Links

Thêm sản phẩm

  • /api/product/add: Tính năng này dùng để gửi thông tin sản phẩm từ website của bạn sang Nhanh.vn.

Request

// each request can send maximum 300 products
[
[product 1], // see the structure in the table below
[product 2],
// ...
]
Key
Type
Required
Description
id
string(20)
Yes
id của sản phẩm
idNhanh
bigint
No
code
string(255)
No
Mã sản phẩm
barcode
string(20)
No
Mã vạch của sản phẩm
name
string(255)
Yes
Tên sản phẩm
image
string(255)
No
Ảnh đại diện của sản phẩm. Đường dẫn ảnh là đường dẫn tuyệt đối, VD: http://example.com/images/samsung-galaxy-s-2.jpg
images
array
No
Các ảnh khác của sản phẩm, đường dẫn ảnh là địa chỉ tuyệt đối.
shippingWeight
int
No
Cân nặng cả vỏ hộp tính bằng gram, được sử dụng để tính phí vận chuyển khi đặt hàng.
vat
int
No
% thuế giá trị gia tăng (VD: 10)
price
int
Yes
Giá bán của sản phẩm
importPrice
int
No
Giá nhập của sản phẩm
wholesalePrice
int
No
Giá bán buôn của sản phẩm
status
string
No
Xem bảng mô tả trạng thái sản phẩm
categoryId
int
No
ID danh mục sản phẩm

Response:

The response: JSON decode the response to get the structure:
[
"ids" => [
"id sản phẩm website tích hợp 1" => "id sản phẩm trên Nhanh 1",
"id sản phẩm website tích hợp 2" => "id sản phẩm trên Nhanh 2",
...
]
"barcodes" => [
"id sản phẩm website tích hợp 1" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 1",
"id sản phẩm website tích hợp 2" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 2",
...
]
]