Thêm sản phẩm

 • /api/product/add: Tính năng này dùng để gửi thông tin sản phẩm từ website của bạn sang Nhanh.vn.

Request

// each request can send maximum 300 products
[
  [product 1], // see the structure in the table below
  [product 2],
  // ...
]
KeyTypeRequiredDescription

id

string(20)

Yes

id của sản phẩm

idNhanh

bigint

No

code

string(255)

No

Mã sản phẩm

barcode

string(20)

No

Mã vạch của sản phẩm

name

string(255)

Yes

Tên sản phẩm

image

string(255)

No

Ảnh đại diện của sản phẩm. Đường dẫn ảnh là đường dẫn tuyệt đối, VD: http://example.com/images/samsung-galaxy-s-2.jpg

images

array

No

Các ảnh khác của sản phẩm, đường dẫn ảnh là địa chỉ tuyệt đối.

shippingWeight

int

No

Cân nặng cả vỏ hộp tính bằng gram, được sử dụng để tính phí vận chuyển khi đặt hàng.

vat

int

No

% thuế giá trị gia tăng (VD: 10)

price

int

Yes

Giá bán của sản phẩm

importPrice

int

No

Giá nhập của sản phẩm

wholesalePrice

int

No

Giá bán buôn của sản phẩm

status

string

No

Xem bảng mô tả trạng thái sản phẩm

categoryId

int

No

ID danh mục sản phẩm

Response:

The response: JSON decode the response to get the structure:

[
  "ids" => [
    "id sản phẩm website tích hợp 1" => "id sản phẩm trên Nhanh 1",
    "id sản phẩm website tích hợp 2" => "id sản phẩm trên Nhanh 2",
    ...
  ]
  "barcodes" => [
    "id sản phẩm website tích hợp 1" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 1",
    "id sản phẩm website tích hợp 2" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 2",
    ...
  ]
]

Last updated