Links
Comment on page

Lấy danh sách IMEI

  • /api/product/imei: Tính năng này dùng để lấy danh sách imei sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 sản phẩm.
    Request
  • The search params:
Param
Type
Required
Description
page
int
No
Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp
int
No
Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 20.
productId
int
No
ID sản phẩm /api/product/search
status
int
No
Tìm theo trạng thái IMEI sản phẩm. Giá trị có thể là: 1: Mới 2: Đã bán 3: Đang vận chuyển 5: Lỗi 6: Đã trả nhà cung cấp 8: Đang chuyển kho 9: Đang bảo hành 10: Đã trả bảo hành
imeiCode
string
No
Tìm chính xác theo mã IMEI

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
is an array of product imei list
data = [
totalPages: int,
products: [
{ }, // each product item, all properties are listed in the table below
...
]
]

Products

Key
Type
Description
idNhanh
bigint(20)
ID sản phẩm trên Nhanh.vn
productName
string
Tên sản phẩm
productCode
string
Mã sản phẩm
productBarcode
string
Mã vạch sản phẩm
depotId
int
ID cửa hàng
depotName
string
Tên cửa hàng
imeiCode
string
Imei sản phẩm
price
int
Giá bán sản phẩm
importPrice
int
Giá nhập sản phẩm
description
string
Mô tả sản phẩm
status
int
Trạng thái sản phẩm
statusName
string
Tên trạng thái sản phẩm
warrantyMonths
int
Số tháng bảo hành
extendedWarrantyId
int
ID gói bảo hành mở rộng
extendedWarrantyName
string
Tên gói bảo hành mở rộng
extendedWarrantyMonths
int
Số tháng bảo hành mở rộng
warrantyExpiredDate
date
Ngày hết hạn bảo hành
createdById
int
Người tạo
createdDateTime
date
Ngày tạo
activatedById
int
Người kích hoạt
activatedByDateTime
date
Ngày kích hoạt
imeiHistories
array
Xem bảng Histories bên dưới (Chỉ trả về khi lọc chính xác Imei)

Histories

Key
Type
Description
step
int
Hành động
itemTypeName
string
Tên loại
itemId
string
Mã loại
productId
string
ID sản phẩm
productName
string
Tên sản phẩm
productCode
string
Mã sản phẩm
productBarcode
string
Mã vạch sản phẩm
createdById
int
ID người tạo
createdByName
string
Người tạo
createdDateTime
date
Ngày tạo