Lấy danh sách tin tức

 • /api/article/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh sách bài viết trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id bài viết > id bài viết truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

 • Cấu trúc data đẩy lên

  data = [
   page: int, //page load
   icpp: int, //số records / page
   lastId: int // lọc bài viết lấy từ bài viết có id > lastId
   categoryId: int // lọc theo category id,
   status: int // lọc trạng thái bài viết: 1 - hiện, 2 - ẩn
   fromPublishedDate: string // Tìm kiếm ngày đăng bài viết >= fromPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
   toPublishedDate: string // Tìm kiếm ngày đăng bài viết <= toPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
   fromExpiredDate: string // Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết >= fromExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
   toExpiredDate: string // Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết <= toExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  ]

  Response:

KeyTypeDescription

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of articles

[
  {
    'totalPages': int //tổng số page
    'page': int // page hiện tại
    'result': [ // Kết quả trả về
      // article 1
      [
        'id': int //id bài viết
        'categoryId': int // category id
        'status': int // Trạng thái
        'title': string // tiêu đề bài viêt
        'intro': string // giới thiệu ngắn gọn bài viết
        'content': string // Nội dung bài viết,
        'publishedDate': string // Ngày đăng bài viết
        'expiredDate': string // Ngày hết hạn bài viết
      ]
      // article 2
    ]
}

Last updated