Links
Comment on page

Nhận cập nhật trạng thái đơn hàng

  • Website của bạn cần đăng kí một URL để nhận trạng thái đơn hàng cập nhật từ Nhanh.vn (cập nhật realtime khi trạng thái đơn hàng thay đổi bên trong Nhanh.vn). Xem thêm Config webhooks
  • Nhanh.vn chỉ gửi trạng thái các đơn hàng từ hệ thống khác bắn sang Nhanh.vn, các đơn hàng tạo trực tiếp ở Nhanh.vn sẽ không phát sinh việc cập nhật trạng thái này.

Request

  • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See common request params.
  • Decode data string (JSON) to get the data object: The properties of each order if updateType is Status or CheckPayment:
Param
Type
Description
id
string(20)
id của đơn hàng được đồng bộ từ website của bạn sang Nhanh.vn
status
string
Trạng thái đơn hàng xem tại đây
reason
string
Lí do theo trạng thái xem tại đây
carrierId
int / null
id của hãng vận chuyển
carrierServiceId
int / null
id của dịch vụ vận chuyển
sendCarrierDateTime
string / null
Thời gian gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển. Định dạng: yyyy-mm-dd hh-mm-ss (nếu đơn chưa gửi sang hãng vận chuyển thì giá trị sẽ là null)
weight
int
trọng lượng của đơn hàng (tính bằng gram) do doanh nghiệp khai báo.
carrierWeight
int
trọng lượng của đơn hàng (tính bằng gram) do hãng vận chuyển trả kết quả.
customerShipFee
double
Phí thu của khách
shipFee
double
Phí vận chuyển
overWeightShipFee
double
Phí vượt cân
returnFee
double
Phí chuyển hoàn (các đơn hàng không phát được, chuyển trả lại người gửi)
codFee
double
Phí thu tiền hộ (nếu đơn hàng cần thu tiền, các đơn chỉ giao hàng mà không cần thu tiền sẽ không có khoản phí này).
totalProductMoney
double
Tổng giá trị các sản phẩm trong đơn: (Số lượng * Giá) + VAT
discount
double
Chiết khấu
moneyTransfer
double
Tiền đã chuyển khoản
moneyDeposit
double
Tiền đặt cọc
paymentForSender
double
Số tiền thanh toán cho người gửi hàng (đã trừ đi các loại phí phải trả cho hãng vận chuyển)
deliveryDate
date
Ngày giao hàng (yyyy-mm-dd)
Sau khi nhận được kết quả từ Nhanh gửi sang, bạn cần trả lại response cho Nhanh đánh dấu trạng thái của lần đồng bộ này:
{
"code": 1,
// Nếu tình huống updateType = CheckPayment, trả thêm kết quả cho từng đơn
"data": [
"id": 1 // id là id đơn hàng từ website của bạn gửi sang Nhanh, 1 là check thanh toán thành công, 0 là check thanh toán không thành công
]
}
  • The properties if updateType is Payment:
Param
Type
Description
updateType
string
fixed value: Payment
paymentCode
string
Mã giao dịch chuyển tiền (Nhanh.vn thanh toán tiền trả doanh nghiệp khi đã giao hàng thành công)
paymentMoney
double
Số tiền đã chuyển
totalOrders
int
Tổng số đơn trong lần thanh toán này
Sau khi bạn nhận được kết quả và xử lý thành công cần trả response dạng json: {code: 1} để Nhanh.vn đánh dấu trạng thái thanh toán đã được gửi thành công.