Links

Tra cứu IMEI bán ra theo ngày

  • /api/product/imeisold: Tính năng này dùng để tra cứu danh sách IMEI bán ra theo ngày ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50 IMEI.

Request

Param
Type
Required
Description
page
int
No
Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp
int
No
Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 50.
fromDate
string
No
Ngày bán imei (từ ngày) định dạng yyyy-mm-dd
toDate
string
No
Ngày bán imei (đến ngày) định dạng yyyy-mm-dd
productIds
int
No
Tìm theo ID những sản phẩm /api/product/search
brandId
int
No
Tìm theo thương hiệu

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
is an array of product imei list
data = [
[
// IMEI 1, xem bảng IMEI bên dưới
],
[
// IMEI 2
],
...
]

IMEI

Key
Type
Description
imei
string
IMEI Code
productName
string
Tên sản phẩm
productCode
string
Mã sản phẩm
customer
array
Khách hàng (xem bên dưới)

customer

Key
Type
Description
phone
string
Số điện thoại khách hàng
name
string
Tên khách hàng
email
string
Email khách hàng
address
string
Địa chỉ khách hàng