Cấu hình webhooks

  • /api/store/configwebhooks: Config webhooks listen data send from Nhanh.vn

Request

  • You can send a POST request to change your listen URL. See common request params

  • The data structure of an config:

KeyTypeRequiredDescription

uriListenProductAdd

string

No

Link nhận thông báo thêm sản phẩm

uriListenInventory

string

No

Link nhận cập nhật tồn kho

uriListenNewNotification

string

No

Link nhận thông báo đơn hàng mới, tặng điểm, trừ điểm hoặc thay đổi cấp độ khách hàng

uriListenOrderStatus

string

No

Link nhận cập nhật trạng thái đơn hàng

{
  uriListenProductAdd: "https://example.com/api/listen-product",
  uriListenInventory: "https://example.com/api/listen-inventory",
  uriListenNewNotification: "", // Để trống nếu bạn không cần Nhanh.vn gửi dữ liệu này
  uriListenOrderStatus: "https://example.com/api/listen-order-status"
}

Webhooks

  • Nhanh.vn sẽ gửi 1 HTTP POST request sang các link bạn đăng kí bên trên khi các dữ liệu trên Nhanh.vn có sự thay đổi (sản phẩm, tồn kho, đơn hàng...)

// content-type: multipart/form-data
'storeId': int // ID gian hàng (chỉ dùng với các API sàn TMĐT, các website bình thường nên bỏ qua tham số này).
'data':  { } // JSON String
'checksum': checksum string

Last updated