Links

Lấy danh sách phiếu xuất nhập kho

  • /api/bill/search: Tính năng này dùng lấy danh sách phiếu XNK (hóa đơn nhập nhà cung cấp, bán lẻ, bán buôn, chuyển kho, kiểm kho) của doanh nghiệp.
  • Tương đương dữ liệu tại mục: Kho hàng > Xuất nhập kho > Phiếu xuất nhập kho
  • Chú ý:
    • Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate hoặc customerId hoặc customerMobile, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất.
    • Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2020-09-01 => 2020-09-10, 2020-09-11 => 2020-09-20)

Request

Param
Text
Required
Description
page
int
No
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp
int
No
Số lượng đơn hàng trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 20.
id
int
No
Tìm kiếm theo ID phiếu XNK
type
int
No
Tìm kiếm theo loại XNK
mode
int
No
Tìm kiếm theo kiểu XNK
modes
array
No
Tìm kiếm theo kiểu XNK
customerId
int
No
Tìm kiếm theo ID khách hàng
customerMobile
string
No
Tìm kiếm theo số điện thoại khách hàng
fromDate
date
No
Tìm kiếm ngày XNK >= fromeDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
toDate
date
No
Tìm kiếm ngày XNK =< toDate Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-08-16)

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
is an array of customer list
[
"totalPages": int,
"bill": [
{ }, // each bill item, all properties are listed in the table below
{ }
]
]
Key
Type
Description
id
int
ID của hóa đơn
date
date
Ngày xuất nhập kho (format: yyyy-mm-dd)
createdDateTime
datetime
Ngày giờ tạo hóa đơn (format: yyyy-mm-dd h:i:s)
type
int
Xem Loại XNK
mode
int
Xem Kiểu XNK
depotId
int
ID kho doanh nghiệp
customerId
int
ID khách hàng mua hàng, có thể sử dụng để đồng bộ với ID khách hàng trong /api/customer/search
customerId
int
ID khách hàng
customerName
string
Tên khách hàng
customerMobile
string
Số điện thoại khách hàng
saleId
int
ID nhân viên bán hàng
saleName
string
Nhân viên bán hàng
createdById
int
ID nhân viên thu ngân
createdByName
string
Nhân viên thu ngân
discount
double
Chiết khấu hóa đơn
moneyTransfer
double
Tiền chuyển khoản
moneyAccount
double
Tài khoản ngân hàng
cash
double
Tiền mặt
cashAccount
string
Quỹ tiền mặt
installmentMoney
double
Trả góp
installmentAccount
string
Dịch vụ trả góp
installmentCode
string
Mã dịch vụ trả góp
creditMoney
double
Tiền quẹt thẻ
creditAccount
double
Tài khoản quẹt thẻ
creditCode
string
Mã quẹt thẻ
usedPoints
double
Điểm sử dụng
usedPointsMoney
double
Tiền sử dụng
money
double
Tổng tiền hóa đơn
saleBonus
double
Hoa hồng bán hàng
payment
double
Tổng tiền đã thanh toán
relatedBillId
int
ID hóa đơn được trả hàng
relatedUserName
string
Người tạo hóa đơn được trả hàng
technicalId
int
Id nhân viên kỹ thuật
technicalName
string
Tên nhân viên kỹ thuật
description
string
ghi chú của hóa đơn
products
array
Danh sách sản phẩm theo hóa đơn [Xem bảng bên dưới]
  • Products: Danh sách sản phẩm XNK trong phiếu
Key
Type
Description
id
int
ID của sản phẩm
code
string
Mã code của sản phẩm
name
string
Tên sản phẩm
quantity
float
Số lượng sản phẩm
price
double
Giá sản phẩm
discount
double
Chiết khấu của sản phẩm
imei
array
danh sách IMEI của sản phẩm. Nếu sản phẩm tồn tại IMEI sẽ hiện thêm trường này.