Links

Thêm đơn hàng

 • /api/order/add: Tính năng này dùng để gửi thông tin đơn hàng từ website của bạn sang Nhanh.vn. Khi khách hàng đặt hàng trên website của bạn, sau khi lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu, website của bạn gửi thông tin đơn hàng sang Nhanh.vn, sau đó chủ gian hàng có thể xử lý toàn bộ các bước từ việc xác nhận đơn hàng, nhặt hàng và đóng gói, gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển, đối soát tình trạng thanh toán (tiền thu hộ) các đơn hàng với hãng vận chuyển bên trong hệ thống Nhanh.vn.
 • Mỗi khi trạng thái đơn hàng có sự thay đổi, website của bạn sẽ nhận được 1 request cập nhật trạng thái đơn hàng từ Nhanh.vn (Xem mục Listen order’s status updated from Nhanh.vn).
Chú ý: Các sàn thương mại điện tử nên có cài đặt riêng cho từng gian hàng (vì không phải toàn bộ gian hàng muốn sử dụng tính năng này). Nhanh.vn cũng có cài đặt này, vì vậy request gửi sang Nhanh có thể nhận được thông báo lỗi là: “This store disabled this feature”.

Request

 • The data structure of an order:
  [
  "id" => 3256,
  "type" => "Shipping",
  // more detail in the table below...
  ]
Key
Type
Required
Description
id
string(36)
Yes
id đơn hàng trên website của bạn
depotId
int
No
id kho hàng trên Nhanh.vn
type
string
No
Loại đơn hàng, giá trị có thể là: “Shipping” (Chuyển hàng) hoặc “Shopping” (Khách tới mua tại cửa hàng) “PreOrder”(Khách đặt hàng trước). Giá trị mặc định là Shipping.
autoSend
int
No
Biến đánh dấu gửi luôn đơn hàng sang hãng vận chuyển (Dùng trong tình huống bạn có hệ thống xác nhận đơn hàng từ trước, chỉ dùng Nhanh để hỗ trợ vận chuyển). Set value = 1: Gửi luôn đơn hàng sang hãng vận chuyển, nếu gửi thành công hệ thống sẽ trả về carrierCode (mã vận đơn). Chú ý khi có tham số này, hệ thống sẽ phải kết nối sang hãng vận chuyển, nên thời gian phản hồi có thể bị chậm hơn bình thường tùy thuộc vào phản hồi của các hãng vận chuyển.
customerName
string(255)
Yes
Tên người nhận hàng
customerMobile
string(255)
Yes
Mobile của người nhận hàng
customerEmail
string(255)
No
Địa chỉ email đặt hàng
customerAddress
string(255)
Yes
Địa chỉ người nhận hàng
customerCityName
string(255)
Yes
Tên thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerDistrictName
string(255)
Yes
Tên quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerWardLocationName
string
No
Phường xã người nhận (Lấy từ /api/shipping/location)
moneyDiscount
double
No
Tiền chiết khấu
moneyTransfer
double
No
Số tiền khách chuyển khoản
moneyTransferAccountId
int
No
Tài khoản nhận tiền chuyển khoản
moneyDeposit
double
No
Số tiền khách đặt cọc
moneyDepositAccountId
int
No
Tài khoản nhận tiền đặt cọc
paymentMethod
string
No
Các giá trị có thể là: COD //Thanh toán tại nhà Store // Thanh toán tại cửa hàng Gateway // Thanh toán qua cổng thanh toán Online // thanh toán Online
paymentCode
string(255)
No
Mã giao dịch thanh toán
paymentGateway
string(255)
No
Tên cổng thanh toán
carrierId
int
No
id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)
carrierServiceId
int
No
dịch vụ vận chuyển(/api/shipping/fee)
customerShipFee
int
No
