Nhận cập nhật trạng thái đơn hàng

 • Website của bạn cần đăng kí một URL để nhận trạng thái đơn hàng cập nhật từ Nhanh.vn (cập nhật realtime khi trạng thái đơn hàng thay đổi bên trong Nhanh.vn). Xem thêm Config webhooks

 • Nhanh.vn chỉ gửi trạng thái các đơn hàng từ hệ thống khác bắn sang Nhanh.vn, các đơn hàng tạo trực tiếp ở Nhanh.vn sẽ không phát sinh việc cập nhật trạng thái này.

Request

 • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See common request params.

 • Decode data string (JSON) to get the data object: The properties of each order if updateType is Status or CheckPayment:

ParamTypeDescription

id

string(20)

id của đơn hàng được đồng bộ từ website của bạn sang Nhanh.vn

status

string

Trạng thái đơn hàng xem tại đây

reason

string

Lí do theo trạng thái xem tại đây

carrierId

int / null

id của hãng vận chuyển

carrierServiceId

int / null

id của dịch vụ vận chuyển

sendCarrierDateTime

string / null

Thời gian gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển. Định dạng: yyyy-mm-dd hh-mm-ss (nếu đơn chưa gửi sang hãng vận chuyển thì giá trị sẽ là null)

weight

int

trọng lượng của đơn hàng (tính bằng gram) do doanh nghiệp khai báo.

carrierWeight

int

trọng lượng của đơn hàng (tính bằng gram) do hãng vận chuyển trả kết quả.

customerShipFee

double

Phí thu của khách

shipFee

double

Phí vận chuyển

overWeightShipFee

double

Phí vượt cân

returnFee

double

Phí chuyển hoàn (các đơn hàng không phát được, chuyển trả lại người gửi)

codFee

double

Phí thu tiền hộ (nếu đơn hàng cần thu tiền, các đơn chỉ giao hàng mà không cần thu tiền sẽ không có khoản phí này).

totalProductMoney

double

Tổng giá trị các sản phẩm trong đơn: (Số lượng * Giá) + VAT

discount

double

Chiết khấu

moneyTransfer

double

Tiền đã chuyển khoản

moneyDeposit

double

Tiền đặt cọc

paymentForSender

double

Số tiền thanh toán cho người gửi hàng (đã trừ đi các loại phí phải trả cho hãng vận chuyển)

deliveryDate

date

Ngày giao hàng (yyyy-mm-dd)

Sau khi nhận được kết quả từ Nhanh gửi sang, bạn cần trả lại response cho Nhanh đánh dấu trạng thái của lần đồng bộ này:

{
 "code": 1,
 // Nếu tình huống updateType = CheckPayment, trả thêm kết quả cho từng đơn
 "data": [
   "id": 1 // id là id đơn hàng từ website của bạn gửi sang Nhanh, 1 là check thanh toán thành công, 0 là check thanh toán không thành công
 ]
}
 • The properties if updateType is Payment:

ParamTypeDescription

updateType

string

fixed value: Payment

paymentCode

string

Mã giao dịch chuyển tiền (Nhanh.vn thanh toán tiền trả doanh nghiệp khi đã giao hàng thành công)

paymentMoney

double

Số tiền đã chuyển

totalOrders

int

Tổng số đơn trong lần thanh toán này

Sau khi bạn nhận được kết quả và xử lý thành công cần trả response dạng json: {code: 1} để Nhanh.vn đánh dấu trạng thái thanh toán đã được gửi thành công.

Last updated