Links

Tạo gian hàng

  • /api/store/add: Tính năng này được sử dụng để đồng bộ thông tin gian hàng sang Nhanh.vn, được dùng cho các sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng, mỗi gian hàng sẽ tương ứng với 1 gian hàng ở trên Nhanh.vn.
  • Các website bình thường không sử dụng chức năng này.

Request

Key
Type
Required
Description
id
string(20)
Yes
the storeId in e-commerce platform
name
string(255)
Yes
e.g. shopmp3 (can be the registered store name on e-commerce website: http://vatgia.com/shopmp3)
displayName
string(255)
Yes
e.g. MP3 Store (can be the business name of the store)
address
string(255)
Yes
email
string(255)
Yes
mobile
string(12)
Yes
the mobile number
website
string(255)
No

Response: