Links

Nhận cập nhật khiếu nại

Website của bạn cần đăng kí một URL để nhận phản hồi khiếu nại đơn hàng cập nhật từ Nhanh.vn

Request

  • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See
    .
  • Decode data string (JSON) to get the data object:
Param
Type
Description
orderId
int
Id của đơn hàng khiếu nại được đồng bộ từ website của bạn sang Nhanh.vn
nhanhOrderId
int
Id đơn hàng trên Nhanh.vn
complainId
int
ID khiếu nại trả về
answer
string
Nội dung trả lời khiếu nại
answerDateTime
string
Thời gian trả lời khiếu nại