Lấy danh sách tin tức
 • /api/article/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh sách bài viết trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id bài viết > id bài viết truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

 • Cấu trúc data đẩy lên
  1
  data = [
  2
  page: int, //page load
  3
  icpp: int, //số records / page
  4
  lastId: int // lọc bài viết lấy từ bài viết có id > lastId
  5
  categoryId: int // lọc theo category id,
  6
  status: int // lọc trạng thái bài viết: 1 - hiện, 2 - ẩn
  7
  fromPublishedDate: string // Tìm kiếm ngày đăng bài viết >= fromPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  8
  toPublishedDate: string // Tìm kiếm ngày đăng bài viết <= toPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  9
  fromExpiredDate: string // Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết >= fromExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  10
  toExpiredDate: string // Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết <= toExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  11
  ]
  Copied!
  Response:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of articles
1
[
2
{
3
'totalPages': int //tổng số page
4
'page': int // page hiện tại
5
'result': [ // Kết quả trả về
6
// article 1
7
[
8
'id': int //id bài viết
9
'categoryId': int // category id
10
'status': int // Trạng thái
11
'title': string // tiêu đề bài viêt
12
'intro': string // giới thiệu ngắn gọn bài viết
13
'content': string // Nội dung bài viết,
14
'publishedDate': string // Ngày đăng bài viết
15
'expiredDate': string // Ngày hết hạn bài viết
16
]
17
// article 2
18
]
19
}
Copied!
Copy link
Contents
Request