Links

Danh sách đơn hàng

  • /api/order/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách đơn hàng.
  • Chú ý:
    • Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2020-09-01 => 2020-09-10, 2020-09-11 => 2020-09-20).
    • Nếu bạn lọc theo id hoặc customerId hoặc customerMobile thì có thể bỏ qua việc bắt buộc lọc fromDate, toDate.

Request

  • VD dùng Postman lấy đơn hàng tạo trong ngày 2022-06-16, có phân trang, lấy dữ liệu ở trang 2:
/api/order/index Postman sample
  • Các key của mảng data array dùng để tạo data json string:
Key
Type
Description
page
int (optional)
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
fromDate
string (optional)
Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.
toDate
string (optional)
Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.
id
int (optional)
ID đơn hàng trên Nhanh.vn
customerMobile
string (optional)
điện thoại của người nhận hàng
customerId
int (optional)
Tìm kiếm theo ID khách hàng
statuses
array (optional)
Trạng thái đơn hàng xem tại đây
fromDeliveryDate
string (optional)
Định dạng: Y-m-d. Ngày giao hàng
toDeliveryDate
string (optional)
Định dạng: Y-m-d. Ngày giao hàng
carrierId
int (optional)
id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)
carrierCode
string(36) (optional)
Mã vận đơn hãng vận chuyển
type
int (optional)
Loại đơn hàng: 1 = Giao hàng tận nhà. 12 = Đổi sản phẩm. 14 = Khách trả lại hàng. 15 = Hàng chuyển kho. 16 = Đơn hoàn một phần. 17 = Đền bù mất hàng. 2 = Mua tại quầy. 3 = Đặt trước. 4 = Dùng thử. 5 = Đổi quà. 10 = Xin báo giá.
customerCityId
int (optional)
Mã thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerDistrictId
int (optional)
Mã quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
handoverId
int (optional)
ID biên bản bàn giao
depotId
int (optional)
ID kho hàng trên Nhanh.vn
updatedFromDateTime
string (optional)
Định dạng: Y-m-d H:i:s, Vd: 2022-05-25 00:00:00 Ngày cập nhật đơn hàng từ ngày
updatedToDateTime
string (optional)
Định dạng: Y-m-d H:i:s, Vd: 2022-05-30 23:59:00 Ngày cập nhật đơn hàng đến ngày
dataOptions
array (optional)
Lựa chọn dữ liệu cần lấy thêm, VD "dataOptions":["giftProducts"]. Các giá trị: - giftProducts: Lấy thông tin quà tặng của sản phẩm trong đơn hàng. - marketingUtm: Lấy thông tin utmSource, utmMedium, utmCampaign

