Lấy danh mục sản phẩm
  • /api/product/category: Tính năng này được sử dụng để lấy toàn bộ danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn.

Request

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
array
is an array of error messages if code = 0
data
array
is an array of product category (multi-level)
Mảng đệ quy toàn bộ danh mục của doanh nghiệp
1
[
2
// category 1
3
{
4
'id': int // id danh mục
5
'parentId': int // id danh mục cha
6
'code': string // Mã danh mục
7
'name': string // Tên danh mục
8
'image': string // link ảnh danh mục
9
'content': string // Mô tả danh mục
10
'childs': [ // array mảng các danh mục con
11
{
12
'id': int
13
'parentId': int
14
'code': string
15
'name': string
16
'image': string
17
'content': string
18
'childs': [
19
20
]
21
},
22
]
23
},
24
// category 2
25
// ...
26
]
Copied!
Copy link