Links

Lấy danh sách kho doanh nghiệp

  • /api/store/depot: Tính năng này dùng để lấy danh sách kho của doanh nghiệp.

Request

Param
Text
Required
Description
depotId
Int
No
Tìm kiếm theo ID kho

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Type
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
Mảng danh sách kho của doanh nghiệp
data = [
[
'id' => int, // ID kho hàng
'name' => string, // Tên kho hàng,
'cityId' => int, // ID thành phố,
'cityName' => string, // Tên thành phố,
'districtId' => int, // ID quận huyện,
'districtName' => string, // Tên quận huyện,
'wardId' => int, // ID phường xã,
'wardName' => string, // Tên phường xã,
'address' => string // Địa chỉ kho
],
[
'id' => int, // ID kho hàng
'name' => string, // Tên kho hàng,
'cityId' => int, // ID thành phố,
'cityName' => string, // Tên thành phố,
'districtId' => int, // ID quận huyện,
'districtName' => string, // Tên quận huyện,
'wardId' => int, // ID phường xã,
'wardName' => string, // Tên phường xã,
'address' => string // Địa chỉ kho
]
]