Links
Comment on page

Lấy danh mục sản phẩm

  • /api/product/category: Tính năng này được sử dụng để lấy toàn bộ danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn.

Request

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of product category (multi-level)
Mảng đệ quy toàn bộ danh mục của doanh nghiệp
[
// category 1
{
'id': int // id danh mục
'parentId': int // id danh mục cha
'code': string // Mã danh mục
'name': string // Tên danh mục
'image': string // link ảnh danh mục
'content': string // Mô tả danh mục
'childs': [ // array mảng các danh mục con
{
'id': int
'parentId': int
'code': string
'name': string
'image': string
'content': string
'childs': [
]
},
]
},
// category 2
// ...
]