Tích hợp-elastix
Param
Type
Required
Description
storeId
int
Yes
ID của doanh nghiệp trên Nhanh.vn
customerMobile
string
Yes
Số điện thoại của khách hàng gọi đến
Last modified 25d ago
Copy link