Lấy danh sách nhà cung cấp
 • /api/supplier/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh nhà cung cấp trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id nhà cung cấp > id nhà cung cấp truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

 • Cấu trúc data đẩy lên
  1
  data = [
  2
  page: int, //page load
  3
  icpp: int, //số records / page
  4
  lastId: int // lọc nhà cung cấp lấy từ nhà cung cấp có id > lastId
  5
  name: sttring // lọc theo tên nhà cung cấp,
  6
  code: string // lọc theo mã nhà cung cấp
  7
  mobile: int // Lọc theo số điện thoại
  8
  9
  ]
  Copied!
  Response:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of suppliers
1
[
2
{
3
'totalPages': int //tổng số page
4
'page': int // page hiện tại
5
'result': [ // Kết quả trả về
6
// supplier 1
7
[
8
'id': int //id nhà cung cấp
9
'type': int // Loại nhà cung cấp: 1 - cá nhân,2 - Doanh nghiệp
10
'code': string // Mã nhà cung cấp
11
'name': string // Tên nhà cung cấp
12
'representativeName': string // Tên người đại diện
13
'representativePosition': string // Vị trí người đại diện,
14
'representativeMobile': Int // Số điện thoại người đại diện
15
'address': string // Địa chỉ nhà cung cấp
16
'mobile': string // Số điện thoại nhà cung cấp
17
'email': string // Email nhà cung cấp
18
'bankName': string // Ngân hàng
19
'bankBranch': string // Chi nhánh
20
'bankAccountNumber': string // Số tài khoản
21
'status': string // Trạng thái
22
'note': string // Ghi chú
23
]
24
// supplier 2
25
]
26
}
Copied!
Copy link
Contents
Request