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
Mảng danh sách đơn hàng
data =
[
"totalPages" => int, // Tổng số trang
"totalRecords" => int, // Tổng số bản ghi tất cả các trang
"page" => int, // Trang hiện tại
"orders" => { // Danh sách đơn hàng trang hiện tại
"orderId" => {
// Đơn hàng 1
"id" => int, // Id đơn hàng
"privateId" => string, // Id website tích hợp (deprecated, nên dùng key mới là shopOrderId)
"shopOrderId" => string, // Id website tích hợp
"depotId" => int, // Id kho hàng
"depotName" => string, // Tên kho hàng
"typeId" => int, // mã loại đơn hàng
"type" => string, // Loại đơn hàng (Shipping | Shopping)
"moneyDiscount" => double, // Tiền chiết khấu
"moneyDeposit" => double, // Tiền đặt cọc
"moneyTransfer" => double, // Tiền chuyển khoản
"usedPoints" => int, // Số điểm đã tiêu
"moneyUsedPoints" => double, // Số tiền tiêu điểm đã tiêu
"serviceId" => int, // Mã dịch vụ vận chuyển
"carrierId" => int, // Id hãng vận chuyển
"carrierCode" => string, // Mã vận đơn, đơn hàng đã bắn sang hãng vận chuyển mới có thông tin mã vận đơn.
"carrierName" => string, // Tên hãng vận chuyển
"carrierServiceName" => string, // Dịch vụ vân chuyển
"shipFee" => double, // Phí vận chuyển,
"codFee" => double, // Phí thu tiền hộ,
"declaredFee" => double, // Phí bảo hiểm (Nếu đơn có mua bảo hiểm và hãng có thu phí bảo hiểm)
"customerShipFee" => double,// Phí thu của khách,
"returnFee" => double,// Phí chuyển hoàn,
"overWeightShipFee" => double,// Phí vượt cân,
"description" => string, // ghi chú của khách hàng
"privateDescription" string, // ghi chú nội bộ
"customerId" => int, // Mã khách hàng
"customerName" => string, // Tên khách hàng
"customerMobile" => string, // Họ tên khách hàng
"customerEmail" => string, // Email khách hàng
"customerAddress" => string, // Địa chỉ khách hàng
"customerCityId" => int, // Mã tỉnh
"customerCity" => string, // Thành phố
"customerDistrictId" => int, // Mã quận/huyện
"customerDistrict" => string, // Quận huyện
"createdById" => int, // ID người tạo đơn
"createdByName" => string,// Người tạo đơn
"createdDateTime" => string, // Thời gian tạo đơn hàng VD 2021-12-22 09:30:21
"deliveryDate" => string, // Ngày giao hàng, VD 2021-12-24
"statusCode" => string, // Mã trạng thái
"statusName" => string, // Trạng thái đơn hàng
"calcTotalMoney" => double, // Tổng thu của khách
"trafficSourceId" => int, // Id nguồn đơn hàng
"trafficSourceName" => string, // Tên nguồn đơn hàng
"saleId" => int, // ID nhân viên bán hàng
"saleName" => string, // Tên nhân viên bán hàng,
"returnFromOrderId" => int, // với đơn loại trả hàng, có thể có thêm thuộc tính này để biết trả từ đơn hàng nào
"affiliateCode" => string, // mã giới thiệu
"affiliateBonusCash" => int, // tiền hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu
"affiliateBonusPercent" => int, // phần trăm hoa hồng được hưởng theo mã giới thiệu,
"tags" => array, // [tagName1, tagName2...] mảng các nhãn của đơn hàng
"saleChannel" => int, // Kênh bán phát sinh đơn hàng. Xem bảng Sale channels bên dưới
"couponCode" => string, // Mã coupon,
"products" => array, // Xem bảng Order product bên dưới
"utmSource" => string, // utm Source,
"utmMedium" => string, // utm Medium,
"utmCampaign" => string, // utm Campaign
},
"orderId" => {
// Đơn hàng 2
},
// ...
}
]

Order product

[
"productId" => int, // ID sản phẩm
"productName" => string, // Tên sản phẩm
"productCode" => int, // Mã sản phẩm
"productBarcode" => string, // Mã vạch sản phẩm
"price" => double, // Giá sản phẩm
"quantity" => double, // Số lượng sản phẩm
"weight" => int , // Trọng lượng sản phẩm
"imei" => string, // IMEI của sản phẩm
"discount" => double, // Chiết khấu theo sản phẩm
"description" => string, // Mô tả sản phẩm
"giftProducts" => array, // thông tin quà tặng sản phẩm
],
[
// Sản phẩm 2
],
// ...

Sale channels

  • Danh sách các kênh bán
Sale channel ID
Sale channel
1
Admin
2
Website
10
API
20
Facebook (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)
21
Instagram (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)
41
Lazada.vn
42
Shopee.vn
43
Sendo.vn
45
Tiki.vn
46
Zalo Shop
47
1Landing.vn
48
Tiktok Shop
49
Zalo OA (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)
50
Shopee Chat (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)
51
Lazada Chat (Khi tạo đơn hàng từ chat.nhanh.vn)