Danh sách IMEI

 • /api/product/imei: Tính năng này dùng để lấy danh sách imei sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 sản phẩm.

Request

Response

JSON decode the response to get the structure:

data = [
  totalPages: int,
  products: [
    [ ], // each product item, all properties are listed in the table below
    ...
  ]
]

Products

Histories

Last updated