Links

Cấu hình webhooks

  • /api/store/configwebhooks: Config webhooks listen data send from Nhanh.vn

Request

  • You can send a POST request to change your listen URL. See common request params
  • The data structure of an config:
Key
Type
Required
Description
uriListenProductAdd
string
No
Link nhận thông báo thêm sản phẩm
uriListenInventory
string
No
Link nhận cập nhật tồn kho
uriListenNewNotification
string
No
Link nhận thông báo đơn hàng mới, tặng điểm, trừ điểm hoặc thay đổi cấp độ khách hàng
uriListenOrderStatus
string
No
Link nhận cập nhật trạng thái đơn hàng
{
uriListenProductAdd: "https://example.com/api/listen-product",
uriListenInventory: "https://example.com/api/listen-inventory",
uriListenNewNotification: "", // Để trống nếu bạn không cần Nhanh.vn gửi dữ liệu này
uriListenOrderStatus: "https://example.com/api/listen-order-status"
}

Webhooks

  • Nhanh.vn sẽ gửi 1 HTTP POST request sang các link bạn đăng kí bên trên khi các dữ liệu trên Nhanh.vn có sự thay đổi (sản phẩm, tồn kho, đơn hàng...)
// content-type: multipart/form-data
'storeId': int // ID gian hàng (chỉ dùng với các API sàn TMĐT, các website bình thường nên bỏ qua tham số này).
'data': { } // JSON String
'checksum': checksum string