Phí ship báo khách (Bạn có thể điền 0 nếu báo với khách hàng là miễn phí vận chuyển, hoặc điền các giá trị cố định như 20K, 30K, hoặc lấy theo tổng Phí vận chuyển shipFee + phí thu tiền hộ codFee + phí bảo hiểm declaredFee lấy từ /api/shipping/fee) )
deliveryDate
date
No
Ngày giao hàng của đơn hàng này, định dạng yyyy-mm-dd
status
string
No
Trạng thái của đơn hàng: New (Mới) hoặc Confirmed (Đã xác nhận).
description
string
No
Ghi chú của khách hàng về đơn hàng này
weight
int
No
Tổng khối lượng của đơn hàng tính theo gram. Hiện tại Nhanh.vn hỗ trợ đơn hàng tối đa 50000 gr (50 kg).
trafficSource
string
No
Nguồn truy cập đơn hàng, bạn có thể đánh dấu xem đơn hàng đến từ nguồn nào qua referrer hoặc marketing campaign (utm_source, utm_medium, utm_campaign) và gửi kèm thông tin này theo đơn hàng để xem báo cáo thống kê theo nguồn truy cập ở bên Nhanh.vn
createdDateTime
datetime
No
Thời gian khách đặt hàng, định dạng là yyyy-mm-dd hh:mm:ss (VD: 2017-12-31 12:40:56)
productList
array
Yes
Danh sách sản phẩm của đơn hàng: xem bảng dữ liệu bên dưới.
couponCode
string
No
Mã coupon
allowTest
int
No
1 - Cho xem hàng, không cho thử 2 - Cho phép thử 3 - Không cho xem hàng
saleId
int
No
Nhân viên bán hàng (Lấy từ /api/user/index)
 • Các thuộc tính của 1 sản phẩm trong productList bao gồm:
Key
Type
Required
Description
id
string(20)
Yes
id sản phẩm bên website của bạn
idNhanh
bigint(20)
No
id sản phẩm bên Nhanh.vn (tham số này là bắt buộc nếu sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn)
quantity
int
Yes
số lượng đặt hàng
name
string(255)
Yes
Bắt buộc để thêm sản phẩm mới trong tình huống sản phẩm chưa tồn tại (giúp cho việc đồng bộ đơn hàng không bị gián đoạn nếu sản phẩm chưa được đồng bộ trước đó)
code
string(255)
No
Mã sản phẩm
imei
string(255)
No
Số IMEI sản phẩm
type
string(255)
No
Loại sản phẩm (Product, Voucher, IMEI)
price
int
Yes
Giá của sản phẩm. Bắt buộc để thêm sản phẩm mới trong tình huống sản phẩm chưa tồn tại
weight
int
No
Khối lượng sản phẩm
importPrice
int
No
Giá nhập của sản phẩm
description
string
No
Mô tả riêng của từng sản phẩm trong đơn hàng
gifts
Array
No
Quà tặng của sản phẩm trong đơn hàng [ 0 => [ Id => id sản phẩm trên website , productStoreId => id sản phẩm trên Nhanh , quantity => Số lượng, value => Giá sản phẩm quà tặng ], 1 => [ Id => id sản phẩm trên website, productStoreId => id sản phẩm trên Nhanh, quantity => Số lượng, value => Giá sản phẩm quà tặng ] ... ]

Response

{
"code": 1, // 1 is success, 0 is error
"messages": [ ], // error messages if code is 0
"data": [
"orderId": 125123098, // int ID đơn hàng trên Nhanh.vn
"shipFee": 20000, // int: Phí vận chuyển
"codFee": 13000, // int: Phí thu tiền hộ
"declaredFee": 10000, // int: Phí bảo hiểm (tùy theo giá trị đơn hàng và dịch vụ bạn lựa chọn sẽ có loại phí này)
"carrierCode": string // Mã vận đơn, Nếu gửi đơn hàng thành công sang hãng vận chuyển hệ thống sẽ trả về carrierCode (mã vận đơn)
]
}
Chú ý:
 • shipFee, codFee, declaredFee dùng trong tình huống đơn hàng có sử dụng dịch vụ vận chuyển, thông tin đơn hàng gửi sang có kèm theo carrierId, carrierServiceId và weight.