Links

Lấy danh sách tin tức

 • /api/article/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh sách bài viết trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id bài viết > id bài viết truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

 • Cấu trúc data đẩy lên
  data = [
  page: int, //page load
  icpp: int, //số records / page
  lastId: int // lọc bài viết lấy từ bài viết có id > lastId
  categoryId: int // lọc theo category id,
  status: int // lọc trạng thái bài viết: 1 - hiện, 2 - ẩn
  fromPublishedDate: string // Tìm kiếm ngày đăng bài viết >= fromPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  toPublishedDate: string // Tìm kiếm ngày đăng bài viết <= toPublishedDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  fromExpiredDate: string // Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết >= fromExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  toExpiredDate: string // Tìm kiếm ngày hết hạn bài viết <= toExpiredDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
  ]
  Response:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of articles
[
{
'totalPages': int //tổng số page
'page': int // page hiện tại
'result': [ // Kết quả trả về
// article 1
[
'id': int //id bài viết
'categoryId': int // category id
'status': int // Trạng thái
'title': string // tiêu đề bài viêt
'intro': string // giới thiệu ngắn gọn bài viết
'content': string // Nội dung bài viết,
'publishedDate': string // Ngày đăng bài viết
'expiredDate': string // Ngày hết hạn bài viết
]
// article 2
]
}