Links

Thêm khách hàng

 • /api/customer/add: Tính năng này dùng để thêm thông tin khách hàng cho doanh nghiệp key sử dụng là mobile. Tối ta mỗi lần không quá 50 khách hàng.

Request

 • The data array:
  // each request can send maximum 50 customers
  [
  [ // customer 1 ], // see the structure in the table below
  [ // customer 2 ],
  ...
  ]
Key
Type
Required
Description
fromCustomer
string
Số điện thoại khách hàng giới thiệu (khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)
saleName
string
Nhân viên phụ trách (username của nhân viên thuộc doanh nghiệp đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)
name
string
yes
Tên khách hàng
type
int
1 - Khách lẻ, 2 - Khách buôn
address
string
địa chỉ khách hàng
mobile
string
yes
Số điện thoại khách hàng
businessName
string
Tên công ty
taxCode
string
Mã số thuế
points
int
điểm tích lũy của khách hàng
gender
int
1 - Nam, 2 - Nữ
birthday
date
Sinh nhật khách hàng (ngày/tháng/năm)
cityName
string
tên thành phố
districtName
string
tên quận huyện
email
string
Email khách hàng
pid
string
Số CMND
description
string
Mô tả
facebookLink
string
Facebook link
groupId
int
ID nhóm khách hàng trên Nhanh.vn