Nhận cập nhật sản phẩm

 • Mỗi website cần đăng kí 1 URL để nhận cập nhật thông tin sản phẩm từ Nhanh.vn (cập nhật realtime khi sản phẩm được thêm, sửa trong Nhanh.vn). Để sử dụng tính năng này, website của bạn phải thêm 1 trường để lưu idNhanh ứng với từng sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang, mỗi khi nhận được 1 request từ Nhanh, website sử dụng idNhanh để kiểm tra xem sản phẩm này đã tồn tại hay chưa để áp dụng việc thêm mới hoặc cập nhật thông tin sản phẩm tương ứng theo key idNhanh.

 • Xem thêm Config webhooks

Request

 • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See common request params.

 • Decode data string (JSON) to get the data object:

KeyTypeDescription

idNhanh

bigint(20)

ID sản phẩm trên Nhanh.vn

merchantCategoryId

int

ID danh mục sản phẩm trên các site tích hợp (tính năng này hiện chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)

merchantProductId

int

ID sản phẩm trên sàn (tính năng này chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)

categoryId

int

ID danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn

brandId

int

ID thương hiệu sản phẩm trên Nhanh.vn

parentId

bigint(20)

ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn

id

string(20)

ID sản phẩm từ website của bạn gửi sang. (Nếu website của bạn có tích hợp Send product information: /api/product/add Nhanh.vn sẽ lưu ID sản phẩm này được gửi từ website của bạn, khi thông tin sản phẩm được cập nhật trên Nhanh.vn, Nhanh API sẽ gửi dữ liệu tới website của bạn, và đây chính là id sản phẩm được gửi từ website của bạn).

code

string(255)

Mã sản phẩm

name

string(255)

Tên sản phẩm

price

double

vat

int

% thuế giá trị gia tăng (thường là 10)

image

string(255)

Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm

images

array

Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm.

status

string

Trạng thái sản phẩm: Active or Inactive

commodityStatus

string

Tình trạng hàng hóa, các giá trị có thể là: New: Hàng mới Old: Hàng cũ

commoditySource

string

Nguồn hàng, các giá trị có thể là: Company: Hàng công ty Genuine: Hàng chính hãng PortableGoods: Hàng xách tay

previewLink

string

Link hiển thị trên website của sản phẩm này (if status is Active)

description

string

Mô tả ngắn của sản phẩm

advantages

string

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

content

string

Bài viết chi tiết của sản phẩm

width

int

in cm

height

int

in cm

length

int

in cm

shippingWeight

int

in gram

createdDateTime

datetime

format yyyy-mm-dd hh:mm:ss

inventory

array

Xem bảng Inventory bên dưới

attributes

array

Xem bảng Attributes bên dưới

promotionValue

int

Giá trị khuyến mại (Điền ở thông tin sản phẩm)

promotionContent

string

Mô tả khuyến mại (Điền ở thông tin sản phẩm)

Inventory

Một mảng thông tin tồn kho của sản phẩm:

[
  // Số tổng tồn trên tất cả các kho đang hoạt động

  “remain”: int // số lượng tồn
  “shipping”: int // số lượng đang giao hàng
  “holding”: int // số lượng tạm giữ
  “damage”: int // số lượng hàng lỗi
  “available”: int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.

  // số tồn chi tiết trong từng kho

  “depots”: [
    “depotId” => [
    “remain”: int // số lượng tồn
    “shipping”: int // số đang giao hàng
    “holding”: int // số lượng tạm giữ
    “damage”: int // số lượng lỗi
    “available”: int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.

    ],

    “depotId” => [
    ...
    ],
    ...
  ]

]

Attributes

[
  size => [
    id => int,
    name => string
  ],
  color => [
    id => int,
    name => string,
    parent => [ // parent color
    id => int,
    name => string
    ]
  ]
]

Last updated