Lấy danh mục sản phẩm

 • /api/product/category: Tính năng này được sử dụng để lấy toàn bộ danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn.

Request

Response

 • JSON decode the response to get the structure:

Mảng đệ quy toàn bộ danh mục của doanh nghiệp

[
  // category 1
  {
    'id': int // id danh mục
    'parentId': int // id danh mục cha
    'code': string // Mã danh mục
    'name': string // Tên danh mục
    'image': string // link ảnh danh mục
    'content': string // Mô tả danh mục
    'childs': [ // array mảng các danh mục con
      {
        'id': int
        'parentId': int
        'code': string
        'name': string
        'image': string
        'content': string
        'childs': [

        ]
      },
    ]
  },
  // category 2
  // ...
]

Last updated