản phẩm
    "discount" => double, // Chiết khấu theo sản phẩm
    "description" => string, // Mô tả sản phẩm
    "giftProducts" => array, // thông tin quà tặng sản phẩm
  ],
  [
    // Sản phẩm 2
  ],
  // ...

Sale channels

 • Danh sách các kênh bán

Sale channel IDSale channel

1

Admin

2

Website

10

API

20

Facebook (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)

21

Instagram (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)

41

Lazada.vn

42

Shopee.vn

43

Sendo.vn

45

Tiki.vn

46

Zalo Shop

47

1Landing.vn

48

Tiktok Shop

49

Zalo OA (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)

50

Shopee Chat (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)

51

Lazada Chat (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)

Last updated