Thêm khách hàng

 • /api/customer/add: Tính năng này dùng để thêm thông tin khách hàng cho doanh nghiệp key sử dụng là mobile. Tối ta mỗi lần không quá 50 khách hàng.

Request

 • The data array:

  // each request can send maximum 50 customers
  [
   [ // customer 1 ], // see the structure in the table below
   [ // customer 2 ],
   ...
  ]
KeyTypeRequiredDescription

fromCustomer

string

Số điện thoại khách hàng giới thiệu (khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)

saleName

string

Nhân viên phụ trách (username của nhân viên thuộc doanh nghiệp đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)

name

string

yes

Tên khách hàng

type

int

1 - Khách lẻ, 2 - Khách buôn

address

string

địa chỉ khách hàng

mobile

string

yes

Số điện thoại khách hàng

businessName

string

Tên công ty

taxCode

string

Mã số thuế

points

int

điểm tích lũy của khách hàng

gender

int

1 - Nam, 2 - Nữ

birthday

date

Sinh nhật khách hàng (ngày/tháng/năm)

cityName

string

tên thành phố

districtName

string

tên quận huyện

email

string

Email khách hàng

pid

string

Số CMND

description

string

Mô tả

facebookLink

string

Facebook link

groupId

int

ID nhóm khách hàng trên Nhanh.vn

Last updated