Links

Lấy danh sách quà tặng sản phẩm

  • /api/product/gift: Tính năng này dùng để lấy danh sách quà tặng theo sản phẩm. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID sản phẩm.

Request

Param
Text
Required
Description
page
int
No
Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp
int
No
Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 20.
ids
array
No
Tìm kiếm theo ID sản phẩm có quà tặng

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
Mảng danh sách sản phẩm có quà tặng
data = [
[
productId: int // id sản phẩm có quà tặng
productCode: string // mã sản phẩm có quà tặng
productName: string // tên sản phẩm có quà tặng
productGiftId: int // id sản phẩm quà tặng
productGiftCode: string // mã sản phẩm quà tặng
productGiftName: string // tên sản phẩm quà tặng
quantity: int // số lượng quà tặng
value: int // giá trị quà tặng (tính theo quantity = 1)
],
[...]
]
Chú ý: quantity của quà tặng có hệ số là 1. VD mua 1 sản phẩm A được tặng 2 sản phẩm B, thì nếu mua 2 sản phẩm A sẽ được tặng 4 sản phẩm B