Tạo gian hàng

  • /api/store/add: Tính năng này được sử dụng để đồng bộ thông tin gian hàng sang Nhanh.vn, được dùng cho các sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng, mỗi gian hàng sẽ tương ứng với 1 gian hàng ở trên Nhanh.vn.

  • Các website bình thường không sử dụng chức năng này.

Request

KeyTypeRequiredDescription

id

string(20)

Yes

the storeId in e-commerce platform

name

string(255)

Yes

e.g. shopmp3 (can be the registered store name on e-commerce website: http://vatgia.com/shopmp3)

displayName

string(255)

Yes

e.g. MP3 Store (can be the business name of the store)

address

string(255)

Yes

email

string(255)

Yes

mobile

string(12)

Yes

the mobile number

website

string(255)

No

Response:

Last updated