Nhận cập nhật khiếu nại

Website của bạn cần đăng kí một URL để nhận phản hồi khiếu nại đơn hàng cập nhật từ Nhanh.vn

Request

  • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See

    common request params

    .

  • Decode data string (JSON) to get the data object:

ParamTypeDescription

orderId

int

Id của đơn hàng khiếu nại được đồng bộ từ website của bạn sang Nhanh.vn

nhanhOrderId

int

Id đơn hàng trên Nhanh.vn

complainId

int

ID khiếu nại trả về

answer

string

Nội dung trả lời khiếu nại

answerDateTime

string

Thời gian trả lời khiếu nại

Last updated