Links
Comment on page

Tích hợp-elastix

Param
Type
Required
Description
storeId
int
Yes
ID của doanh nghiệp trên Nhanh.vn
customerMobile
string
Yes
Số điện thoại của khách hàng gọi đến