Lấy danh sách nhà cung cấp

 • /api/supplier/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh nhà cung cấp trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id nhà cung cấp > id nhà cung cấp truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

 • Cấu trúc data đẩy lên

  data = [
   page: int, //page load
   icpp: int, //số records / page
   lastId: int // lọc nhà cung cấp lấy từ nhà cung cấp có id > lastId
   name: sttring // lọc theo tên nhà cung cấp,
   code: string // lọc theo mã nhà cung cấp
   mobile: int // Lọc theo số điện thoại
   
  ]

  Response:

[
  {
    'totalPages': int //tổng số page
    'page': int // page hiện tại
    'result': [ // Kết quả trả về
      // supplier 1
      [
        'id': int //id nhà cung cấp
        'type': int // Loại nhà cung cấp: 1 - cá nhân,2 - Doanh nghiệp
        'code': string // Mã nhà cung cấp
        'name': string // Tên nhà cung cấp
        'representativeName': string // Tên người đại diện
        'representativePosition': string // Vị trí người đại diện,
        'representativeMobile': Int // Số điện thoại người đại diện
        'address': string // Địa chỉ nhà cung cấp
        'mobile': string // Số điện thoại nhà cung cấp
        'email': string // Email nhà cung cấp
        'bankName': string // Ngân hàng
        'bankBranch': string // Chi nhánh
        'bankAccountNumber': string // Số tài khoản
        'status': string // Trạng thái
        'note': string // Ghi chú
      ]
      // supplier 2
    ]
}

Last updated