Nhận cập nhật hóa đơn mới

Listen info when customer has new bill from Nhanh.vn

 • Website của bạn cần đăng kí một URL để nhận thông tin khi khách hàng phát sinh hóa đơn bán hàng mới

Request

 • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See common request params.

 • Decode data string (JSON) to get the data object:

ParamTypeDescription

storeId

String (20)

id của gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (các website bình thường không cần quan tâm đến tham số này)

data

string

Json encoded string: json_decode chuỗi này được một mảng: xem bên dưới

checksum

String (32)

Sử dụng secretKey và data nhận về để tạo checksum và so sánh với tham số checksum.

Mảng data

[
  "orderId": ID đơn hàng,
  "billId": ID hóa đơn bán lẻ / hóa đơn bán buôn,
  "customerMobile": Số điện thoại khách hàng,
  "type": addOrder,
  "totalAmount": Giá trị (sau chiết khấu) của hóa đơn hoặc đơn hàng,
  "discount": Tiền chiết khấu,
  "addPoint": Số điểm được tặng,
  "subtractPoint": Số điểm đã sử dụng cho hóa đơn / đơn hàng,
  "depotName": Tên cửa hàng khách hàng mua,
  "billType": export (mua hàng) hoặc import (trả hàng)
]

Last updated