Tích hợp-elastix

ParamTypeRequiredDescription

storeId

int

Yes

ID của doanh nghiệp trên Nhanh.vn

customerMobile

string

Yes

Số điện thoại của khách hàng gọi đến

Last updated