Lấy danh sách kho doanh nghiệp
  • /api/store/depot: Tính năng này dùng để lấy danh sách kho của doanh nghiệp. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID kho.

Request

Param
Text
Required
Description
depotId
Int
No
Tìm kiếm theo ID kho

Response

JSON decode the response to get the structure:
Key
Data Type(Max-length)
Description
code
int
1 = success or 0 = failed
messages
[ ]
is an array of error messages if code = 0
data
[ ]
Mảng danh sách kho của doanh nghiệp
1
data = [
2
depotId1: [
3
'name' => Tên kho hàng,
4
'cityId' => ID thành phố,
5
'cityName' => Tên thành phố,
6
'districtId' => ID quận huyện,
7
'districtName' => Tên quận huyện,
8
'wardId' => ID phường xã,
9
'wardName' => Tên phường xã,
10
'address' => Địa chỉ kho
11
],
12
depotId2: [
13
'name' => Tên kho hàng,
14
'cityId' => ID thành phố,
15
'cityName' => Tên thành phố,
16
'districtId' => ID quận huyện,
17
'districtName' => Tên quận huyện,
18
'wardId' => ID phường xã,
19
'wardName' => Tên phường xã,
20
'address' => Địa chỉ kho
21
]
22
]
Copied!
Last modified 25d ago
Copy link